schrijf je in op deze training Meer info over de training Offerte in company training
Share  

Contact

BE: +32 (0)9 336 31 64
info@hrdacademy.be

Startdata

Prijs
 • € 5295, exclusief BTW
 • Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.
 • Het is een residentieel programma, 6 overnachtingen in een 1-persoonskamer en 6 diners zijn inbegrepen in de prijs. Eventuele voorovernachtingen mag je rechtstreeks regelen met het seminariecentrum.

Foto's

Trainersacademy

Coachen & adviseren

HRD management

Leeroplossingen

Zit je momenteel in een rol waar je wil, kan of mag bijdragen aan organisatievernieuwing? Dan is deze vakopleiding iets voor jou. Het is immers door de manier waarop een organisatie ontworpen is en hoe die wordt aangestuurd dat het een plek wordt waar menselijk potentieel verschrompelt of begint open te bloeien. Dit programma levert CCEU's op bij de ICF.

training

Vakopleiding tot organisatiecoach

In tijden van schaarser wordende middelen, stijgende loonkost, toenemende werkdruk en groeiende complexiteit hebben we er alle belang bij om organisaties zo goed mogelijk te ontwerpen.  In meer en meer organisaties is de nood aan organisatiebrede verandering trouwens heel voelbaar. En net wanneer er organisatiebreed dient gewerkt te worden, kunnen organisatiecoaches een positief verschil maken.


Het begrip "coachen" is niet nieuw in relatie tot individuen of in relatie tot teams. In relatie tot organisaties is het wel een relatief nieuw begrip terwijl de principes van waaruit een coach werkt heel effectief kunnen zijn voor het begeleiden van organisatievernieuwing in een VUCA- wereld. Vandaar deze vakopleiding.


De opleiding reikt handvatten aan om - ook al is er nood aan organisatiebrede verandering - klein te beginnen en zo stap voor stap grip te krijgen op het grotere geheel van de organisatie.  Het verschil zit niet in een mysterieus ingrediënt maar in het gestaag bouwen aan organisaties, volgens een aantal principes.  De opleiding leert je kijken naar organisaties als levende systemen. Het potentieel van mensen staat in deze aanpak centraal, geen procedures, machines of bestaande organisatie modellen.  Bovendien leer je hoe je, als architect van een organisatie, een 'thuis' kunt bouwen voor een levend systeem.  Een thuis dat afgestemd is op wat mensen en groepen nodig hebben om het beste van zichzelf te kunnen geven, afgestemd op de doelen van de organisatie.

 

Omdat elke groep de opleiding een stap verder brengt, de begeleiders met hun beide voeten in de praktijk staan en het werkveld ontzettend snel aan het evolueren is, blijft de inhoud van deze opleiding mee-evolueren. Na de eerste 5 edities werd het programma daarom grondig herbekeken en werden er een aantal aanpassingen doorgevoerd. De meest concrete is de uitbreiding van het programma van 5 x 2 dagen naar 6 x 2 dagen. Er werd ook gekozen voor twee vaste gastbegeleiders, met name Jan Ardui en Tamara Lenaerts.

Situering

45% van de werkende Vlamingen heeft geen “werkbare” job omdat hun job psychisch vermoeiend is, onvoldoende motiveert, te weinig leermogelijkheden biedt en/of zorgt voor een onevenwicht in de privé-werkbalans. Voor hen is werken tot 65 jaar een niet zo aangename gedachte.  Daarenboven is er nog een groot percentage mensen die niet (meer) werkt in een organisatie omdat ze niet kunnen, willen of mogen.  Het stijgend aantal burn-out gevallen is hier trouwens een veelzeggend symbool van.


Toch is de kracht die organisaties kunnen genereren belangrijk.  Het kunnen immers plekken zijn waar mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Meer zelfs, sommige organisaties slagen erin om het potentieel van mensen te bundelen om zo een positief  verschil te maken in onze maatschappij waardoor organisaties 'forces for good' kunnen zijn.  Veel mensen zouden zich terug aangetrokken voelen tot zo'n organisaties.  En daar zou onze planeet wel bij varen.  Er is echter werk aan de winkel. We zullen samen moeten stilstaan bij hoe we organisaties anders kunnen inrichten, rekening houdend met het feit dat de wereld de voorbije jaren extreem veranderd is en de komende jaren nog verder zal veranderen. Men spreekt soms van een Copernicaanse omwenteling … dat is niet zomaar.

Wil je mee bouwen aan Organisatie Vernieuwing? Daar kan je als OrganisatieCoach bij helpen.


Dit programma is goedgekeurd door ICF (International Coaching Federation)

De Vakopleiding tot OrganisatieCoach is goedgekeurd door ICF als CCE (Continuing Coach Education).  Dat wil zeggen dat deze training voldoet aan de hoge kwaliteitsnormen van ICF.  CCE programma's worden door ICF beschouwd als voortgezette vorming voor wie zich verder wil verdiepen in het coachvak.    

Deelname aan de vakopleiding geeft recht op 60 Continuing Coach Education Units (41 CCEU's voor Core Competenties en 19 CCEU's voor Resource Development).  Dit is de hoeveelheid CCEU's die nodig is om een PCC accreditatie te hernieuwen.  Na het beëindigen van de vakopleiding, ontvang je een certificaat met vermelding van die CCEU's.

Doelgroep

Voor iedereen die zijn schouders wil zetten onder Organisatie Vernieuwing en dit vanuit een coachend perspectief, meer concreet mensen die:

 • een organisatie of afdeling leiden zoals een directeur of manager;
 • verantwoordelijk zijn voor een organisatie discipline zoals HR(D), organisatie ontwikkeling (OD), Preventie & veiligheid, ...;
 • een ondersteunende rol vervullen op het vlak van organisatie ontwikkeling, bvb: adviseurs, consultants, coaches, stafmedewerkers, HR(D) partners, ...
Programma

Module 1 - De kern van Organisatie Coaching

Is Organisatie Coaching meer dan een nieuwe naam? Waarom is dit ‘vak’ net nu relevant? Wat onderscheid Organisatie Coaching van andere, gelijkaardige disciplines? Wat heb je als Organisatie Coach net wel of net niet te bieden? Hoe maak je dat duidelijk bij potentiële opdrachtgevers?


Door deze en andere vragen te exploreren bepalen we samen wat een Organisatie Coach onderscheidt. Dit gebeurt afgestemd op de 11 kerncompetenties van het ICF.  Die inzichten geven vervolgens richting aan het eigen ontwikkelproces - als organisatiecoach - doorheen de rest van de opleiding.


Reeds tijdens deze eerste module komen al een eerste reeks methodieken aan bod die meteen toepasbaar zijn in de eigen praktijk.


Module 2 – Potentieel vrij maken

Een organisatie coach helpt vermogens vrij te maken zodanig dat de organisatie haar doelen kan bereiken. Daarom leer je tijdens deze module hoe je de uitdagingen van een organisatie kunt begrijpen en vertalen naar ontwikkeling op verschillende niveaus: individu, groep en organisatie. Vervolgens leer je effectief en helder contracteren, rekening houdende met die verschillende niveaus.


Om die vertaling vlot te kunnen maken is inzicht nodig in de structuur onderliggend aan de ontwikkeling van individueel en collectief potentieel. Effectieve interventies vloeien nl. voort uit die inzichten. Hierdoor word je een stuk effectiever in het ontwerpen van interventies, los van de methodieken van waaruit je puurt.


Heel veel potentieel begint zich spontaan te ontwikkelen doordat blokkades weggenomen worden. Die leren detecteren en hefbomen leren inzetten ter ondersteuning van de gewenste ontwikkeling maakt ook deel uit van deze module.


Tijdens dit blok worden de eerste stappen gezet in het systemisch fenomenologisch werken. Na deze module zal je een aantal van deze inzichten en principes kunnen toepassen in je eigen ontwikkeling en/of praktijk als organisatie coach.


Module 3 – Werken met patronen - met Jan Ardui

Tijdens deze module krijg je inzicht in de kernaspecten voor systemic presence, cruciaal voor organisatie coaching. Hierdoor leer je jezelf beter inzetten als instrument.


Organisaties hebben een zichtbare bovenstroom en een minder zichtbare onderstroom. Die onderstroom bepaalt wat zich wel of niet zal kunnen ontvouwen in een organisatie. “Culture eats strategy for breakfast,” is in die zin een bekende uitspraak van Peter Drucker.  Via systemic presence leer je de onderstroom van organisaties op te pikken.


Door patronen te leren detecteren, krijg je meer voeling met de onderstroom van een organisatie die uiteindelijk een levend systeem is. Via groeiend inzicht in patronen, leer je vervolgens werken op het samenspel tussen de verschillende delen van een organisatie. Het potentieel van een organisatie ontsluit zich immers door de kwaliteit van dat samenspel.


De inzichten aangereikt in deze module zullen je helpen om te werken met die onzichtbare dynamieken. Het brengt je als het ware dichter bij de handleiding van een organisatie.  Het eigen ontwikkelproces - als organisatiecoach - wordt doorheen deze module ook verder verfijnd in relatie tot het kader dat aangereikt werd tijdens de eerste module.


Module 4 – Diep Luisteren en groepsdynamiek - met Tamara Lenaerts

Een cruciale bouwsteen in de ontwikkeling van hedendaagse organisaties zijn groepen. Kunnen werken met groepen vormt een belangrijke factor voor organisatie coaching. Je eigen opgebouwde ervaring met groepen heeft je echter gevormd. Tijdens dit blok boren we die ervaringen aan zodanig dat je die kan gebruiken in je praktijk.


Die inzichten vormen een belangrijk element om diep, somatisch te leren luisteren naar groepsdynamiek en ondersteunen de verdere ontwikkeling van je vermogen om systemisch fenomenologisch te leren werken als organisatie coach. Het leren gebruiken van je lichaam is daarbij cruciaal.


Tijdens dit blok leer je groepsdynamiek aanvoelen maar leer je ook hoe groepen zich ontwikkelen, hoe je daarop kunt inspelen en hoe je jezelf daartoe als instrument kunt inzetten. Hierdoor leer je interventies ontwerpen in het hier-en-nu, door hoe je bent eerder dan door wat je doet.


Module 5 – Werken met levende systemen

Levende systemen ontwikkelen zich in een bepaalde richting en vanuit een bepaalde logica. Zo hebben ze een immuunsysteem en soms is er zelfs sprake van systeem trauma. Om duurzame verandering mogelijk te maken is het belangrijk om te leren afstemmen op de geschiedenis, de patronen en de dynamieken van een levend systeem. Te snel of zonder afstemming interveniëren zorgt vaak voor neutralisering of in extremis een omgekeerd effect. Een levende systeem leren openen voor verandering is de rode draad van dit blok.


Tijdens deze module leer je werken volgens de onderliggende logica van een levend systeem. Hierdoor toont zich een soort interventie handleiding die je kan vertalen naar ontwerp principes die richtinggevend zullen zijn om de gewenste organisatie ontwikkeling te ondersteunen. Dit inzicht zal je helpen om afgestemde, effectieve interventies te ontwikkelen zodanig dat je de gewenste dynamieken (terug) in ontwikkeling kunt brengen en het potentieel van het levende systeem helpt om zich te ontsluiten.


Tijdens deze module zal je ook de werking van een ruime waaier aan interventiemethodes leren begrijpen zodanig dat je ze heel gericht en effectief kunt toepassen in heel uiteenlopende contexten. Je vertrouwde methodes krijgen hierdoor mogelijks een nieuwe dimensie. De eigen casuïstiek is de toetssteen om interventies te leren ontwerpen met de aangereikte inzichten en werkvormen.


De eerder aangereikte principes van systemisch fenomenologisch werken, raken tijdens deze module verder geïntegreerd. De puzzelstukken die eerder aan bod kwamen zullen stap voor stap in elkaar beginnen klikken. Daarnaast is er ook ruimte om verder uit te wisselen over de eigen ontwikkeling als organisatie coach.


Module 6 – Verankeren d.m.v. Organisatie Design

Het verlangen van een organisatie coach is om een positief verschil te maken dat verder uit deint nadat je vertrokken bent. Zo niet creëer je afhankelijkheid, wat niet duurzaam is en niet past binnen de filosofie onderliggend aan coaching. Ook al is het in beweging kunnen brengen van een organisatie al heel waardevol, het is dus niet voldoende. Het ultieme doel is de opgestarte beweging verder te laten integreren in de dagelijkse werkelijkheid van de organisatie. Daar kan organisatie design bij helpen en op dat vlak is er momenteel heel veel in beweging.


Daarom staat het design van organisaties in deze laatste module centraal. Net dat hindert nl. vaak de verdere ontwikkeling van de vermogens die nodig zijn om de uitdagingen waar de organisatie voor staat ook echt aan te kunnen. Als organisatie coach is het dus noodzakelijk om ook op dat vlak ondersteuning te kunnen bieden. Niet met een ‘off the shelf’ oplossing maar door op maat van de organisatie te leren werken. Tijdens dit blok leer je ontwerp principes nog een stap verder te gebruiken met name om prototypes te bouwen. En door met prototypes te leren werken kan je organisatie vernieuwing mogelijk maken en ondersteunen. Kortom, design to coach … afgestemd op waar de organisatie staat.


Aan het einde van dit blok wordt er ook ruimte voorzien voor afrondende feedback en uitwisseling over het eigen ontwikkelproces als organisatiecoach en worden deelname certificaten uitgereikt.

 

Philippe Bailleur ontdekte een 5-tal principes waarmee je Organisatie Vernieuwing kan begeleiden. Die principes zijn onderbouwd door tal van stromingen en bijhorende methodieken zoals: Solution Focused Coaching, Systemisch Fenomenologisch Werken, NLP, Positive Deviance, Ericksoniaanse Hypnose, Systeemtheorie, Voice Dialogue, Appreciative Inquiry, Sjamanisme, Corporate Transformation Tools (Richard Barrett), Design Thinking, Theory U, werken met Systeem Trauma, AQAL van Ken Wilber, Generative Coaching (Dilts & Gilligan), … .  Geen van deze benaderingen zijn normerend of bepalend doorheen de opleiding. Het gaat immers over het effectief leren toepassen en/of combineren van deze methodes in relatie tot het gewenste effect en de eigenheid van de organisatie waar je mee werkt.

Didactische aanpak
 • Het doel van deze opleiding is om organisatie coaches op te leiden. Daarom is ze heel praktisch ingericht. De eigen casuïstiek en het eigen werk zullen de rode draad vormen doorheen de opleiding. In die zin is het kunnen toepassen of kunnen starten met toepassen van het geleerde in de praktijk een voorwaarde voor deelname. Daarenboven zal er ook stilgestaan worden bij jezelf als begeleider van organisatie vernieuwing. 
 • Daarom blijft de groep beperkt tot 12 deelnemers.
 • Tussen de modules zal je uitgenodigd worden om te experimenteren en om bepaalde topics verder uit te diepen. Je zal ook uitgenodigd worden om oefen- of intervisiegroepjes te vormen om de materie verder uit te puren tussen de modules. Er zal in die zin regelmatig gepeild worden naar de integratie van de aangereikte materie.
 • Net omdat het een intensief traject is, zal je deelname aan de opleiding voorafgegaan worden door een intake gesprek (via skype). Dat wordt gepland kort voor de start van de opleiding. Je vindt de data van de intakegesprekken bij de opleidingsdata onderaan deze webfiche.
 • Coachen is het fundament van deze opleiding. In die zin werden de 11 kerncompetenties, bepaald door de International Coach Federation, als rode draad gehanteerd doorheen de hele opleiding. Philippe is trouwens zelf PCC gecertifieerd bij het ICF.
 • Het leermateriaal zal digitaal ter beschikking gesteld worden via Google Drive. Tijdens de modules wordt er vaak verwezen naar verdere literatuur zodanig dat je dieper kan duiken in de materie. Doorheen de hele opleiding kan je contact opnemen met de trainer/coach als klankbord zodanig dat je je ondersteund voelt in de praktische toepassing van de aangereikte materie.
 • Aansluitend aan de opleiding zal je toegang krijgen tot een social media platform om verder uit te wisselen met alle organisatie coaches die de opleiding gevolgd hebben. Na de opleiding kan er mentoring, coaching en/of begeleiding voorzien worden om de opleiding verder te integreren in je dagelijkse praktijk. Dat kan dan concreet afgestemd worden met Philippe.
Cursusmateriaal
 • Uitgebreid digitaal materiaal via Google Drive
 • Het boek “Architect van je Organisatie” van Philippe Bailleur

 

Evaluatie
Doorheen de opleiding word je uitgenodigd om een project te doen in de praktijk. Op die manier krijg je de kans om de inhoud van de opleiding te integreren, concreet te experimenteren in de praktijk en feedback te verzamelen ter ondersteuning van je persoonlijke ontwikkeling als organisatie coach. Er is tijdens de opleiding regelmatig tijd om stil te staan bij de voortgang van het project en je wordt als deelnemer aangemoedigd om elkaar - tussen de modules - op te zoeken voor intervisie. Het engagement van het eindwerk wordt vermeld op het certificaat dat op het einde van de opleiding wordt overhandigd.
 
Getuigenissen en referenties
 • Een terugblik van ex-deelnemers over deze vakopleiding: Vakopleiding tot organisatiecoach - een terugblik door groep 1
 • Terugblik van de deelnemers van groep 2 van deze vakopleiding: Vakopleiding tot organisatiecoach - een terugblik door groep 2
 • Hier vind je een terugblik van de reünie met groepen 1, 2 en 3: Vakopleiding tot organisatiecoach - reünie en certificatie groepen 1, 2 en 3
 • Mooie en inhoudelijk sterke opleiding die inderdaad een 'vak'opleiding is.  Dikke proficiat! (Tom Debaere, zaakvoerder en HR consultant/coach)
 • De opleiding is een combinatie van goede theoretische modellen met daarnaast een portie persoonlijke ontwikkeling.  Dit maakt dat het af en toe wel 'ploeteren' is, maar de warme ondersteuning die dan door de trainer gebeurt, maakt dat het leerproces gevoeld en geborgd wordt.  In 1 woord TOP.  (Kim Compeers, HR manager, Crossroad Consulting NV)
 • Een opleiding die rijk is, vertrouwen geeft en mij laat groeien in de rol van organisatiecoach.  Inspirerende trainers met een rijke ervaring en expertise.  (Francisca Devloo, coach en consultant)
 • Het was een heerlijke reis.  Zeer veel dankbaarheid voor wat ik gekregen heb.  (Tine Truyts, zelfstandig arbeidspsychologe)
 • Ik heb deze opleiding als een zeer krachtig traject ervaren dat sporen nalaat en een aantal bakens levert om in het werkveld te staan.  Philippe is een sterke inspirator maar vooral een mooie persoon en een krachtige coach. (Nele De Ridder, zaakvoerder, 't Huis)
 • Mooie opleiding! Je bent echt een expert in dit vak, Philippe.  Dank ook voor je openheid en authenticiteit.  Dit werkt inspirerend.  (Jeanne Akkermans, coach, Revacon)
 • Aandacht voor persoonlijke groei doet je ook groeien in je werk als organistiecoach.  Door de goede to-the-point feedback van Philippe heb ik ook in mijn persoonlijke ontwikkeling stappen kunnen zetten, steeds dichter bij mijn kern.  Ik kijk zeer tevreden terug! (Tine Willemyns, zelfstandig consultant)
Trainers
Philippe Bailleur
Philippe Bailleur

Philippe Bailleur werkt al bijna 20 jaar met groepen en organisaties. Zijn manier van werken is gegroeid vanuit een brede interesse in diverse disciplines: NLP, Opstellingen, Ericksoniaanse Hypnose, Design Thinking, Lean, Biomimicry, Systems Thinking, Voice Dialogue, Sjamanisme, Holacracy, Sociocracy,… Philippe is auteur van meerdere boeken, artikels en blogs waaronder ‘Architect van je organisatie’ en ‘Trauma in organisaties’. Hij verkent graag nieuwe domeinen in het speelveld tussen mens, organisatie en maatschappij en wordt van daaruit geregeld gevraagd als inspirator. Tegelijkertijd houdt hij er van om nieuwe inzichten pragmatisch toe te passen binnen de context van organisaties. Zijn doel: het optimale samenspel tussen mens en organisatie vinden in het belang van een gezonde maatschappelijke ontwikkeling. Zo kunnen organisaties ‘forces for good’ worden … Meer info op www.philippebailleur.be. 

Tamara Lenaerts
Tamara Lenaerts

Tamara Lenaerts is handelsingenieur en theaterregisseur. Zij behaalde een aggregaatsdiploma in intensieve training in het leiden van groepen en teams en een opleiding tot organisatieopsteller. Ze verdiept zich daarnaast al jaren in groepsdynamica, mindfulness en lichaamswerk.  Tamara werkte de voorbije 20 jaar in de wereld van learning & development; een 7-tal daarvan als verantwoordelijke L&D (bij de federale overheid en bij de Colruyt-group) en een 9-tal jaar als medebestuurder en coach-trainster bij een bureau voor training, coaching en consulting. Wat leidde tot een uitgebreide expertise in het ontwikkelen en geven van trainingen rond leidinggeven en communicatie, in het werken met teams en in het uittekenen van een trainingsbeleid binnen organisaties.  In 2009 richtte ze laDuende op. Vanuit deze organisatie focust zij zich voornamelijk op de procesmatige kant van het werken met leergroepen en teams, op dat wat speelt onder de oppervlakte. Daarnaast coacht zij sprekers naar meer authenticiteit en bezieling.  Sinds 2016 draagt ze via She & Company ook haar steentje bij aan een vrouwelijkere wereld. De ervaring die ze verwierf door het in de wereld zetten van tien vrouwenfestivals vertaalt ze nu samen  met haar collega, Gil Renders, in een aanbod naar organisaties.  Haar manier van werken is intens, intuïtief, speels, al doende en constructief spiegelend.

Jan Ardui
Jan Ardui

Jan Ardui is Gestalt Psychotherapeut en internationaal NLP trainer. Sinds 1986 is hij actief als zelfstandig consultant, trainer en executive coach in diverse bedrijven in Europa waaronder Hewlett Packard Europe, Volvo Cars, Sony Europe, Luxottica, Telecom Italia, Ferrari, ABN Amro Bank, Ermenegildo Zegna, Barilla, Cheisi Pharmaceutical en Krauthammer University.  Hij onderwijst Systemic Coaching in Italië, Frankrijk, Rusland en Marokko.  Zijn benadering die NLP met systemisch denken combineert, garandeert een verdiepend leerproces waarbij het omarmen van de complexiteit leidt naar de kern van wat aanwezig is in een systeem. Hij ontwikkelt momenteel een model van coaching dat het modelleren van excellentie van een individu, een team of een organisatie als focus heeft. Daarbij is het exploreren van het organiserend principe en de generatieve complementariteiten een centraal gegeven.  Hij is co-auteur van  ‘When Performance Meets Alignment: A Compass for Coaching and Mentoring.'

Prijs
 • € 5295, exclusief BTW
 • Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.
 • Het is een residentieel programma, 6 overnachtingen in een 1-persoonskamer en 6 diners zijn inbegrepen in de prijs. Eventuele voorovernachtingen mag je rechtstreeks regelen met het seminariecentrum.

KMO Portefeuille

HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 30 tot 40% van het bedrag van de training.  Het cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.  Meer informatie: klik hier, bel naar 1700 of contacteer HRDA op +32 (0) 9 336 31 64.

 


Opleidingscheques voor werknemers

HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB. Klik hier voor meer informatie.

 


Subsidie Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest.  De subsidie bedraagt 50% van de opleidingskost.  De aanvraag moet binnen de 30 kalenderdagen vanaf de startdatum van de opleiding aangevraagd worden.  Meer informatie vind je hier.  Om van deze subsidie te kunnen genieten heb je van ons volgende documenten nodig: een kopie van de offerte, een kopie van de factuur of het inschrijvingsbewijs, de programmafolder, het CV van de trainer en een lijst van referenties.  Op eenvoudige vraag, sturen we je deze documenten.

Inschrijven
Locatie Data & uren Inschrijven

Heerlijckyt Van Elsmeren

Weg op Halen 2

3450 Geetbets

België

Bekijk een plannetje
Intakegesprekken via skype (1u per deelnemer) op 11 december of 13 december 2019.
Opleidingsdagen op 20 januari, 21 januari, 13 februari, 14 februari, 16 maart, 17 maart, 23 april, 24 april, 25 mei, 26 mei, 18 juni en 19 juni 2020. Op de eerste dag van de tweedaagse start de opleiding telkens om 9u30. Het is een residentiƫle opleiding.
Volzet

Heerlijckyt Van Elsmeren

Weg op Halen 2

3450 Geetbets

België

Bekijk een plannetje
Intakegesprekken via skype (1u per deelnemer) op 27 augustus of 28 augustus 2020.
Opleidingsdagen op 17 september, 18 september, 15 oktober, 16 oktober, 19 november, 20 november, 14 december, 15 december 2020, 14 januari, 15 januari, 11 februari en 12 februari 2021. Op de eerste dag van de tweedaagse start de opleiding telkens om 9u30. Het is een residentiƫle opleiding.
» Inschrijven
Contactgegevens

Heerlijckyt Van Elsmeren

Weg op Halen 2

3450 Geetbets

België

Contactgegevens

Heerlijckyt Van Elsmeren

Weg op Halen 2

3450 Geetbets

België

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in onze cookiebeleid