Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Artikel 1. Algemeen

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen HRD Academy en de klant. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden.


Artikel 2. Inschrijven voor een opleiding

Inschrijven voor een opleiding kan enkel via de website van HRD Academy: www.hrdacademy.be

HRD Academy behoudt zich het recht voor om, zonder enige vorm van annulatievergoeding, bij onvoldoende inschrijvingen de opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.


Artikel 3. Annulatie van een inschrijving voor een opleiding

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren door te mailen naar info@hrdacademy.be.

De annulatiekost bedraagt minimaal 100 EUR.  Bij een annulatie op minder dan 30 dagen voor de start van de opleiding blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.  Elke deelnemer kan zich gratis laten vervangen door een andere persoon, waarvan de gegevens worden bekendgemaakt aan HRD Academy.  De inschrijving verplaatsen naar een latere datum kan kosteloos indien dit meer dan 30 dagen voor de start van de opleiding gebeurt.


Artikel 4. De betaling

Alle vermelde prijzen op de website zijn exclusief BTW.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dient de factuur te worden betaald uiterlijk dertig (30) dagen na de datum van verzending ervan.  Een factuur voor een open training (met data en locaties op de website) dient in elk geval betaald te zijn vóór de start van de training.

De facturen moeten op de maatschappelijke zetel van HRD Academy worden betaald.

 

HRD Academy bankrekening : BE17 3630 9236 1521

 

Indien de geadresseerde niet akkoord gaat met de factuur, dient hij deze binnen de vijftien (15) kalenderdagen schriftelijk te protesteren.

Vanaf de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling 10% intrest verschuldigd.

Het bedrag van de factuur dat na de vervaldag onbetaald is gebleven, zal tevens bij wijze van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaandelijke  aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met 10% met een minimum aan 125 EUR, als vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten.


Artikel 5. Toepasselijk recht en bevoegde instanties

Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen HRD Academy en de klant worden beheerst door het Belgisch recht.

Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen HRD Academy en de klant of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door territoriaal bevoegde rechtbanken van de zetel van HRD Academy.


Artikel 7. Varia

Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

De eventuele nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen ervan niet in het gedrang.