Opleiding tot professioneel trainer

De opleiding tot professioneel trainer is een leertraject van 12 dagen waar de nadruk ligt op de praktische inoefening van de voornaamste vaardigheden die een professioneel businesstrainer onder de knie moet hebben.

Deze 12-daagse gecertificeerde training is de meest complete train de trainer op de markt. Laat je inspireren door expert trainers die op internationaal niveau een jarenlange ervaring opgebouwd hebben met het opleiden van trainers. Ze gaan passioneel met jou aan de slag zodat je de basiscompetenties van een professioneel trainer onder de knie krijgt.

Situering

Het leertraject bestaat uit volgende modules:

De modules met een 'hyperlink' kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden.

Doelgroep

Dit programma richt zich tot startende trainers en trainers met een aantal jaren ervaring die de ambitie hebben om te leren trainen als een professioneel trainer om op die manier meer uit hun deelnemers te halen.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je gaat beter om met onzekerheid en stress.
 • Je bent flexibel, maar houdt de touwtjes stevig in handen.
 • Je trainingen zijn boeiend, voor de deelnemers én voor uzelf.
 • Je hebt inzicht in het didactisch model en haar componenten: doelstellingen, beginsituatie, inhoud, werkvormen, evaluatie.
 • Je training wordt niet gekenmerkt door ‘eenrichtingsverkeer'.
 • Je hebt volgende basisvaardigheden onder de knie: een sessie met vaart starten, activerende werkvormen en middelen gebruiken, feedback geven, deelnemers activeren, opdrachten geven, denkvragen stellen, een veilig leerklimaat creëren
 • Je hebt sterk voeling met wat jou drijft om trainer te zijn of te worden.
 • Je begint jouw authenticiteit als trainer te ontdekken: wie ben je als trainer en hoe toon je wie je bent?
 • Je beheerst eenvoudige tools om geregeld aan zelfreflectie te doen.
 • Je kan je trainingsontwerp afstemmen op de vraag van de opdrachtgever en de vragen en de praktijk van de deelnemers (beginsituatie).
 • Je past een methodiek toe die je helpt om trainingen te ontwerpen met een hoge ROI.
 • Je neemt gerichte maatregelen voor, tijdens en na de training om de transfer van het geleerde te optimaliseren.
 • Je kiest op basis van de lesdoelstellingen en de beginsituatie voor gepaste werkvormen, media, inhoud en lesevaluatie.
 • Je kan enkele digitale tools doelgericht inzetten in je trainingen, bvb: Socrates, Kahoot, Explain everything, Google Classroom, PollEverywhere, Liberating Structures, Scrumblr, Lino, Trello, ...
 • Je leert digitale leermiddelen in je training gebruiken, niet als doel op zich, maar omdat zij voor een meerwaarde zorgen in het leerproces.
 • Je ervaart dat digitale tools afwisseling kunnen brengen in je leervormen.  Zo blijven je trainingen boeiend en speel je gevat in op de verscheidenheid aan leerstijlen van je deelnemers.
 • Je leert welke toegevoegde waarden bepaalde digitale tools voor je training kunnen betekenen.
 • Je leert snel ideeën overbrengen met simpele, krachtige tekeningen.
 • Je creëert en maakt gebruik van beeldende sjablonen om je informatie te organiseren in een training.
 • Je kan met plezier en zelfvertrouwen enthousiasmerende flipcharts maken. 
 • Je draagt uit wat jou bezielt in het trainersvak.
 • Je kunt interactie stimuleren, een groep activeren en enthousiasmeren.
 • Je creëert een uitdagend en toch voldoende veilig leerklimaat. Je gebruikt hierbij waarderende feedback.
 • Je kan door stemgebruik, beeldend taalgebruik, mimiek, non-verbaal gedrag en je persoonlijke presentatie de trainees nieuwsgierig en leergierig maken en houden.
 • Je hebt zicht op je eigen emoties bij kritiek en weerstand.
 • Je herkent ineffectieve deelnemersrollen en ineffectieve trainersrollen.
 • Je kunt omgaan met 'lastige' deelnemers, je kan 'contracteren' en 'escaleren' als interventietechniek.
 • Je bent vaardiger in het omgaan met groepen: met onverwachte vragen, omgaan met onderlinge conflicten, met kritiek en weerstand.
 • Je kan beter balans houden tussen individuele aandacht en aandacht voor de groep.
 • Je kan saaie, bestaande slides transformeren in sprekende en prikkelende slides, ook als die moeten beantwoorden aan een bedrijfssjabloon.
 • Je kan verschillende creatieve en activerende werkvormen doelgericht in je training gebruiken.

Voorkennis

Er is voor dit opleidingstraject geen voorkennis nodig.  Tijdens het leertraject gaan we echt aan de slag om je trainerscompetenties aan te scherpen. 

Programma

Module 1: Basisvaardigheden voor trainers

 • hoe leren volwassenen?
 • opleiden van volwassenen
 • hanteren van spanning bij het spreken voor een groep
 • werken met het didactisch model en haar componenten: doelstellingen, beginsituatie, inhoud, werkvormen, evaluatie
 • basisaspecten van het hanteren van een efficiënte programmaopbouw en de keuze van de juiste werkvormen en middelen (wordt verder uitgediept in de module 3: Ontwerpen van een training)
 • een veilig leerklimaat creëren
 • aandacht krijgen, richten en vasthouden
 • op een structurele manier kennis delen met een groep
 • als trainer de touwtjes in handen houden
 • basisvaardigheden groepsdynamica: contact kunnen maken met een groep
 • tips en trics om boeiend training te geven
 • tips en trics bij het starten van een training
 • tips en trics over interactief trainen en het gebruiken van activerende werkvormen
 • heldere uitleg of instructies geven
 • een groepsgesprek faciliteren
 • feedback geven
 • effectieve (denk)vragen stellen

Module 2: Inspirerend Trainen: vanuit je authentieke trainersstijl mensen bezielen tot ontwikkeling

 • creatief en spannend starten
 • aandacht trekken en vasthouden met een authentieke trainersstijl: verbinding met eigen overtuigingen en drijfveren (vooraf beschrijf je deze in een huiswerk opdracht)
 • stemgebruik, beeldend taalgebruik, mimiek, non-verbaal gedrag van de trainer 
 • persoonlijke presentatie van de trainer
 • motiveren en inspireren: aansluiten bij de drijfveren van trainees
 • creëren van een uitdagend maar toch veilig leerklimaat
 • paradoxaal reageren, overwinnen van drempels, waarderend feedback geven
 • creatieve werkvormen hanteren

Module 3: Ontwerpen van een training

 • bepalen van het doel van de training
 • op basis van dit opleidingsdoel de gepaste lesdoelstellingen formuleren
 • de valkuil van een overdosis lesdoelstellingen
 • de taxonomie van doelstellingen van Bloom: verschillende niveaus van doelstellingen
 • het vertalen van de lesdoelstellingen in subdoelen
 • het bepalen van de lesinhoud in functie van de lesdoelen en de beginsituatie
 • bepalen van gepaste werkvormen en media in functie van de doelstellingen
 • het kiezen van een goede evaluatievorm in functie van de doelstellingen
 • aandachtstrekkers inbouwen in het trainingsontwerp: op een verstandige manier een opleiding opbouwen zodat de deelnemers geboeid blijven
 • in het trainingsontwerp inspelen op de verschillende leerstijlen
 • methodieken/technieken om je deelnemers in 'leermodus' te brengen en te houden
 • een duidelijke structuur en fasering brengen in je ontwerp
 • het opmaken van een draaiboek van de training als ondersteuning bij de voorbereiding en de uitvoering van de training
 • moeilijke en vervelende situaties in een training vermijden door een professioneel trainingsontwerp

Module 4: Praktijkblok 1: extra aandacht voor werkvormen

Aansluitend bij de tweedaagse 'Ontwerpen van een training' krijg je in dit praktijkblok de kans om te experimenteren met een werkvorm uit de door jou ontworpen opleiding.  Je collega deelnemers vormen de oefengroep, van hen en van de trainster krijg je uitgebreid persoonlijke feedback.  We staan stil bij de bedoeling en het effect van de werkvorm die je hebt ingezet.  We lijsten de krachten en de valkuilen op van de gebruikte methodiek en we brainstormen over mogelijke varianten.  Op het einde van de dag ga je buiten met een scherper zicht op je functioneren als trainer en met een rugzakje vol concrete, bruikbare bouwstenen voor jouw programma.

Module 5: Als trainer krachtig communiceren met tekeningen

 • nieuwe taal: visueel alfabet en grammatica
 • zet je woorden kracht bij met zelfgemaakte tekeningen
 • met plezier en zelfvertrouwen enthousiasmerende flipcharts maken
 • ideeën en concepten visualiseren en presenteren
 • gebruik van tekeningen in groepsprocessen: werken met sjablonen

Module 6: Workshop: als trainer of spreker aantrekkelijke slides gebruiken

 • wat zijn geslaagde en minder geslaagde slides en waarom?
 • het verschil tussen presentatieslides en handouts
 • vuistregels voor het maken van prikkelende en geslaagde slides
 • powerpoint en andere (online) slidesprogramma’s
 • hulpmiddelen voor het maken van prachtige slides
 • rechten en plichten bij de aanmaak van slides
 • workshop samen slides “pimpen”
 • oefening in werken met slides tijdens een training

Module 7: Het gebruik van digitale tools in trainingen

 • enkele digitale tools die het leerproces ondersteunen: naargelang de leervragen en verwachtingen van de deelnemers kunnen bvb enkele van volgende tools aan bod komen: Socrates, Kahoot, Explain everything, Google Classroom, PollEverywhere, Liberating Structures, Scrumblr, Lino, Trello, ...
 • een didactisch verantwoorde keuze maken uit verschillende digitale leervormen: de tool kiezen die de meeste waarde toevoegt aan het leerproces, die dus het meest bijdraagt tot de leerdoelen van de opleiding
 • volgende onderwerpen komen ook aan bod: digitale sensitiviteit, meerwaarde van digitale oplossingen, user experience en gebruiksgemak, digitale leerplatformen en -producten, digitaliseren van de taxonomie van Bloom, kennis omzetten in praktijk

Module 8: Als trainer omgaan met lastige situaties, uitdagend gedrag en weerstand

 • eigen emoties bij onverwachte gebeurtenissen, kritiek en weerstand.
 • ineffectieve deelnemersrollen (de dominante, de stille, de lolbroek, de criticus, enz)
 • omgaan met conflicten of wrijving in de groep
 • contracteren, escalerend corrigeren
 • omgaan met weerstand (bijvoorbeeld tegen nieuwe werkwijze, theorie of rollenspel)

Module 9: Praktijkblok 2: extra aandacht voor tools

Deze tweede praktijkdag is een uit de kluiten gewassen open space. In twee dagdelen integreren we alle geëxploreerde aspecten van het trainerschap: het buigzaam faciliteren, het coöperatief leren, het gebruik van interactieve werkvormen en het gebruik van tools (objecten, flipcharts, geprojecteerde beelden en/of andere digitale leermiddelen). Iedere deelnemer bereidt een klein stukje training voor, dat we dan met de groep samen uitproberen. Na ieder stukje training gaan we samen over in een meta-leermodus: we maken een analyse van wat we geleerd hebben, hoe we het geleerd hebben en hoe we het ook anders hadden kunnen leren. We vullen elkaars kennis aan en delen tips en tricks met elkaar.  Op het einde van de dag ga je buiten met een scherper zicht op je functioneren als trainer en met een rugzakje vol concrete, bruikbare bouwstenen voor jouw programma.

Module 10: Afstudeerdag

De afstudeerdag bestaat uit volgende onderdelen:

 1. bespreking van het portfolio waarin bewijsmateriaal verzameld is dat aantoont dat er een duidelijke leerevolutie is op het vlak van enkele trainerscompetenties uit de lijst ‘Competenties van een professioneel trainer’ (de HRDA competenties van een professioneel trainer staan opgelijst in het vademecum van de opleiding)
 2. het geven van een minitraining

Didactische aanpak

 • Het uitgangspunt is leren van en met elkaar.  Volwassenen leren vanuit hun ervaring.  Dat houdt in dat je praktijk altijd begin en eind is van elk leerproces.  Stapsgewijs worden kennis en vaardigheden aan het bestaande repertoire toegevoegd.
 • Het zelf uitvoeren van diverse opdrachten, gevolgd door feedback die weer leidt tot bijsturing, is de rode draad in deze training. 
 • Er worden methodieken gebruikt die door hun opeenvolging en samenhang ervoor zorgen dat er écht geleerd wordt en dat je stilaan groeit naar het niveau van een professioneel trainer: reflectie, observatie, intervisie, praktijkopdrachten, individuele coaching, peer training en peer coaching, werken met een portfolio.
 • Observatie en stage bij een ervaren HRDA trainer: je loopt 1 dag mee met een HRDA trainer.  Tijdens die dag krijg je gerichte observatie-opdrachten en geef je ook een beperkt deel van die training.
 • Praktijkdagen (2): je geeft zelf een (deel van een) training en krijgt feedback van de collega's en de trainer. 
 • Een digitaal leerplatform versterkt het leren en de interactie met andere deelnemers en trainers.  Je kan inloggen op de elektronische leeromgeving van HRD Academy (www.elohrdacademy.eu).  Je hebt op die manier toegang tot het leermateriaal van deze training en je kan via deze leeromgeving in contact komen en blijven met alle (ex-) deelnemers.
 • Alumniwerking HRD Academy: na het beëindigen van de opleiding worden ex-deelnemers uitgenodigd voor alumni-activiteiten van HRDA.
 • Reflectie: een heel belangrijke werkvorm om tot diepgaand leren te komen is het reflecteren op het eigen leerproces.  Bij het portfolio wordt trouwens ook een reflectieverslag verwacht van de vorderingen die je in je leerproces gemaakt hebt.
 • Je krijgt als deelnemer een gratis individuele coachingsessie over je vorderingen als trainer bij een HRDA coach naar keuze.  
 • Maximum aantal deelnemers: 10

Leermateriaal

 • HRDA syllabus opleiding tot professioneel trainer
 • HRDA handouts opleiding tot professioneel trainer
 • HRDA Vademecum van de opleiding met meer gedetailleerde informatie over de HRDA competenties van de professioneel trainer, de inhoud en doelstellingen van het programma, de gebruikte methodieken en de afstudeerdag.

Evaluatie

De afstudeerdag bestaat uit volgende onderdelen:

 1. Het portfolio
 2. Het geven van een (deel van) een training.

Als deelnemer verzamel je in je portfolio bewijsmateriaal waarmee je kan aantonen dat je op het einde van het leertraject enkele belangrijke basiscompetenties van de trainer onder de knie hebt.  Op de laatste dag wordt het portfolio in dialoog besproken en geef je een minitraining.  Wie slaagt voor deze afstudeerdag (portfolio + training), ontvangt het diploma van Professioneel Trainer.

Getuigenissen (6)

De manier waarop doorheen de training een veilig leerklimaat gecreëerd wordt, vind ik fantastisch. De verschillende trainers hebben dingen in mij losgemaakt.

- Thijs Braem, lead assessor, Lloyd's Register EMEA

Ik ben aangenaam verrast door het enthousiasme van de verschillende trainers. Ik vond dit een heel leerrijke training met heel veel leuke verrassingen. Ik heb enorm veel geleerd.

- Sophie Sleeckx, creator knowledge TB learning & communication, Telenet

Jarenlang gaf ik reeds training over inhoudelijke onderwerpen. Maar ik wilde beter worden en vooral zelfzekerder met moeilijkere deelnemers omgaan. Ik koos voor het lange traject omdat het complete pakket mij aansprak omdat training geven ook meer is dan een presentatie ontwerpen of enkel omgaan met lastige deelnemers. Om goed training te geven moet je immers over verschillende vaardigheden beschikken. Al snel kwam ik er achter dat ik eigenlijk geen training gaf maar eerder een geanimeerde half interactieve presentatie. Door de verschillende modules heen is mijn kijk en aanpak van trainen veranderd. Zelfs in die mate dat ik uit mijn comfortzone kwam en me zelfs aan soft skill training heb gewaagd. Nu de opleiding achter de rug is durf ik mezelf echt een trainer te noemen en heb ik zeker het gevoel om stevig in mijn schoenen te staan. Laat maar komen die trainingen!

- Ilse Segers, Medical Affairs Manager, Grünenthal NV

Toen ik mijn omgeving vertelde dat ik de opleiding tot professioneel trainer ging volgen, zeiden de meesten dat dat verloren geld was, omdat ik volgens hen alle trainingscompetenties al bezat. Ik gaf inderdaad al jaren training in verschillende vormen, deed dat vanuit mijn buik. Bij mezelf voelde ik echter wel een gemis aan … ja, waaraan eigenlijk? Ik kon er moeilijk de vinger op leggen. Tijdens de opleiding bij HRD Academy werd het me snel duidelijk: ik had een kapstok nodig, waar ik al mijn ervaringen kon aan ophangen. Daar bovenop kreeg ik massa’s tips. De wisselwerking met medecursisten deed me mijn blik verruimen. Kortom, mijn opleidingen vandaag staan werkelijk een niveautje hoger. Deze opleiding heeft me een robuuster trainer gemaakt!

- Lieve Smekens, zaakvoerder en trainer, LSC bvba

Of je nu professioneel trainer wil worden of niet, deze opleiding is een aanrader voor al wie op professioneel vlak met training en ontwikkeling bezig is. Dankzij het niveau van de trainers en de goede opbouw, verwierf ik in sneltempo een set van inzichten en vaardigheden die ik meteen in allerlei situaties toepas – en niet alleen in een training room. Qua ‘return on investment’ kan ik deze opleiding alleen maar warm aanbevelen!

- Tessa Lagey, Interim HR Manager, AstraZeneca

De Opleiding tot professioneel trainer heeft me niet alleen geholpen om te groeien op vlak van trainingsvaardigheden, didactiek, trainingsstructuur en werkvormen, maar ook in mijn eigen rol als trainer (en de persoon erachter). De begeleiding en opvolging zorgen ervoor dat je ook de juiste stappen kan zetten gedurende de 10 maanden. Een aanrader deze opleiding!

- Bert Bleyen, Recruitment and Training Manager, ORMIT Belgium

Trainers

Francis Laleman

Francis Laleman

Francis Laleman  verkende eerst India en de wereld als academisch onderzoeker en radioreporter, vooraleer hij 25 jaar geleden overstak naar een ander perron, om er mee te sporen met de trein van de wereldwijde telecom boom.

Vandaag reist hij opnieuw de wereld rond als senior consultant, procesanalyst, interculturele blikopener, Corporate Learning & Development Expert, Instructional Design Architect en specialist in het trainers- en train-the-trainers-vak. Met dat alles heeft hij een indrukwekkende en wereldomvattende track record opgebouwd in diverse sectoren, van universiteiten en hogescholen, over ngo's en overheidsinstellingen, tot pharma, manufacturing, ICT en telecom.

Met Francis wordt een training vaak anders. Al is het maar omdat training altijd zit ingebed in een leerproces. Of omdat werkvormen, modellen en metaforen uit de wereldwijde vijver zijn gevist - en vaak niet uit het traditionele trainershandboek, maar uit kunst, geschiedenis, natuur, tuinieren, ecologie, wetenschap en engineering. Francis traint met vissen in bokalen, Chinese penselen, Japanse manga, Arabische reukwaren, digital trash, cello's en violen.

Met en van Francis hebben ondertussen al vele honderden aspirant bedrijfstrainers het trainersvak geleerd, van Yokohama tot Shangai, van Delhi tot Bangalore, van Dubai tot Muscat en van London, Rotterdam, Brussel en Parijs tot San Diego.

Tamara Lenaerts

Tamara Lenaerts

Tamara Lenaerts is handelsingenieur en theaterregisseur. Zij behaalde een aggregaatsdiploma in intensieve training in het leiden van groepen en teams en een opleiding tot organisatieopsteller. Ze verdiept zich daarnaast al jaren in groepsdynamica, mindfulness en lichaamswerk.  Tamara werkte de voorbije 20 jaar in de wereld van learning & development; een 7-tal daarvan als verantwoordelijke L&D (bij de federale overheid en bij de Colruyt-group) en een 9-tal jaar als medebestuurder en coach-trainster bij een bureau voor training, coaching en consulting. Wat leidde tot een uitgebreide expertise in het ontwikkelen en geven van trainingen rond leidinggeven en communicatie, in het werken met teams en in het uittekenen van een trainingsbeleid binnen organisaties.  In 2009 richtte ze laDuende op. Vanuit deze organisatie focust zij zich voornamelijk op de procesmatige kant van het werken met leergroepen en teams, op dat wat speelt onder de oppervlakte. Daarnaast coacht zij sprekers naar meer authenticiteit en bezieling.  Sinds 2016 draagt ze via She & Company ook haar steentje bij aan een vrouwelijkere wereld. De ervaring die ze verwierf door het in de wereld zetten van tien vrouwenfestivals vertaalt ze nu samen  met haar collega, Gil Renders, in een aanbod naar organisaties.  Haar manier van werken is intens, intuïtief, speels, al doende en constructief spiegelend.

Annita Rogier

Annita Rogier

Annita Rogier  (1962) is als associated internationaal expert aan HRD Academy verbonden.  Ze is geaccrediteerd als Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie.  Als trainer, coach, assessor en psycholoog zet ze zich al 24 jaar gepassioneerd in voor de ontwikkeling van trainers, HR managers, coaches, consultants en managers.  Ze heeft ruime ervaring zowel in not-for profit als in profit organisaties.  Ze is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, van de Nederlandse Vereniging van personeelsmanagement & organisatieontwikkeling en van het netwerk van loopbaanadviseurs en assessment professionals.  Annita Rogier heeft 24 jaar ervaring met loopbaan/ en outplacementadvisering o.a. bij:  Raadgevend Bureau Claessens, CWI, The Human Capital Group van Deloitte & Touch en Character Concern.  Ze leidde zeer veel loopbaanprofessionals, outplacementadviseurs, re-integratieadviseurs en HR-D professionals op o.a. van Randstad, KPN, CWI, UWV, Bouwfonds, loopbaanadviseurs van diverse Gemeenten, PAC, Ideeënrijk, Transferpunt Zorg, REAX, enz.

Annita is voorzitter van de Vereniging voor Erkende Stresscoaches en Burn-out coaches (VESB).

Michaëla Broeckx

Michaëla Broeckx

Michaëla studeerde aan de Universiteit Gent Arabische filologie en cultuurstudie, want talen openen deuren naar culturen. En die deur leidde meteen naar een eerste werkervaring als professioneel trainer in een Europees team, voor de launch van een telecombedrijf in de golfstaat Oman. Van daaruit is haar pad alleen maar gevarieerder en ruimer geworden, gaande van: instructional design, technisch trainen, HR software implementaties en Agile project management tot het ‘nieuwe werken’ en Agile transformatie. Ondertussen is ze veel jaren en ervaringen rijker, maar blijft cultuur steevast een belangrijke rol spelen in haar leven.  Ze ziet hedendaagse digitale oplossingen als een perfecte manier om leercultuur - en in het bijzonder coöperatief leren - te ondersteunen en te voeden. Als Agile coach moet ze dan ook dagelijks de brug slaan tussen IT en Business, tussen technologie en gebruikers en stelt ze continu verbeteren en levenslang leren als motto voorop.  Ze heeft een uitgebreide ervaring als trainer en facilitator en beoogt vooral om leermomenten zo waardevol mogelijk te maken, door tussentijdse feedbackloops in te bouwen en zo samen wendbare en effectieve leersessies te creëren.

Martine Vanremoortele

Martine Vanremoortele

Martine Vanremoortele heeft meer dan 15 jaar ervaring in bedrijfscommunicatie en marketing.  Daarna verschoof ze haar loopbaan in de richting van kwaliteitsmanagement, later aangevuld met coaching, creatief denken en innovatie. Nu heeft ze een manier gevonden om haar ervaring in management, creatief denken en liefde voor kleuren en tekenen te verenigen in het werken met beelden en visual harvesting.  Ze legt zich toe op het geven van opleidingen, visuele verslaggeving en het helder maken van ideeën en concepten aan de hand van beelden.

Subsidiemogelijkheden

 • KMO Portefeuille: HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.

 • Vlaams OpleidingsVerlof: HRD Academy heeft een kwaliteitsregistratie behaald voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.  Dat wil zeggen dat werknemers uit de privésector onder bepaalde voorwaarden recht hebben op het Vlaams Opleidingsverlof (vroegere Betaald Educatief Verlof).
 • VDAB Opleidingscheques: HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB.
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest. Je krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed.  Opgelet: je moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.
 • Opleidingscheques Wallonië
 • Werkbaarheidscheque: Eenmanszaken, KMO's en grote ondernemingen kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.  Nav de Coronacrisis worden deze werkbaarheidscheques tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding waarbij aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers.
 • Liberform: Vormingsfonds voor de vrije beroepen
 • Educam: Sectorfonds voor de automotive sector en aanverwante sectoren
 • Co-valent: Vormingsfonds van de sectoren chemie, kunststoffen en life sciences.
 • Logos: Vormingsfonds voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226)

Prijs

€ 4 895,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: 10% korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Inschrijven

Data

 • 04.06.202109:00 - 17:00
 • 11.06.202109:00 - 17:00
 • 30.09.202109:00 - 17:00
 • 15.10.202109:00 - 17:00
 • 29.10.202109:00 - 17:00
 • 19.11.202109:00 - 17:00
 • 10.12.202109:00 - 17:00
 • 21.01.202209:00 - 17:00
 • 18.02.202209:00 - 17:00
 • 25.03.202209:00 - 17:00
 • 22.04.202209:00 - 17:00
 • 24.06.202209:00 - 17:00

Locatie

De Kluizerij
Aalstersedreef 1

1790 Affligem
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Annita RogierAnnita Rogier
 • Tamara LenaertsTamara Lenaerts
 • Martine VanremoorteleMartine Vanremoortele
 • Francis LalemanFrancis Laleman
 • Michaëla BroeckxMichaëla Broeckx

Prijs

€ 4 895,00 excl. BTW

- 10%Vroegboekkorting

Inschrijven