Vakopleiding tot organisatiecoach

In tijden van schaarser wordende middelen, stijgende loonkost, toenemende werkdruk en groeiende complexiteit hebben we er alle belang bij om organisaties zo goed mogelijk te ontwerpen.

Zit je momenteel in een rol waar je wil, kan of mag bijdragen aan organisatievernieuwing? Dan is deze vakopleiding iets voor jou. Het is immers door de manier waarop een organisatie ontworpen is en hoe die wordt aangestuurd dat het een plek wordt waar menselijk potentieel verschrompelt of begint open te bloeien. Dit programma levert CCEU's op bij de ICF.

Situering

45% van de werkende Vlamingen heeft geen “werkbare” job omdat hun job psychisch vermoeiend is, onvoldoende motiveert, te weinig leermogelijkheden biedt en/of zorgt voor een onevenwicht in de privé-werkbalans. Voor hen is werken tot 65 jaar een niet zo aangename gedachte.  Daarenboven is er nog een groot percentage mensen die niet (meer) werkt in een organisatie omdat ze niet kunnen, willen of mogen.  Het stijgend aantal burn-out gevallen is hier trouwens een veelzeggend symbool van.

Toch is de kracht die organisaties kunnen genereren belangrijk.  Het kunnen immers plekken zijn waar mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Meer zelfs, sommige organisaties slagen erin om het potentieel van mensen te bundelen om zo een positief  verschil te maken in onze maatschappij waardoor organisaties 'forces for good' kunnen zijn.  Veel mensen zouden zich terug aangetrokken voelen tot zo'n organisaties.  En daar zou onze planeet wel bij varen.  Er is echter werk aan de winkel. We zullen samen moeten stilstaan bij hoe we organisaties anders kunnen inrichten, rekening houdend met het feit dat de wereld de voorbije jaren extreem veranderd is en de komende jaren nog verder zal veranderen. Men spreekt soms van een Copernicaanse omwenteling … dat is niet zomaar.

Wil je mee bouwen aan Organisatie Vernieuwing? Daar kan je als OrganisatieCoach bij helpen.

Doelgroep

Voor iedereen die zijn schouders wil zetten onder Organisatie Vernieuwing en dit vanuit een coachend perspectief, meer concreet mensen die:

 • een organisatie of afdeling leiden zoals een directeur of manager;
 • verantwoordelijk zijn voor een organisatie discipline zoals HR(D), organisatie ontwikkeling (OD), Preventie & veiligheid, ...;
 • een ondersteunende rol vervullen op het vlak van organisatie ontwikkeling, bvb: adviseurs, consultants, coaches, stafmedewerkers, HR(D) partners, ...

Programma

Module 1 - De kern van Organisatie Coaching

Is Organisatie Coaching meer dan een nieuwe naam? Waarom is dit ‘vak’ net nu relevant? Wat onderscheid Organisatie Coaching van andere, gelijkaardige disciplines? Wat heb je als Organisatie Coach net wel of net niet te bieden? Hoe maak je dat duidelijk bij potentiële opdrachtgevers?

Door deze en andere vragen te exploreren bepalen we samen wat een Organisatie Coach onderscheidt. Dit gebeurt afgestemd op de 11 kerncompetenties van het ICF.  Die inzichten geven vervolgens richting aan het eigen ontwikkelproces - als organisatiecoach - doorheen de rest van de opleiding.

Reeds tijdens deze eerste module komen al een eerste reeks methodieken aan bod die meteen toepasbaar zijn in de eigen praktijk.


Module 2 – Potentieel vrij maken

Een organisatie coach helpt vermogens vrij te maken zodanig dat de organisatie haar doelen kan bereiken. Daarom leer je tijdens deze module hoe je de uitdagingen van een organisatie kunt begrijpen en vertalen naar ontwikkeling op verschillende niveaus: individu, groep en organisatie. Vervolgens leer je effectief en helder contracteren, rekening houdende met die verschillende niveaus.

Om die vertaling vlot te kunnen maken is inzicht nodig in de structuur onderliggend aan de ontwikkeling van individueel en collectief potentieel. Effectieve interventies vloeien nl. voort uit die inzichten. Hierdoor word je een stuk effectiever in het ontwerpen van interventies, los van de methodieken van waaruit je puurt.

Heel veel potentieel begint zich spontaan te ontwikkelen doordat blokkades weggenomen worden. Die leren detecteren en hefbomen leren inzetten ter ondersteuning van de gewenste ontwikkeling maakt ook deel uit van deze module.

Tijdens dit blok worden de eerste stappen gezet in het systemisch fenomenologisch werken. Na deze module zal je een aantal van deze inzichten en principes kunnen toepassen in je eigen ontwikkeling en/of praktijk als organisatie coach.


Module 3 – Werken met patronen - met Jan Ardui

Tijdens deze module krijg je inzicht in de kernaspecten voor systemic presence, cruciaal voor organisatie coaching. Hierdoor leer je jezelf beter inzetten als instrument.

Organisaties hebben een zichtbare bovenstroom en een minder zichtbare onderstroom. Die onderstroom bepaalt wat zich wel of niet zal kunnen ontvouwen in een organisatie. “Culture eats strategy for breakfast,” is in die zin een bekende uitspraak van Peter Drucker.  Via systemic presence leer je de onderstroom van organisaties op te pikken.

Door patronen te leren detecteren, krijg je meer voeling met de onderstroom van een organisatie die uiteindelijk een levend systeem is. Via groeiend inzicht in patronen, leer je vervolgens werken op het samenspel tussen de verschillende delen van een organisatie. Het potentieel van een organisatie ontsluit zich immers door de kwaliteit van dat samenspel.

De inzichten aangereikt in deze module zullen je helpen om te werken met die onzichtbare dynamieken. Het brengt je als het ware dichter bij de handleiding van een organisatie.  Het eigen ontwikkelproces - als organisatiecoach - wordt doorheen deze module ook verder verfijnd in relatie tot het kader dat aangereikt werd tijdens de eerste module.


Module 4 – Sensemaking en werken met groepen

Een cruciale bouwsteen in de ontwikkeling van hedendaagse organisaties zijn teams en groepen. Kunnen werken met teams en groepen is in die zin een belangrijke succesfactor voor een organisatie coach. Je eigen opgebouwde ervaring met groepen heeft je echter gevormd. Tijdens dit blok staan we daarbij stil: Hoe verhoud jij je tot groepen? Wat maken groepen bij je los? Waar dagen groepen je op uit? 

Werken met groepen is trouwens cruciaal om de collectieve intelligentie aan te boren in organisaties. Maar hoe slaag je er in om groepen te loodsen van vrijblijvende interacties richting generatieve dialogen. Organisaties evolueren pas als de gesprekken evolueren. Hoe kan jij daar een katalysator in zijn? 

En net door inzicht in je eigen patronen - in relatie tot groepen - en groepsdynamische processen, leer je interventies ontwerpen die je zullen helpen bij het werken met groepen. Zeker als het om verandering en transformatie gaat, kan dit bijzonder spannend worden.


Module 5 – Werken met levende systemen

Levende systemen ontwikkelen zich in een bepaalde richting en vanuit een bepaalde logica. Zo hebben ze een immuunsysteem en soms is er zelfs sprake van systeem trauma. Om duurzame verandering mogelijk te maken is het belangrijk om te leren afstemmen op de geschiedenis, de patronen en de dynamieken van een levend systeem. Te snel of zonder afstemming interveniëren zorgt vaak voor neutralisering of in extremis een omgekeerd effect. Een levende systeem leren openen voor verandering is de rode draad van dit blok.

Tijdens deze module leer je werken volgens de onderliggende logica van een levend systeem. Hierdoor toont zich een soort interventie handleiding die je kan vertalen naar ontwerp principes die richtinggevend zullen zijn om de gewenste organisatie ontwikkeling te ondersteunen. Dit inzicht zal je helpen om afgestemde, effectieve interventies te ontwikkelen zodanig dat je de gewenste dynamieken (terug) in ontwikkeling kunt brengen en het potentieel van het levende systeem helpt om zich te ontsluiten.

Tijdens deze module zal je ook de werking van een ruime waaier aan interventiemethodes leren begrijpen zodanig dat je ze heel gericht en effectief kunt toepassen in heel uiteenlopende contexten. Je vertrouwde methodes krijgen hierdoor mogelijks een nieuwe dimensie. De eigen casuïstiek is de toetssteen om interventies te leren ontwerpen met de aangereikte inzichten en werkvormen.

De eerder aangereikte principes van systemisch fenomenologisch werken, raken tijdens deze module verder geïntegreerd. De puzzelstukken die eerder aan bod kwamen zullen stap voor stap in elkaar beginnen klikken. Daarnaast is er ook ruimte om verder uit te wisselen over de eigen ontwikkeling als organisatie coach.


Module 6 – Verankeren d.m.v. Organisatie Design

Het verlangen van een organisatie coach is om een positief verschil te maken dat verder uit deint nadat je vertrokken bent. Zo niet creëer je afhankelijkheid, wat niet duurzaam is en niet past binnen de filosofie onderliggend aan coaching. Ook al is het in beweging kunnen brengen van een organisatie al heel waardevol, het is dus niet voldoende. Het ultieme doel is de opgestarte beweging verder te laten integreren in de dagelijkse werkelijkheid van de organisatie. Daar kan organisatie design bij helpen en op dat vlak is er momenteel heel veel in beweging.

Daarom staat het design van organisaties in deze laatste module centraal. Net dat hindert nl. vaak de verdere ontwikkeling van de vermogens die nodig zijn om de uitdagingen waar de organisatie voor staat ook echt aan te kunnen. Als organisatie coach is het dus noodzakelijk om ook op dat vlak ondersteuning te kunnen bieden. Niet met een ‘off the shelf’ oplossing maar door op maat van de organisatie te leren werken. Tijdens dit blok leer je ontwerp principes nog een stap verder te gebruiken met name om prototypes te bouwen. En door met prototypes te leren werken kan je organisatie vernieuwing mogelijk maken en ondersteunen. Kortom, design to coach … afgestemd op waar de organisatie staat.

Aan het einde van dit blok wordt er ook ruimte voorzien voor afrondende feedback en uitwisseling over het eigen ontwikkelproces als organisatiecoach en worden deelname certificaten uitgereikt.

 

Philippe Bailleur ontdekte een 5-tal principes waarmee je Organisatie Vernieuwing kan begeleiden. Die principes zijn onderbouwd door tal van stromingen en bijhorende methodieken zoals: Solution Focused Coaching, Systemisch Fenomenologisch Werken, NLP, Positive Deviance, Ericksoniaanse Hypnose, Systeemtheorie, Voice Dialogue, Appreciative Inquiry, Sjamanisme, Corporate Transformation Tools (Richard Barrett), Design Thinking, Theory U, werken met Systeem Trauma, AQAL van Ken Wilber, Generative Coaching (Dilts & Gilligan), … .  Geen van deze benaderingen zijn normerend of bepalend doorheen de opleiding. Het gaat immers over het effectief leren toepassen en/of combineren van deze methodes in relatie tot het gewenste effect en de eigenheid van de organisatie waar je mee werkt.

Didactische aanpak

 • Het doel van deze opleiding is om organisatie coaches op te leiden. Daarom is ze heel praktisch ingericht. De eigen casuïstiek en het eigen werk zullen de rode draad vormen doorheen de opleiding. In die zin is het kunnen toepassen of kunnen starten met toepassen van het geleerde in de praktijk een voorwaarde voor deelname. Daarenboven zal er ook stilgestaan worden bij jezelf als begeleider van organisatie vernieuwing. 
 • Daarom blijft de groep beperkt tot 12 deelnemers.
 • Tussen de modules zal je uitgenodigd worden om te experimenteren en om bepaalde topics verder uit te diepen. Je zal ook uitgenodigd worden om oefen- of intervisiegroepjes te vormen om de materie verder uit te puren tussen de modules. Er zal in die zin regelmatig gepeild worden naar de integratie van de aangereikte materie.
 • Net omdat het een intensief traject is, zal je deelname aan de opleiding voorafgegaan worden door een telefonisch intakegesprek. Dat wordt gepland een paar weken voor de start van de opleiding. Je wordt opgebeld door de hoofdtrainer.
 • Coachen is het fundament van deze opleiding. In die zin werden de 11 kerncompetenties, bepaald door de International Coach Federation, als rode draad gehanteerd doorheen de hele opleiding. Philippe is trouwens zelf PCC gecertifieerd bij het ICF.
 • Het leermateriaal zal digitaal ter beschikking gesteld worden via Google Drive. Tijdens de modules wordt er vaak verwezen naar verdere literatuur zodanig dat je dieper kan duiken in de materie. Doorheen de hele opleiding kan je contact opnemen met de trainer/coach als klankbord zodanig dat je je ondersteund voelt in de praktische toepassing van de aangereikte materie.
 • Aansluitend aan de opleiding zal je toegang krijgen tot een social media platform om verder uit te wisselen met alle organisatie coaches die de opleiding gevolgd hebben. Na de opleiding kan er mentoring, coaching en/of begeleiding voorzien worden om de opleiding verder te integreren in je dagelijkse praktijk. Dat kan dan concreet afgestemd worden met Philippe.

Leermateriaal

 • Uitgebreid digitaal materiaal via Google Drive
 • Het boek “Architect van je Organisatie” van Philippe Bailleur
 • Boek: 'Stuck? Dealing with Organizational Trauma' van Philippe Bailleur

Evaluatie

Doorheen de opleiding word je uitgenodigd om een project te doen in de praktijk. Op die manier krijg je de kans om de inhoud van de opleiding te integreren, concreet te experimenteren in de praktijk en feedback te verzamelen ter ondersteuning van je persoonlijke ontwikkeling als organisatie coach. Er is tijdens de opleiding regelmatig tijd om stil te staan bij de voortgang van het project en je wordt als deelnemer aangemoedigd om elkaar - tussen de modules - op te zoeken voor intervisie. Het engagement van het eindwerk wordt vermeld op het certificaat dat op het einde van de opleiding wordt overhandigd.
 

Terugblikken

Een terugblik van ex-deelnemers van de eerste 3 groepen van deze vakopleiding.

 

De Vakopleiding tot organisatiecoach is erkend door ICF

De Vakopleiding tot OrganisatieCoach is goedgekeurd door ICF (International Coaching Federation) als CCE (Continuing Coach Education).  Dat wil zeggen dat deze training voldoet aan de hoge kwaliteitsnormen van ICF.  CCE programma's worden door ICF beschouwd als voortgezette vorming voor wie zich verder wil verdiepen in het coachvak.    

Deelname aan de vakopleiding geeft recht op 60 Continuing Coach Education Units (41 CCEU's voor Core Competenties en 19 CCEU's voor Resource Development).  Dit is de hoeveelheid CCEU's die nodig is om een PCC accreditatie te hernieuwen.  Na het beëindigen van de vakopleiding, ontvang je een certificaat met vermelding van die CCEU's.

Erkend voor Vlaams Opleidingsverlof en Opleidingscheques voor werknemers

Deze opleiding is ook erkend voor het Vlaams Opleidingsverlof (het vroegere Educatief Verlof).  Als je als werknemer de opleiding volgt, mag je afwezig zijn op het werk, terwijl je loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.  Erkenningsnummer: ODB-1001474.  Aantal uren: 96.  De opleiding is ook erkend voor de Opleidingscheques voor werknemers.

Getuigenissen (30)

Eye-opener, zowel op vlak van individueel leiderschap, teamwerking en organisatiegebeuren. Philippe is als trainer een echte krak in zijn vak, maar vooral een fantastische gids in het samen onderweg zijn!

- Ilse Weeghmans, Directeur, Vlaams Patientenplatform vzw

De opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik zelf anders ben gaan kijken naar mijn rol als organisatiecoach. Ik heb een rust gevonden omdat mijn eigen pad dankzij de opleiding meer helder is geworden.

- Elke Spinnewyn, Zelfstandig Coach, Spinwise BV

Transformerende opleiding die praktische en onmiddellijk toepasbare handvaten/kaders/modellen biedt om in organisaties (verder) aan de slag te gaan en tegelijk ook (minstens) evenveel aandacht geeft aan het persoonlijke groeiverhaal. Een cadeau voor mens en organisatie.
Fasten your seatbelts & enjoy every second of the flight!

- Katrien Sorgeloos, coach/trainer/consultant, TOKA Solutions bv

Wat een life changing opleiding! Ik volgde al heel wat trainingen in mijn professionele loopbaan, maar deze opleiding gaat zoveel verder dan ik had durven dromen.
Het is een reis die je maakt met collega-organisatiecoaches, een reis voor je vak, maar ook voor jezelf. Het wordt duidelijk hoe het Philippe zijn missie is om zijn kennis en opgebouwde ervaring met
passie te delen met andere organisatiecoaches. De opbouw van deze opleiding en combinatie van theorie, inzichten en oefeningen zorgt voor een sterke integratie. De blokken met Jan Ardui en Annette
Meulmeester voegen nog een gouden randje toe aan deze vakopleiding. Je leert van meesters in het vak. Ik raad deze opleiding aan iedereen aan die zich wil bekwamen in het werken met systemen.

- Liesbeth Lambrecht, Stafmedewerker en coach in bijberoep, Impact

Tijdens deze vakopleiding verkrijg je de nodige inzichten, methoden en interventies vanuit verschillende perspectieven en brillen om aan de slag te gaan met organisaties en levende systemen.
Uw persoonlijke en professionele levenservaringen zijn de zuurstof voor een diepgaande zelfreflectie.
Je leert hoe je uw rol als Organisatiecoach kan uitdragen en welke meerwaarde u kan creëren voor
elke organisatie. Absoluut een aanrader !

- Vincent Delbaere, HR Director, Euroclear

Waauw! Ontzettend dankbaar voor de verworven inzichten, hands-on tools en verfijnde woordenschat die deze opleiding mij heeft bijgebracht. Experts in hun vak die stapels literatuur en hun jarenlange ervaring met en binnen organisaties hebben samengevoegd en gedestilleerd tot écht verrijkende content voor zowel jezelf als organisaties!

- Joeri Seghers, Consultant SCM, ECE BV

De vakopleiding tot organisatiecoach is een mooie reis van persoonlijke ontwikkeling en geeft inzichten en tools hoe je een organisatie analyseert om de juiste pijnpunten aan te pakken en hoe je interventies onderneemt om co-creatie in een organisatie te ontvouwen.

- Lynne Jehoul, HR Consultant and coach, L&L Management and Consulting bv

De wijze waarop Philippe organisatiecoaching ademt en ter plekke ontvouwt is buitengewoon. Hij faciliteert parallel aan de inhoud het groepsproces, waardoor het geheel in realiteit groter aanvoelt dan de som der delen. Een referentieervaring bij uitstek.

- Miek Peeters, coach, Dynamiek

Deze vakopleiding tot organisatiecoach was een fantastische reis zowel op vlak van persoonlijke ontwikkeling als de handvaten en ruime inzichten op vlak van organisatieontwikkeling. De expertise van Philippe en de manier waarop hij dit deelt met de groep, maken van hem de perfecte match om stenen te verleggen op vlak van organisatieontwikkeling. Een echte aanrader voor iedereen die mee wil bouwen aan een mooiere 'bedrijfs' wereld.

- Wendy Stippelmans, Finance & HR consultant, WS Office

Deze vakopleiding tot organisatiecoach was een zeer boeiende en uitzonderlijke reis die zowel persoonlijk als professioneel tot heel wat groei aanzet en voeding geeft voor lange tijd. De opleiding heeft zich naar mijn aanvoelen echt opgebouwd naar een ware climax.

- Sylvie Gunst, It Makes Sense

Toptraining door toptrainers!

- Maarten Van de Broek, directeur, psychotherapeut, nascholer, Vonk en Visie vof

Fantastische lesgever die expert is in zijn vak, dat straalt ervan af. Combinatie van vakmaterie en toch het persoonlijke traject. Mooi!

- Joël Goffart, Goffart Services bv

Deze opleiding opent je ogen nog meer voor de context waarin groei kan plaatsvinden.
Philippe biedt je praktische en krachtige tools waardoor je oog blijft houden voor de 'tussenruimte' en de 'achtergrond' die bepalend is voor succesvolle organisatietransities.

- Leen Lambrechts-Noël, Director, Account Manager, Team Coach, Executive Coach, Accredited Supervisor , Coaching 4 Coaches bv

Wauw, wat een opleiding. Een opleiding die niet enkel kennis en tools aanreikt om de broodnodige veranderingen in organisaties te kunnen doorvoeren, maar ook én misschien nog wel belangrijker, je eigen pad even door elkaar schudt. Philippe, het zou zowaar één van je favoriete leerkrachten kunnen geweest zijn op school. Iemand die écht weet waar hij over praat (expert met grote E) én je als mens weet te raken. De mopjes wist ik ook te pruimen. Conclusie: een aanrader met grote A.

- Hellen Houben

Deze ervaring is meer dan ik had verwacht en ik wist zelfs niet dat ik dit zocht of nodig had. Ik kijk nu anders naar organisaties, naar mensen en mezelf. Bedankt Philippe!

- Martine Gorissen, Vennoot, Imati bvba

Deze opleiding is het mooiste geschenk dat ik mezelf gegeven heb en dat ik heb mogen ontvangen.

- Liesbet Schroven, Global Logistics Information Systems Manager, Caterpillar

Ik ga naar huis zonder tools maar met een opgewaardeerd zelfvertrouwen dat ik zelf de tools zal kunnen vormgeven of dat ik zelf de tool ben.

- Lieve Proost, Zelfstandig coach

De opleiding tot organisatiecoach is een heel waardevolle opleiding. De trainer Philippe Bailleur is een meester in zijn vak die heel veel materie aanreikt, inzichten doet ontstaan en zijn expertise en ervaringen deelt waaruit je veel kan leren over organisaties als levende systemen. Een echte aanrader!

- Leen Poppeliers, Senior consultant, Delaware Consulting CVBA

Deze opleiding heeft me geraakt in het hoofd, hart en ziel. Ze is transformerend. Ik vond het een voorrecht om deze training te kunnen volgen.

- Caroline Robert, Business Development Manager

Deze opleiding versterkte mijn vermogen om de dieptestructuur van organisaties te onderzoeken, te vatten en van daaruit interventies te initiëren die aansluiten wat de organisatie nodig heeft.

- Yves Larock, Procesbegeleider

Zalige opleiding, ik heb genoten van elke tweedaagse!

- Petra Neyt, Zaakvoerder, Pi Kwadraat

Deze training is enorm waardevol voor nieuwe leiders. Met de verworven informatie kan ik meer impact hebben op individuen en teams en mijn eigen organisatie en voel ik dat ik als (bege)leider iets kan achterlaten dat sustainable, open, transparant en future-proof is. Een echte aanrader, dit traject!

- Tim Rofessart, National distribution manager, BD myShopi

Dit is in alle opzichten de beste opleiding die ik ooit heb gevolgd en trainer Philippe is hier heel bepalend in geweest!

- Yvonne van Deursen, Organisatiecoach, People in progress

Deze opleiding transformeert zo sterk dat ik onmogelijk kan blijven doen wat ik deed en hoe ik het deed. De opleiding creëert een diepgang die zoveel nieuwe paden laat zien ...

- Dries Devriendt, Verantwoordelijke mens-, team- en organisatieontwikkeling voor Solucious, Colruyt Group

De opleiding heeft mij de weg naar diepere dimensies in organisaties getoond. Op een heel dringende en interactieve manier met mastery en verbinding. Philippe is een vakman die zijn vakkennis en betrokkenheid doorgeeft op een heel integere manier.

- Ingrid De Cooman, Werkpleziercoach, Inspirei

Aandacht voor persoonlijke groei doet je ook groeien in je werk als organistiecoach. Door de goede to-the-point feedback van Philippe heb ik ook in mijn persoonlijke ontwikkeling stappen kunnen zetten, steeds dichter bij mijn kern. Ik kijk zeer tevreden terug!

- Tine Willemyns, zelfstandig consultant

Mooie opleiding! Je bent echt een expert in dit vak, Philippe. Dank ook voor je openheid en authenticiteit. Dit werkt inspirerend.

- Jeanne Akkermans, coach, Revacon

Ik heb deze opleiding als een zeer krachtig traject ervaren dat sporen nalaat en een aantal bakens levert om in het werkveld te staan. Philippe is een sterke inspirator maar vooral een mooie persoon en een krachtige coach.

- Nele De Ridder, zaakvoerder, 't Huis

Een opleiding die rijk is, vertrouwen geeft en mij laat groeien in de rol van organisatiecoach. Inspirerende trainers met een rijke ervaring en expertise. (Francisca Devloo, coach en consultant)
Het was een heerlijke reis. Zeer veel dankbaarheid voor wat ik gekregen heb.

- Tine Truyts, zelfstandig arbeidspsychologe

De opleiding is een combinatie van goede theoretische modellen met daarnaast een portie persoonlijke ontwikkeling. Dit maakt dat het af en toe wel 'ploeteren' is, maar de warme ondersteuning die dan door de trainer gebeurt, maakt dat het leerproces gevoeld en geborgd wordt. In 1 woord TOP.

- Kim Compeers, HR manager, Crossroad Consulting NV

Trainers

Philippe Bailleur

Philippe Bailleur

Philippe Bailleur werkt al bijna 20 jaar met groepen en organisaties. Zijn manier van werken is gegroeid vanuit een brede interesse in diverse disciplines: NLP, Opstellingen, Ericksoniaanse Hypnose, Design Thinking, Lean, Biomimicry, Systems Thinking, Voice Dialogue, Sjamanisme, Holacracy, Sociocracy,… Philippe is auteur van meerdere boeken, artikels en blogs waaronder ‘Architect van je organisatie’ en ‘Trauma in organisaties’. Als Master Certified Coach verkent hij graag nieuwe domeinen in het speelveld tussen mens, organisatie en maatschappij en wordt van daaruit geregeld gevraagd als inspirator. Tegelijkertijd houdt hij er van om nieuwe inzichten pragmatisch toe te passen binnen de context van organisaties. Zijn doel: het optimale samenspel tussen mens en organisatie vinden in het belang van een gezonde maatschappelijke ontwikkeling. Zo kunnen organisaties ‘forces for good’ worden.  Meer info op www.philippebailleur.be

Annette Meulmeester

Annette Meulmeester

Haar diepe fascinatie voor de dynamiek tussen mensen vormt al jaren de rode draad in het werk van Annette en inspireert haar tot continu leren, ontwikkelen en delen van haar kennis van en inmiddels ruime ervaring met het coachen van organisaties, individuen en teams.  De steeds sneller veranderende en complexer wordende maatschappij waarin we leven, daagt organisaties meer en meer uit om zich te verhouden tot een nieuwe realiteit, waarin adaptief vermogen en het laveren op onbekend terrein belangrijker wordt. In haar praktijk als organisatiecoach richt Annette zich op het ondersteunen van teams, organisaties en hun leiders in de transitie die dit vraagt. Ze streeft ernaar om samen met haar opdrachtgevers en samenwerkingspartners het welzijn in organisaties te vergroten en anderen te faciliteren in het ontsluiten van hun potentieel. Dit doet ze vanuit een systemisch perspectief, waarbij ze haar scherpe antenne voor dynamieken in de onderstroom combineert met een warme, toegankelijke stijl en een gezonde dosis concreetheid.  Na haar studie organisatiekunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam startte Annette haar loopbaan in 2001 als verandermanager bij een verzekeraar, waarna ze in 2007 de overstap maakte naar een adviesbureau waar ze zich verder specialiseerde op het gebied van executive (team)coaching, groeps- en psychodynamica. Sinds 2012 is Annette mede eigenaar van Scafander en treedt ze regelmatig op bij een aantal business schools als docent, trainer en coach.

Jan Ardui

Jan Ardui

Jan Ardui is Gestalt Psychotherapeut en internationaal NLP trainer. Sinds 1986 is hij actief als zelfstandig consultant, trainer en executive coach in diverse bedrijven in Europa waaronder Hewlett Packard Europe, Volvo Cars, Sony Europe, Luxottica, Telecom Italia, Ferrari, ABN Amro Bank, Ermenegildo Zegna, Barilla, Cheisi Pharmaceutical en Krauthammer University.  Hij onderwijst Systemic Coaching in Italië, Frankrijk, Rusland en Marokko.  Zijn benadering die NLP met systemisch denken combineert, garandeert een verdiepend leerproces waarbij het omarmen van de complexiteit leidt naar de kern van wat aanwezig is in een systeem. Hij ontwikkelt momenteel een model van coaching dat het modelleren van excellentie van een individu, een team of een organisatie als focus heeft. Daarbij is het exploreren van het organiserend principe en de generatieve complementariteiten een centraal gegeven.  Hij is co-auteur van  ‘When Performance Meets Alignment: A Compass for Coaching and Mentoring.'

Subsidiemogelijkheden

 • KMO Portefeuille: HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.

 • Vlaams OpleidingsVerlof: HRD Academy heeft een kwaliteitsregistratie behaald voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.  Dat wil zeggen dat werknemers uit de privésector onder bepaalde voorwaarden recht hebben op het Vlaams Opleidingsverlof (vroegere Betaald Educatief Verlof).  Opgelet, niet elke HRDA opleiding komt in aanmerking voor het VOV, kijk op de individuele opleidingsfiches op de website of de betrokken opleiding erkend is voor VOV.  De opleidingen die erkend zijn, hebben een eigen erkenningsnummer dat start met ODB-...
 • Opleidingscheques voor werknemers: je kan opleidingscheques aanvragen voor opleidingen van HRD Academy die geregistreerd zijn in de Opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid.  Op de individuele webfiches van elke HRD Academy staat vermeld indien de opleiding hiervoor erkend is.
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest. Je krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed.  Opgelet: je moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.
 • Opleidingscheques Wallonië
 • Werkbaarheidscheque: Eenmanszaken, KMO's en grote ondernemingen kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.  Nav de Coronacrisis worden deze werkbaarheidscheques tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding waarbij aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers.
 • Liberform: Vormingsfonds voor de vrije beroepen
 • Educam: Sectorfonds voor de automotive sector en aanverwante sectoren
 • Co-valent: Vormingsfonds van de sectoren chemie, kunststoffen en life sciences.
 • Logos: Vormingsfonds voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226)

Prijs

€ 5 295,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Bij HRDA zijn de prijzen telkens alles inbegrepen, behalve BTW.

Inschrijven

Data

 • 08.09.202209:30 - 18:00
 • 09.09.202209:00 - 17:00
 • 13.10.202209:30 - 18:00
 • 14.10.202209:00 - 17:00
 • 09.11.202209:30 - 18:00
 • 10.11.202209:00 - 17:00
 • 15.12.202209:30 - 18:00
 • 16.12.202209:00 - 17:00
 • 09.01.202309:30 - 18:00
 • 10.01.202309:00 - 17:00
 • 16.02.202309:30 - 18:00
 • 17.02.202309:00 - 17:00

Locatie

Heerlijckyt Van Elsmeren
Weg op Halen 2

3450 Geetbets
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Philippe BailleurPhilippe Bailleur
 • Annette MeulmeesterAnnette Meulmeester
 • Jan ArduiJan Ardui

Prijs

€ 5 295,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Opleiding inspirerend coachen
Startdatum 14/02/2022

Opleiding inspirerend coachen

Opleiding tot intervisiecoach
Startdatum 02/05/2022

Opleiding tot intervisiecoach