Opleiding tot organisatieopsteller

Ontwikkel jezelf als instrument voor het begeleiden van organisatieopstellingen

In deze 14-daagse residentiële opleiding leer je stapsgewijs organisatievraagstukken doorgronden vanuit een systemisch perspectief met behulp van organisatieopstellingen. Je leert het gebruik van opstellingen afstemmen op de vraag van je cliënt en de organisatie en je kan dankzij de opleiding heel wat systemische interventies inzetten als opsteller.

Situering

Organisaties beginnen zich meer en meer te openen voor opstellingen en systemisch werk. In deze opleiding leren we professionals werken met organisatieopstellingen.  De opleiding bestaat in totaal uit 14 dagen gespreid over 5 residentiële blokken. De eerste twee blokken zijn gericht op het bouwen aan een goed fundament. De ruimte om zelf te oefenen met het begeleiden van opstellingen neemt toe naarmate de opleiding vordert. Op het einde is er een toetsing die bestaat uit verschillende onderdelen.


De blokken zijn als volgt opgedeeld:

 1. Jij als opsteller - 3-daagse
 2. Systemische principes - 3-daagse
 3. Van vraag naar opstelling - 2-daagse
 4. Werken met opstellingen in organisaties - 2-daagse
 5. Complexere organisatievraagstukken - 2-daagse
 6. Toetsing en integratie - 2-daagse

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor professionals die al enkele jaren ervaring hebben in het begeleiden van organisaties en hun interventiewaaier verder willen uitbreiden met organisatieopstellingen. Werken met opstellingen vergt heel wat van de begeleider zelf. In die zin is de bereidheid om stil te staan bij je eigen patronen een noodzakelijke voorwaarde. Naarmate de opleiding vordert, zal er meer en meer ruimte zijn om te oefenen met casuïstiek, ingebracht door de deelnemers zelf. Dit betekent dat het inbrengen van casuïstiek vanuit je eigen praktijk/organisatie evenzeer een voorwaarde is tot deelname.  Naast de opleidingsdagen dien je tijd te reserveren voor intervisie in subgroepen, het doornemen van literatuur, het observeren van andere opstellers en het schrijven van een eindwerkstuk.  Dit alles en jouw leerwensen zullen verkend worden tijdens een telefonisch (of via Skype) intake-gesprek met één van de opleiders.

Wat leer je in de opleiding?

 • Tijdens deze opleiding ontwikkel je jezelf als instrument voor het begeleiden van organisatieopstellingen.
 • Je maakt op een verdiepende manier kennis met het systemisch gedachtegoed zodanig dat je ermee aan de slag kan in organisaties.
 • Je leert het gebruik van opstellingen af te stemmen op de vraag van je cliënt en/of de organisatie.
 • Je leert stapsgewijs organisatievraagstukken doorgronden en onderzoeken vanuit een systemisch perspectief met behulp van organisatieopstellingen.
 • Je kan een brede waaier aan systemische interventiemogelijkheden gebruiken.
 • Via de ingebrachte casuïstiek maak je kennis met heel uiteenlopende vraagstukken en krijg je de kans om die te ervaren als representant. Deze verkenning leidt tot een rijke bron waar je nog vaak zal op kunnen terugvallen in je eigen praktijk.
 • Deelnemen als representant is een bijzonder effectieve manier om je eigen lichaamsbewustzijn, sensitiviteit en systemische voelsprieten aan te scherpen.
 • Je krijgt geregeld de kans om te oefenen met casuïstiek zodat je voldoende feedback krijgt over je leerproces als opsteller.
 • Je wordt uitgenodigd om je inhoudelijk te verdiepen via de aanbevolen literatuur zodat je kunt werken vanuit een brede kennisbasis vanuit o.a. systemisch werk, traumawerk en embodied learning.

Programma

Blok 1: Jij als opsteller: 3-daagse

In dit eerste blok staan vooral jouw eigen patronen en dynamieken vanuit jouw gezin van herkomst en familiesysteem centraal. Je onderzoekt welke overlevingsstrategieën je ontwikkeld hebt, welke kwaliteiten hieruit voortvloeien en welk potentieel er nog ‘in de schaduw’ is gebleven. Van hieruit dient de leerlijn voor jouw ontwikkeling als begeleider zich aan. Kennen en herkennen van je eigen patronen en triggers is een voorwaarde om in een opstelling te kunnen onderscheiden wat van jou is en wat van de ander. Thema’s als overdracht en tegenoverdracht komen dan ook uitgebreid aan bod.


Blok 2: Systemische principes: 3-daagse

In dit blok leer je om systemisch, fenomenologisch waar te nemen als begeleider van opstellingen, dat wil zeggen dat je zonder intentie en zonder oordeel leert kijken naar datgene wat zich aandient. Het gewaarworden van de signalen van je eigen lichaam is hierbij een belangrijke informatiebron. Je maakt (via opstellingen) kennis met de belangrijkste systemische begrippen: de overlevingsmechanismen (ook wel ‘gewetens’ genoemd), de vier systemische principes (ordening, insluiten, uitwisseling en bestemming) en de meest voorkomende patronen in familie- en organisatiesystemen.


Blok 3: Van vraag naar opstelling: 2-daagse

De eerste keer dat je een opstelling bijwoont, lijkt het vaak een heel magisch of intuïtief gebeuren. Tegelijkertijd is het nodig om ook de feiten in kaart te brengen (via een inleidend interview) en op een gestructureerde, methodische manier te leren werken, zeker in de context van organisaties. Tijdens dit blok leer je hoe je stapsgewijs kunt werken met opstellingen en wat daarin van belang is bij elke stap. Een holding space kunnen creëren voor jezelf, jouw cliënt, het systeem waarmee je werkt en de representanten is daarbij cruciaal.


Blok 4:  Werken met opstellingen in organisaties: 2 dagen

Ondertussen heeft het werkveld van opstellingen zich al meer dan 25 jaar ontwikkeld. Dat maakt dat er inmiddels veel verschillende systemische werkvormen en methoden zijn zoals tafelopstellingen, opstellingen met vloerankers, structuuropstellingen, blinde opstellingen en werken met systemische vragen. Dit blok ontvouwt zich grotendeels rond de ingebrachte casuïstiek, zodat er veel ruimte is om zelf te oefenen en te experimenteren met de aangeboden opstellingsvormen. Na dit blok beschik je over een brede waaier aan systemische werkvormen. 


Blok 5: Complexere organisatievraagstukken: 2 dagen

Organisatievraagstukken kunnen op verschillende manieren complex zijn. Er kan sprake zijn van complexe emoties, bv. als er sprake is van organisatietrauma of diepgewortelde conflicten. Bepaalde vraagstukken kunnen complex zijn omwille van de omvang, bvb als er sprake is van veel verschillende betrokkenen of van een vermenging tussen het organisatie- en familiesysteem zoals bij familiebedrijven. Soms word je uitgenodigd voor een ‘vergiftigde’ opdracht waardoor je binnen de kortste keren zelf in een kluwen terecht komt.  Dergelijke vraagstukken vergen veel meer van jou en kunnen ook meer impact hebben op jou als begeleider. In dit blok krijg je extra handvaten om met complexere vraagstukken aan de slag te gaan.


Blok 6: Testing en integratie: 2 dagen

Tijdens dit laatste blok krijg je de kans om een opstelling te begeleiden onder supervisie van de opleiders. Op die manier verzamel je feedback om jezelf als opsteller verder te ontwikkelen. Die extra feedback is vaak ook relevant voor andere deelnemers van de opleiding. Daarnaast krijg je in dit blok ook feedback op je eindwerkstuk door de opleiders en een aantal medecursisten.

Didactische aanpak

 • Doorheen de opleiding word je uitgenodigd om aan de slag te gaan met de aangereikte materie o.a. via een eindwerkstuk, het werken in intervisiegroepjes en leesopdrachten.
 • Het inbrengen van eigen casuïstiek - persoonlijk en/of uit organisaties waarmee je werkt - vormt een rode draad doorheen de opleiding. De trainers bewaken de vertrouwelijkheid van de aangereikte cases.
 • Naarmate de opleiding vordert, vergroot de ruimte om zelf aan de slag te gaan met opstellingen. Op die manier leer je opstellingen begeleiden in een leercontext en zal je regelmatig feedback krijgen ter ondersteuning van je ontwikkeling als opsteller.
 • In het laatste blok zal ook de certificering plaatsvinden. Om hiervoor in aanmerking te komen, geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 80% van de opleidingsdagen.
 • De certificering bestaat uit meerdere onderdelen: 1. een eindwerk over de eigen leerlijn als opsteller én over de concrete toepassing in de praktijk ondersteund door de nodige inhoudelijke duiding, 2. het begeleiden van een opstelling tijdens het laatste blok van de training, 3. feedback van zowel de trainers als de mededeelnemers, verzameld doorheen de hele opleiding.
 • Maximum aantal deelnemers (met 2 begeleiders): 18

Leermateriaal

Je ontvangt een exemplaar van de boeken ‘Systemisch Wijzer’ van Leanne Steeghs & Siets Bakker en ‘Stuck. Dealing with Organizational Trauma’ van Philippe Bailleur, een werkmap met relevante artikelen en een literatuurlijst met een aantal verplicht te lezen boeken. Daarnaast wordt er regelmatig verwezen naar andere relevante bronnen.

Trainers

Leanne Steeghs

Leanne Steeghs

Leanne Steeghs is gediplomeerd systemisch trainer, teamcoach, opleider en familie- en organisatie-opsteller.  Eind 2015 verscheen haar boek ‘Systemisch wijzer - kennis uit opstellingen die je iedere dag kunt gebruiken’. Leanne is opleider bij School voor Coaching en de School voor Transitie in Nederland. Haar specialisaties zijn leiderschap, persoonlijke groei en teamontwikkeling. Zij werkt graag met mensen op het snijvlak van professionele en persoonlijke ontwikkeling. Haar werkwijze kenmerkt zich door de combinatie van (daad)kracht en kwetsbaarheid, humor en diepgang. Haar doel: mensen, teams en organisaties prikkelen om hun volle potentieel te ontsluiten en in de wereld te zetten. Meer info op www.leannesteeghs.com

Philippe Bailleur

Philippe Bailleur

Philippe Bailleur werkt al bijna 20 jaar met groepen en organisaties. Zijn manier van werken is gegroeid vanuit een brede interesse in diverse disciplines: NLP, Opstellingen, Ericksoniaanse Hypnose, Design Thinking, Lean, Biomimicry, Systems Thinking, Voice Dialogue, Sjamanisme, Holacracy, Sociocracy,… Philippe is auteur van meerdere boeken, artikels en blogs waaronder ‘Architect van je organisatie’ en ‘Trauma in organisaties’. Hij verkent graag nieuwe domeinen in het speelveld tussen mens, organisatie en maatschappij en wordt van daaruit geregeld gevraagd als inspirator. Tegelijkertijd houdt hij er van om nieuwe inzichten pragmatisch toe te passen binnen de context van organisaties. Zijn doel: het optimale samenspel tussen mens en organisatie vinden in het belang van een gezonde maatschappelijke ontwikkeling. Zo kunnen organisaties ‘forces for good’ worden.  Meer info op www.philippebailleur.be

Subsidiemogelijkheden

 • KMO Portefeuille: HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.

 • Vlaams OpleidingsVerlof: HRD Academy heeft een kwaliteitsregistratie behaald voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.  Dat wil zeggen dat werknemers uit de privésector onder bepaalde voorwaarden recht hebben op het Vlaams Opleidingsverlof (vroegere Betaald Educatief Verlof).
 • VDAB Opleidingscheques: HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB.
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest. Je krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed.  Opgelet: je moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.
 • Opleidingscheques Wallonië
 • Werkbaarheidscheque: Eenmanszaken, KMO's en grote ondernemingen kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.  Nav de Coronacrisis worden deze werkbaarheidscheques tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding waarbij aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers.
 • Liberform: Vormingsfonds voor de vrije beroepen
 • Educam: Sectorfonds voor de automotive sector en aanverwante sectoren
 • Co-valent: Vormingsfonds van de sectoren chemie, kunststoffen en life sciences.
 • Logos: Vormingsfonds voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226)

Prijs

€ 5 950,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Inschrijven

Data

Intakegesprekken
 • 16.12.202009:00 - 17:00
Opleidingsdagen
 • 25.01.202110:00 - 17:00
 • 26.01.202109:00 - 17:00
 • 27.01.202109:00 - 16:00
 • 17.03.202110:00 - 17:00
 • 18.03.202109:00 - 17:00
 • 19.03.202109:00 - 16:00
 • 22.04.202110:00 - 17:00
 • 23.04.202109:00 - 17:00
 • 20.05.202110:00 - 17:00
 • 21.05.202109:00 - 17:00
 • 24.06.202110:00 - 17:00
 • 25.06.202109:00 - 17:00
 • 09.09.202110:00 - 17:00
 • 10.09.202109:00 - 17:00

Locatie

Heerlijckyt Van Elsmeren
Weg op Halen 2

3450 Geetbets
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Philippe BailleurPhilippe Bailleur
 • Leanne SteeghsLeanne Steeghs

Prijs

€ 5 950,00 excl. BTW

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Opleiding inspirerend coachen
Startdatum 19/11/2020

Opleiding inspirerend coachen

Opleiding tot intervisiecoach
Startdatum 01/03/2021

Opleiding tot intervisiecoach