Opleiding tot organisatieopsteller

Voor professionals die organisatieopstellingen en systemische werkvormen en formats willen integreren in hun begeleidingswerk.

In deze 15-daagse residentiële opleiding leer je hoe je organisatievraagstukken kunt doorgronden vanuit systemisch perspectief met behulp van opstellingen. De opleiding heeft twee leerlijnen: de ambachtelijke leerlijn waarin deelnemers zich stapsgewijs bekwamen in de verschillende fasen van een organisatieopstelling. Parellel daaraan loopt de persoonlijke leerlijn, waarin deelnemers hun eigen patronen, triggers en gevoeligheden steeds nauwkeuriger op de radar krijgen, zodat hun systemisch bewustzijn groeit.

Situering

In deze opleiding leren we professionals werken met organisatieopstellingen, systemische werkvormen en formats die toepasbaar zijn in het werk met organisaties. Door je hierin te bekwamen heb je een bijzonder krachtige ‘tool’ in handen om de onderstroom in organisatiesystemen zichtbaar en voelbaar te maken. Je wordt daarnaast aangemoedigd om managementmodellen waar je al graag mee werkt, systemisch ‘om te bouwen’, zodat ze niet alleen mentaal, maar ook fysiek en emotioneel doorvoeld kunnen worden.

Aan het eind van de opleiding is je rugzak gevuld met systemische kennis, taal en een heleboel praktische formats waarmee je aan de slag kunt als organisatiewerker. Je hebt al heel wat vlieguren gemaakt als opsteller - ook door het oefenen in intervisie - waardoor het steeds makkelijker wordt om systemisch werk binnen te brengen en integreren in jouw begeleidingswerk.

De opleiding bestaat in totaal uit 15 dagen gespreid over 6 residentiële blokken. De eerste twee blokken zijn gericht op het bouwen aan een goed fundament. De ruimte om zelf te oefenen met het begeleiden van opstellingen neemt toe naarmate de opleiding vordert. Op het einde is er een toetsing die bestaat uit verschillende onderdelen.


De blokken zijn in editie 6 als volgt opgedeeld:

 1. Jij als opsteller - 3-daagse
 2. Systemische principes - 3-daagse
 3. Van vraag naar opstelling - 2-daagse
 4. Werken met opstellingen in organisaties - 2-daagse
 5. Complexere organisatievraagstukken - 2-daagse
 6. Toetsing en integratie - 3-daagse


De blokken zijn vanaf editie 7 als volgt opgedeeld:

 1. Jij als opsteller - 3-daagse
 2. Systemische principes - 3-daagse
 3. Van vraag naar opstelling en patronen in organisaties – 3-daagse
 4. Soorten opstellingen in het werken met organisatievraagstukken - 3-daagse
 5. Toetsing en integratie - 3-daagse

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor professionals die al enkele jaren ervaring hebben in het begeleiden van organisaties en teams en hun interventiewaaier verder willen uitbreiden met organisatieopstellingen. Denk aan trainers, interne en externe organisatie- of teamcoaches, leidinggevenden, managers, interne en externe adviseurs.

Werken met opstellingen vergt heel wat van de begeleider zelf. In die zin is de bereidheid om diepgaand te reflecteren op je eigen patronen de belangrijkste voorwaarde voor deelname. Naarmate de opleiding vordert, is er meer en meer ruimte om te oefenen met opstellingen. Het inbrengen van casuïstiek vanuit je eigen praktijk, organisatie of loopbaan is daarom eveneens gewenst. Naast de opleidingsdagen dien je tijd te reserveren voor het oefenen in intervisiegroepen, het doornemen van systemische literatuur, het observeren van andere opstellers en het schrijven van een eindwerkstuk.


Dit alles en jouw leerwensen worden verkend tijdens een telefonisch of online intakegesprek met één van de opleiders.

Wat leer je in de opleiding?

In deze opleiding:

 • maak je op een verdiepende manier kennis met het systemisch gedachtegoed zodanig dat je er direct mee aan de slag kunt en durft in organisaties.
 • ga je stapsgewijs organisatievraagstukken doorgronden en onderzoeken vanuit een systemisch perspectief met behulp van organisatieopstellingen.
 • leer je het gebruik van opstellingen af te stemmen op de vraag van je cliënt en/of de organisatie.
 • krijg je een brede waaier aan systemische werkvormen, formats en interventiemogelijkheden aangeboden.
 • breng je als deelnemer zelf praktijkcases aan waardoor je uiteenlopende organisatievraagstukken leert benaderen vanuit systemisch perspectief.
 • krijg je de kans om veel vraagstukken te ervaren als representant waardoor je de signalen van je lichaam steeds verfijnder waar gaat nemen en in durft te zetten.
 • ·ervaar je je lichaam als een steeds rijkere bron van informatie en een krachtige aanvulling op je analytische vermogens.  
 • scherp je je lichaamsbewustzijn, sensitiviteit en systemische voelsprieten aan doordat je veel opstellingen meemaakt, zowel als representant als in het oefenen met opstellingen.
 • oefen je met praktijkcases van andere deelnemers zodat je voldoende feedback krijgt over je leerproces en ontwikkeling als organisatieopsteller.
 • word je uitgenodigd om je inhoudelijk te verdiepen via de aanbevolen literatuur zodat je kunt werken vanuit een brede kennisbasis vanuit o.a. systemisch werk, IFS (Internal Family Systems), traumawerk en embodied learning.

Programma

Blok 1: Jij als opsteller: 3-daagse

In dit eerste blok staan vooral jouw eigen patronen en dynamieken vanuit jouw gezin van herkomst en familiesysteem centraal. Je onderzoekt welke overlevingsstrategieën je ontwikkeld hebt, welke kwaliteiten hieruit voortvloeien en welk potentieel er nog ‘in de schaduw’ is gebleven. Van hieruit dient de leerlijn voor jouw ontwikkeling als begeleider zich aan. We bieden hiervoor een vernieuwend en praktisch kader aan - geïnspireerd vanuit IFS - via het ‘werken met delen’. Kennen, herkennen en voelen van je eigen delen, patronen en triggers is cruciaal als opsteller om te kunnen onderscheiden wat van jou is en wat van de ander. Thema’s als overdracht en tegenoverdracht komen dan ook uitgebreid aan bod.


Blok 2: Systemische principes: 3-daagse

In dit blok leer je om systemisch, fenomenologisch waar te nemen als begeleider van opstellingen, dat wil zeggen dat je zonder intentie en zonder oordeel leert kijken naar datgene wat zich aandient. Het gewaarworden van de signalen van je eigen lichaam is hierbij een belangrijke informatiebron. Je maakt (via opstellingen) kennis met de belangrijkste systemische begrippen: de overlevingsmechanismen (ook wel ‘gewetens’ genoemd), de vier systemische principes (ordening, insluiten, uitwisseling en bestemming) en de meest voorkomende patronen in familie- en organisatiesystemen.


Blok 3: Van vraag naar opstelling: 2-daagse

De eerste keer dat je een opstelling bijwoont, lijkt het vaak een heel magisch of intuïtief gebeuren. Tegelijkertijd is het nodig om ook de feiten in kaart te brengen (via een inleidend interview) en op een gestructureerde, methodische manier te leren werken, zeker in de context van organisaties. Tijdens dit blok leer je hoe je stapsgewijs kunt werken met opstellingen en wat daarin van belang is bij elke stap. Een holding space kunnen creëren voor jezelf, jouw cliënt, het systeem waarmee je werkt en de representanten is daarbij cruciaal. We gebruiken hiervoor het ‘Systemic Canvas’: een gestructureerd format om stapsgewijs organisatieopstellingen te leren begeleiden.


Blok 4:  Werken met opstellingen in organisaties: 2-daagse

Ondertussen heeft het werkveld van opstellingen zich al meer dan 25 jaar ontwikkeld. Dat maakt dat er inmiddels veel verschillende systemische werkvormen en methoden zijn zoals tafelopstellingen, opstellingen met vloerankers, structuuropstellingen, blinde opstellingen, teamopstellingen, et cetera. Dit blok ontvouwt zich grotendeels rond de ingebrachte casuïstiek, zodat er veel ruimte is om zelf te oefenen en experimenteren met verschillende opstellingsvormen onder supervisie van de opleiders. Na dit blok beschik je over een brede waaier aan systemische werkvormen en formats die je kunt toepassen in je organisatiewerk.


Blok 5: Complexere organisatievraagstukken: 2-daagse

Organisatievraagstukken kunnen op verschillende manieren complex zijn. Er kan sprake zijn van complexe emoties, bijvoorbeeld als er sprake is van organisatietrauma of diepgewortelde conflicten. Bepaalde vraagstukken kunnen ook complex zijn omwille van de omvang, bijvoorbeeld als er sprake is van veel verschillende stakeholders of bij vermenging tussen het organisatie- en familiesysteem zoals bij familiebedrijven. Dergelijke vraagstukken kunnen ook meer impact hebben op jou als begeleider. In dit blok staat opnieuw het oefenen centraal waarbij je extra handvaten krijgt om met complexere vraagstukken aan de slag te gaan.


Blok 6: Testing en integratie: 3-daagse

Tijdens dit laatste blok krijg je de kans om een opstelling te begeleiden onder supervisie van de opleiders. Op die manier verzamel je feedback om jezelf als opsteller verder te ontwikkelen. Die extra feedback is vaak ook relevant voor andere deelnemers van de opleiding. Daarnaast krijg je in dit blok ook feedback op je eindwerkstuk door de opleiders en een aantal medecursisten.

Didactische aanpak

 • Voor de start heb je een online of telefonisch intakegesprek met een van de trainers.
 • Tijdens de opleiding word je uitgenodigd om aan de slag te gaan met de aangereikte lesstof o.a. via leeropdrachten, het oefenen van organisatieopstellingen in intervisiegroepen en het schrijven van een eindwerkstuk.
 • Het inbrengen van eigen casuïstiek - persoonlijk en/of uit organisaties waarmee je werkt - vormt een rode draad door de opleiding heen. De trainers bewaken de vertrouwelijkheid van de aangereikte cases.
 • Naarmate de opleiding vordert, vergroot de ruimte om zelf aan de slag te gaan met opstellingen. Op die manier leer je opstellingen begeleiden in een veilige leercontext en krijg je regelmatig feedback ter ondersteuning van je ontwikkeling als opsteller.
 • In het laatste blok vindt ook de certificering plaats. Om hiervoor in aanmerking te komen, geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 80% van de opleidingsdagen.
 • De certificering bestaat uit meerdere onderdelen:
  1. een eindwerkstuk schrijven over je eigen leerlijn én je reis als organisatieopsteller inclusief de concrete stappen hierin in jouw werk;
  2. het begeleiden van een organisatieopstelling onder supervisie tijdens het laatste blok;
  3. feedback van zowel de trainers als de mededeelnemers, verzameld door de hele opleiding heen.
 • Maximum aantal deelnemers (met 2 begeleiders): 16

Leermateriaal

Je ontvangt een exemplaar van de boeken ‘Systemisch Wijzer’ van Leanne Steeghs & Siets Bakker en ‘Stuck, Trauma in Organisaties’ van Philippe Bailleur, een reader met relevante artikelen en een literatuurlijst met een aantal verplicht te lezen boeken. Daarnaast wordt er regelmatig verwezen naar andere relevante bronnen.

Leerlijn systemisch werken bij HRD Academy

Voor deze Opleiding tot organisatieopsteller heb je bij voorkeur enige voorkennis van systemisch werken nodig.  Als je die voorkennis nog niet hebt, raden we je aan de basisopleiding: De fundamenten van systemisch werken eerst te volgen.

Als je je verder wil verdiepen, kan deze opleiding een vervolg zijn: Masterclass: Trauma in organisaties

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

Wist je dat je als deelnemer wellicht recht hebt op één of meerdere opleidingssubsidies? Je leest er hier alles over.

Deze opleiding komt specifiek in aanmerking voor:

(*) Belangrijke opmerking KMO Portefeuille: Vanaf januari 2023 komt deze opleiding enkel nog in aanmerking voor de KMO portefeuille indien je deze opleiding volgt vanuit een (competentie)beleid om de kwaliteit van de onderneming te verbeteren. Het is hierbij belangrijk dat de opleiding rechtstreekse impact heeft op de algemene werking van de KMO in kwestie.  

Getuigenissen (31)

Tien maanden lang word je door 2 meester-opstellers meegenomen in hun ambacht. Leanne en Philippe leren je de systemische principes, taal en formats eigen maken, je lichaam benutten als bron van informatie, via opstellingen (soms taaie) organisatievraagstukken ontrafelen en ook eigen patronen en schaduwdelen blootleggen. Ze hebben de gave om niet alleen inhoudelijk maar ook procesmatig een sterk leertraject op te bouwen. Vertrekkend vanuit je eigen genogram word je gaandeweg ondergedompeld in opstellingen als vraagsteller of representant en vrij snel duik je als leerling-opsteller zelf in wat ze liefdevol ‘de klungelruimte’ noemen. De ‘holding space’ die Philippe en Leanne creëren zorgt ervoor dat het klungelen uitdagend, soms confronterend maar nooit onveilig is. Fijne wisselwerking tussen theorie en praktijk en tussen vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling. Dit is een opleiding die voldoende tools geeft om er meteen mee aan de slag te gaan, maar waarvan je voelt dat ze ook nadien nog lang doorwerkt en die de goesting om dit werk verder te gaan ontdekken alleen maar aanwakkert.

- Christin Janssens, onderwijskundig ondersteuner bij Stedelijk Onderwijs Antwerpen - procesbegeleider en coach bij Traagstroom

Wil je meer weten over hoe systemen (organisaties, teams, groepen) werken? Deze opleiding is dan zéker een aanrader! Leanne en Philippe gidsen je deskundig, met 'schwung' en veel energie, doorheen het traject. In de bovenlaag krijg je veel informatie en inzichten mee en verder is de opleiding enorm praktisch met veel oefentijd, zodat je gesterkt met die ervaringen het bedrijfsleven kan instappen. Bovendien werkt er in de onderlaag zo veel door; je krijgt naast de professionele reis ook een verdieping in jouw persoonlijke reis. Patronen worden zichtbaar en je krijgt tools en inzichten om hier goed mee om te gaan, je balanceert je voor- en achterkant uit en je leert hoe je nog sterker op jouw plaats kan staan.
Een enorm waardevol kado aan jezelf in eerste instantie en aan jouw klanten in tweede instantie. Met een systemische bril op ziet de wereld er heel anders uit en kijk je naar 'wat er écht toe doet'.
Last but not least, ik heb ook zeer mooie, krachtige en inspirerende mensen ontmoet die ik voor altijd in mijn hart draag!
Doen dus, deze opleiding! Een reis naar volheid, verbinding, balans en meer-waarde! Ik kijk er met enorme dankbaarheid op terug.

- Veerle Verstraeten, Systemisch Facilitator, Trainer en Coach, Co Driver Coach Consultant

Waar ik dacht dat ik me inschreef om mijn professionele rugzak te verrijken met een 'extra tool', was dit traject véél meer dan dat. De systemische blik en leren opstellen van organisatiesystemen heeft me als procesbegeleider enorm verrijkt, maar meer dan dat heeft het me persoonlijk getransformeerd. Het heeft niet alleen inzicht gegeven in mijn eigen patronen en strategieën waarin ik vastliep, maar ik kon ze ook doorbreken. Via het traject, het hechte groepsproces en de deskundige begeleiding van Philippe en Leanne kon een nieuwe beweging zich ontvouwen. Het voelt echt alsof ik doorheen dit traject mezelf heruitgevonden heb.

- Simon Luyts, Facilitator- Process Designer, Consultant & Trainer , Cultures of change

Een training die je brengt naar onontgonnen terrein, in organisaties en in jezelf.
Een training die geen vezel in je lijf onberoerd laat en waarin ook de cellen in je brein niets tekort komen: van magie én structuur…
Shu-Ha-Ri-gewijs reizen gedurende een aantal maanden… met erg deskundig onderricht, uitdaging en zorgzame ondersteuning door Leanne & Philippe.
Een waar cadeau voor jezelf met grote impact voor de organisaties die je begeleidt.

- Katrien Sorgeloos, Coach voor leidinggevenden & organisaties, TOKA Solutions bv

Deze opleiding heeft mij geholpen om verdieping aan te brengen in het systemisch werken: nog meer herkennen van (dis)balans in organisaties / teams, systemische vragen daarover stellen en werkvormen toepassen. Veel daarvan kon ik direct toepassen in de praktijk. De professionele begeleiding gedurende de lesdagen en het met elkaar oefenen in de intervisiebijeenkomsten waren super behulpzaam daarin.
Ook op persoonlijk vlak heeft de opleiding mij een boost gegeven. Aloude thema’s plopten weer op. Confronterend en tegelijkertijd op een manier waardoor ik ook op dat vlak nieuwe stappen kon zetten. Dat voelt als een bevrijding. De opleiding heeft me alles geboden wat ik wenste, en meer: sterke inhoud, top begeleiding, toffe en kundige medecursisten en een mooie locatie. Kortom: alle ingrediënten om volop te leren en te ontwikkelen. Deze opleiding een dikke aanrader. Dank!

- Gerrie Vogels, Arbeids- en organisatiedeskundige

Een heel rijke en ver-rijkende opleiding, zowel in het leren begeleiden van opstellingen als in het aankijken en omarmen van je eigen oorsprong, geschiedenis, patronen en persoonlijke ontwikkeling. Diep transformerend als mens én als professional. Het heeft me vleugels en heel veel goesting gegeven om het systemisch werken en opstellen verder te integreren in mijn werk als organisatiecoach, om vanuit het niet weten in de spanning te gaan staan van wat er werkelijk toe doet, om beweging te brengen in systemen vanuit de essentie. Krachtig, kwetsbaar en meesterlijk begeleid door een top duo, Leanne en Philippe!

- Caroline Robert, Organisatiecoach, Another Flow VOF

Leanne en Philippe zijn echte leermeesters, de interactie tussen hen als duo is een grote rijkdom voor deze opleiding. Ze delen gul hun eigen expertise en ervaringen, navigeren moedig en krachtig in de complexiteit en kwetsbaarheid, die zich in deze opleiding constant tonen. Ze blijven daadkrachtig en voorwaarts, tegelijk beheersen ze de kunst van Holding Space waardoor je je veilig voelt. Ze tillen je als mens naar diepgaande inzichten over jezelf en nemen zo de groep mee op een pad van veilige verbinding en brave space. En binnen dit alles blijven ze helder in beeld houden dat dit een opleiding is, waarbij het leren en delen centraal staat, met bijzonder veel ruimte om te oefenen en feedback te ontvangen. Voor mezelf was deze opleiding transformerend, de inzichten over mezelf als mens en als professional hebben mij naar een andere niveau getild, zowel in mijn persoonlijk leven als in het werkveld bij organisaties. Ik heb tijdens de opleiding de basisprincipes en wetmatigheden die bij systemisch werk en opstellingen horen geïntegreerd en leren toepassen en in mezelf de moed en het vertrouwen gevonden om met opstellingen daadwerkelijk aan de slag te gaan.

- Els Vanparys, Organisatie architect, Lead2Change BVBA

Een verdiepende trip, in het metier en als mens daaronder.

Performanter als coach, een wezenlijk instrument 'en plus',
Breder en meer verdiepend in kijken en begeleiden,
Dichter, bij mijn baslijn; in geschiedenis, patronen en ontwikkeling.

Hoedje af voor de wijsheid, sprezzatura en betrokken begeleiding van de twee meesterlijke sherpa's Philippe Bailleur & Leanne Steeghs, rijk om hierbij leerling te zijn.

- Timo Vanbuel, Team- & organisatiecoach, Zorgbedrijf Antwerpen

Twee zeer kundige trainers die hun kennis de gehele training overbrengen, inspelen op situaties en met veel zorgvuldigheid interventies inzetten.

- Martin Eleveld, Trainer / directeur, MindEmpowerment

De opleiding tot organisatieopsteller heeft niet alleen mijn professionele vaardigheden verfijnd, maar heeft een diepgaande impact gehad op mijn persoonlijke ontwikkeling. Deze opleiding confronteert je met de essentie van je eigen patronen, die jou hebben gevormd tot wie je vandaag bent, maar tevens obstakels kunnen vormen voor verdere groei. De systemische visie die ik heb verworven tijdens deze opleiding heeft me nieuwe inzichten verschaft, van onschatbare waarde zowel in mijn rol als trainer en teamcoach als in mijn eigen persoonlijke reis. Mijn oprechte dank gaat uit naar Leanne en Philippe, wier diepgaande kennis, grenzeloos geduld en aanmoedigingen me hebben aangemoedigd om dit proces volledig te omarmen. Een ervaring die ik niet snel zal vergeten.

- Kelly Broere- van der Aart, Trainer en HR consultant, Take The Lead Now

Ik ben een praktisch mens en leer door iets uit te proberen, en dan nog eens, en dan nog eens. Ik zoek letterlijk ruimte om te ontdekken. Die leerhouding vereist een veilig leerklimaat waarin dat mogelijk is en die vond ik bij Leanne, Philippe en mijn mededeelnemers. Ter uitoefening van dit werk leren zij o.a. bewust zijn van je innerlijke houding. Wat voel je, wat weet je, wat weet je niet en wat doe je met al die informatie, hoe zet je die in? Ik adviseer je niet om voorbereid te zijn opdat je krijgt wat je nodig hebt om dit werk te doen, want dat helpt volgens mij helemaal niets. Wees uitgerust en neem zin en je dansschoenen mee. Je zult niet teleurgesteld worden. Ik wens je een fijne reis met de grootmeesters.

- Sanne van Eersel-Besteman, Arbeidsdeskundige

Deze opleiding is er eentje om nooit te vergeten gezien de transformerende kracht die uitgaat van
beide trainers! Voor iedereen die op zoek is naar duurzame verandering en dit ook wil binnenbrengen in organisaties. De liefde voor het vak van beide trainers straalt diep tot op zielsniveau door.
Een opleiding waar je echt leert opstellen en gevoed wordt met een waaier aan systemische wijsheid, in te zetten op verschillende domeinen.

- Sylvie Gunst, Zaakvoerder, It Makes Sense

Iedere opleiding heeft de potentie om een levensveranderende opleiding te zijn. Deze is er eentje om in te kaderen. Ik heb zowel op professioneel als op persoonlijk vlak veel inzichten en kennis opgedaan en groeiprocessen doorworsteld. Ik denk dat ik mag stellen dat ik het bewijs heb kunnen neerleggen dat er meer 'weten' is dan de 'wetenschap'. Ik werd in het midden van de opleiding ziek (uitval van mijn evenwichtszenuw). Mede dankzij de systemische kijk op mijn eigen ziekteproces, de begeleiding van de lectoren en de aanwezigheid van de collega-studenten, sta ik nu sterker dan enig specialist-arts had kunnen denken.

- Reinhilde Christis, zaakvoerder, Solitair bv

Wat een intens traject! 9 maanden lang ging ik samen met twee fantastische leermeesters en een compleet onbekende groep op pad. Wat ik op het einde van deze opleiding voelde was een zeer grote dankbaarheid en een compleet open hart.
Ik ben Philippe en Leanne ontzettend dankbaar omdat ze me zo veel geleerd en getoond hebben. Ferm en nabij. Holding space werd me nog nooit zo mooi getoond. De groep onbekenden werd een groep mede wandelaars waarmee ik de diepte indook, onbekende paden betrad en waardoor ik mijn ziel liet raken. Ik leerde aan de hand van de systemische begrippen dieper kijken naar organisaties en hun functioneren, leerde veel praktische oefeningen en kreeg veel oefenruimte.
De opleidingsblokken, de feedback en de afsluiting gaven me voldoende kennis en vertrouwen om met deze materie binnen mijn organisatie en eigen team aan de slag te gaan.

- Eva Boonen, Teamleider, VDAB

Ongelooflijk veel bewondering voor de kundigheid, passie en betrokkenheid van Leanne en Philippe, die ons meevoerden in dit proces van persoonlijke en professionele groei. De impact heeft mijn verwachtingen overtroffen.

- Ida van der Steur, Freelance consultant, Leadership Development

Deze opleiding heeft diep-transformerend gewerkt, zowel voor mezelf als persoon, als voor mijn professionele ik. Ze heeft me handvaten aangereikt om in mijn eigen werk in organisatiecontext ook transformationeel te werken. Het perspectief dat ik heb ervaren, laat ik niet meer los!

- Petra Neyt, Zaakvoerder, Pi Kwadraat BVBA

Een boeiende en intrigerende reis op persoonlijk en professioneel vlak, begeleid door twee fantastische trainers, gedreven om de kunst van organisatieopstellingen en het systemisch kijken op een professionele manier over te dragen.

- Mieke Buysrogge, Zaakvoerder, Prime Performance

Genoten van de afgelopen 9 maanden systemisch werk, opstellingen, lachen, huilen, groei en zo veel meer. Mogen leren van een zalige combinatie van het beste van NL en BE; Leanne en Philippe.

- Martijn Oechies, Coach, Merlet Coaching & Advies

Om de knoop bij organisaties te ontwarren heb je soms meer nodig dan analytische vaardigheden. Het vraagt om somatisch te exploreren. En dat is wat we hebben gedaan, en hoe! Door veel te oefenen, te vallen, weer op te staan, een warme bedding en het delen van ervaringen. Deze opleiding gaat veel verder dan organisatievraagstukken. Het is tegelijk een transformerende persoonlijke ontwikkelingsreis waardoor je leert dansen met je schaduwkanten.

- Regien Smit, The Queen's Factor

Deze training nam mij op een gestructureerde manier mee door alles (of toch veel) van wat er te leren is over organisatieopstellingen. Doordat dit gepaard ging met dieper inzicht in mijn eigen patronen en valkuilen werd het een zeer mooie, waardvolle reis. Eentje die ik voor de rest van mijn leven zal koesteren.

- Timmie de Pooter, Coach, TDP Advies & Beheer

Deze opleiding was een reis van persoonlijke groei, wat een eyeopener. Ik zal met veel plezier het ambacht van opstellingen bij mijn klanten verder uitdragen. Leanne en Philippe zijn professionals, wat een plezier met hen te mogen werken!

- Martine Huybrechts, Zaakvoerder, Skills in Action BVBA

Deze opleiding markeert voor mij een persoonlijk groeitraject, ingebed in een bredere kijk op systemisch werk. Je kan deze opleiding alleen maar doen in haar totaliteit en intensiteit. Ik draag dit vakmanschap met liefde verder uit.

- Nele De Ridder, Zaakvoerder, 'T Huis - coaching & consulting

Deze opleiding is de meest complete training die ik in jaren volgde. Ze biedt een stevige theoretische onderbouw rond systemisch werken in organisaties, een pittig persoonlijk groeipad waarbij je jezelf én anderen tegenkomt, veel aandacht voor de basishouding van aanwezig zijn, (voelend) waarnemen en betekenis geven én van minuut één al doende leren, want je start meteen met opstellingen ervaren en begeleiden. Eén waarschuwing: als je geen zin hebt in persoonlijke en professionele transformatie en groei, dan blijf je beter weg! Dankjewel Leanne en Philippe voor de bedding, verbinding, reflectie, confrontatie, humor, inzichten en zoveel meer.

- Lisa Coppin, consultant, procesbegeleider en coach, bezielster Groeiinzicht

De opleiding tot organisatieopsteller heeft me heel wat meer inzicht gegeven omtrent de systemische dynamieken die spelen in organisaties en welke interventies mogelijk zijn om bedrijven te ondersteunen naar een oplossing omtrent obstakels. Tijdens de opleiding kregen we veel praktische tips om zelf opstellingen te begeleiden en mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan met opstellingen aan de hand van echte cases. Philippe en Leanne zijn zeer ervaren op het gebied van systemische opstellingen en geven met veel plezier hun ervaring en kennis door.

- Wouter Gheysen, Business Designer, Systemic work Facilitator, Agile and Scrum Coach, Out of Our Minds

Leanne en Philippe zijn echte experten die op een grondige manier hun kennis delen. Er wordt heel veel geoefend wat de opleiding praktisch toepasbaar maakt. Vanaf nu kijk ik trauma-geïnformeerd en met een systemische kijk naar alle coachingsvragen die op mijn pad komen. De opleiding tot organisatieopsteller is echt een aanrader, ik ben fan!

- Christien Esteingeldoir, Leaderschip- en teamcoach , Querencia

De focus op persoonlijke ontwikkeling en het hanteerbaar maken van complexe organisatievraagstukken maakte deze opleiding tot organisatieopsteller erg verrijkend voor mij! Systemische principes, patronen, polariteiten die een rol spelen in het relationeel weefsel van teams en organisaties werden inzichtelijk en hanteerbaar. Het biedt een nieuw repertoire om actief aan de slag te gaan met wat speelt in de onderstroom van groepen en samenwerkingsverbanden.

- Birgit de Clerck, Doorbraakarchitect, consultant, trainer/coach , Tweeperenboom

Intens en helder! Deze opleiding tot organisatieopsteller schuwt geen issues en laat je zien hoe je vanuit het veld heel wat informatie kan halen.

- Kathy Dobbels, Transformatiecoach, yogadocent, facilitator , Shivaya

Vanuit een verlangen om te blijven groeien als mens en om meer handvaten te hebben om met complexe organisatievraagstukken om te gaan, stapte ik een jaar geleden in de 'opleiding tot Organisatieopsteller’. Het werd een zeer intens traject waar ik mezelf meerdere malen tegenkwam. Vanuit het opmaken van een stamboom kreeg ik meer zicht op wat ik uit voorouderlijke lijnen had meegenomen. Ik ontdekte hoe ik hier kracht uit haalde, maar evenzeer hoe ik er nog in verstrikt zat. Door meer zicht te hebben op wetmatigheden als ‘balans tussen geven en nemen’, ‘ordening’, ‘erbij horen’ kan ik destructieve dynamieken in bedrijven beter plaatsen en bespreekbaar maken. Door te werken met opstellingen worden onzichtbare krachtenvelden zichtbaar en werkbaar. Zeer dankbaar deze kans genomen te hebben en zoveel echte mooie mensen te hebben ontmoet.

- Magaly De Smet, Founder, Coaching de Shift en Coaching for Heroes

Het was een intens traject van vreugde, verdriet, lachen, ploeteren, door de modder gaan, zingen en dansen, durven, warmte, zaaien, oogsten, exploreren, experimenteren, aanpassen en corona. Vanaf nu kijk ik nog meer met een “systemische bril” naar alle coachingsvragen die op mijn pad komen. De opleiding tot organisatieopsteller is echt een aanrader.

- Anja Bruynseels , Executive coach, HR interim manager en loopbaanspecialist , AB Human Consult

Voor eenieder die ook de systemische benadering wil inzetten in het begeleiden van teams en organisaties en die bereid is om de diepte van zijn eigen proces daarin mee te nemen. Aanrader als je écht beweging wilt brengen in systemen!

- Mieke Toppets, HR manager, Connector en Executive Coach, IGEMO

Als je Leanne of Philippe een opstelling ziet begeleiden krijg je een ‘Wow-ervaring’. En toch ligt daar niet de kracht van deze opleiding tot organisatieopsteller. Die ligt in de manier waarop ze eerlijk blijven zoeken hoe ze al die kennis bevattelijk kunnen maken en in de wijze waarop ze én zichzelf én jou als deelnemer blijven uitdagen het beste van jezelf te geven!

- Anke Goossens, Leidinggevende, coach en kunstenares , InBeelden

Trainers

Leanne Steeghs

Leanne Steeghs

 

Leanne Steeghs is systemisch trainer, organisatieopsteller, teamcoach en co-auteur van het boek ‘Systemisch wijzer’. Ze ontwikkelde samen met Philippe Bailleur de 'Opleiding Systemisch Leiderschap' en de ‘Opleiding tot Organisatieopsteller’, die beiden onder de vlag van HRD Academy in België worden aangeboden en is als freelance opleider verbonden aan School voor Coaching in Nederland. Daaarnaast biedt zij vanuit haar eigen bedrijf systemische opleidingen en workshops aan op het gebied van Vrouwelijk Leiderschap.

In organisaties werkt Leanne met leiders en (directie)teams op het snijvlak van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Haar kracht is het aanwakkeren van systemische wijsheid, zodat informatie uit de onderstroom expliciet wordt en benut kan worden om organisatiedoelen te realiseren. Het handelsmerk van Leanne is dat ze ingewikkelde onderwerpen op een eenvoudige manier kan overbrengen, onder andere door vraagstukken/casuïstiek zichtbaar en voelbaar te maken (via demo’s en opstellingen) en daarbij te 'ondertitelen' met heldere taal. Op die manier ervaren deelnemers direct en aan den lijve waar een vraagstuk over gaat en wat de essentie is. Haar doel: mensen, teams en organisaties prikkelen om hun volle potentieel te ontsluiten en in de wereld te zetten.  Meer info op www.leannesteeghs.com.

Philippe Bailleur

Philippe Bailleur

Na zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire School werkte Philippe een aantal jaren op de militaire luchtmachtbasis van Melsbroek. Net toen hij in 1996 aangesteld werd als personeelsverantwoordelijke, crashte één van de C-130 transportvliegtuigen van de Belgische luchtmacht in Eindhoven. Alle bemanningsleden (BE) en de meeste passagiers (NL) kwamen om het leven. 41 families werden rechtstreeks getroffen en nog veel meer vrienden en collega’s.

Deze ingrijpende gebeurtenis zorgde voor een kentering in zijn loopbaan: hij koos voluit voor het pad van organisatie- en persoonlijke ontwikkeling. Philippe combineert ondertussen al meer dan 25 jaar een aantal professionele rollen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

Hij werkt als organisatiecoach in de - soms taaie - praktijk van zowel kleine als grote organisaties. Waar hij tegenaan loopt in de praktijk, prikkelt hem steeds om op onderzoek te gaan. Dit via allerhande opleidingen, verdiepende vakliteratuur, uitwisseling met collega's en introspectie. Daaruit ontstaan vaak nieuwe concepten die hij als auteur graag vertaalt in blogs, artikels en boeken. Deze ervaringen geeft hij vervolgens als teacher, en met veel passie, door via tal van langlopende opleidingen.

De drijfveer achter dit vliegwiel is het ondersteunen van organisaties om Forces for Good te worden: goed voor de planeet, goed voor de maatschappij, goed voor de organisatie zelf én uiteraard de medewerkers.  Meer info via www.philippebailleur.be

Prijs

Prijzen verschillen bij sommige edities.

Editie 6:

€ 6 850,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Editie 7, 8:

€ 6 950,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Bij HRDA zijn de prijzen telkens alles inbegrepen, behalve BTW.

Inschrijven

Data

 • 27.03.202410:00 - 18:00
 • 28.03.202409:00 - 18:00
 • 29.03.202409:00 - 16:00
 • 15.05.202410:00 - 18:00
 • 16.05.202409:00 - 18:00
 • 17.05.202409:00 - 16:00
 • 26.06.202410:00 - 18:00
 • 27.06.202409:00 - 16:00
 • 04.09.202410:00 - 18:00
 • 05.09.202409:00 - 16:00
 • 09.10.202410:00 - 18:00
 • 10.10.202409:00 - 16:00
 • 11.12.202410:00 - 18:00
 • 12.12.202409:00 - 18:00
 • 13.12.202409:00 - 16:00

Locatie

Heerlijckyt Van Elsmeren
Weg op Halen 2

3450 Geetbets
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Leanne SteeghsLeanne Steeghs
 • Philippe BailleurPhilippe Bailleur

Prijs

€ 6 850,00 excl. BTW

Inschrijven

Data

 • 30.09.202410:00 - 18:00
 • 01.10.202409:00 - 18:00
 • 02.10.202409:00 - 16:00
 • 12.11.202410:00 - 18:00
 • 13.11.202409:00 - 18:00
 • 14.11.202409:00 - 16:00
 • 06.01.202510:00 - 18:00
 • 07.01.202509:00 - 18:00
 • 08.01.202509:00 - 16:00
 • 17.03.202510:00 - 18:00
 • 18.03.202509:00 - 18:00
 • 19.03.202509:00 - 16:00
 • 12.05.202510:00 - 18:00
 • 13.05.202509:00 - 18:00
 • 14.05.202509:00 - 16:00

Locatie

Heerlijckyt Van Elsmeren
Weg op Halen 2

3450 Geetbets
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Leanne SteeghsLeanne Steeghs
 • Philippe BailleurPhilippe Bailleur

Prijs

€ 6 950,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

 • 21.05.202510:00 - 18:00
 • 22.05.202509:00 - 18:00
 • 23.05.202509:00 - 16:00
 • 25.06.202510:00 - 18:00
 • 26.06.202509:00 - 18:00
 • 27.06.202509:00 - 16:00
 • 01.10.202510:00 - 18:00
 • 02.10.202509:00 - 18:00
 • 03.10.202509:00 - 16:00
 • 03.12.202510:00 - 18:00
 • 04.12.202509:00 - 18:00
 • 05.12.202509:00 - 16:00
 • 11.02.202610:00 - 18:00
 • 12.02.202609:00 - 18:00
 • 13.02.202609:00 - 16:00

Locatie

Heerlijckyt Van Elsmeren
Weg op Halen 2

3450 Geetbets
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Leanne SteeghsLeanne Steeghs
 • Philippe BailleurPhilippe Bailleur

Prijs

€ 6 950,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Vakopleiding tot extern organisatiecoach
Startdatum 19/09/2024Duur: 99 uur

Vakopleiding tot extern organisatiecoach

Als externe organisatiecoach bijdragen tot orga...

Lees meer
Vakopleiding tot intern organisatiecoach
Startdatum 22/04/2024Duur: 99 uur

Vakopleiding tot intern organisatiecoach

Bijdragen aan organisatieontwikkeling en -verni...

Lees meer
Masterclass Systemic Presence
Startdatum 16/05/2024Duur: 85 uur

Masterclass Systemic Presence

Ontdek en ontwikkel je systemisch meesterschap ...

Lees meer
Masterclass Trauma in Organisaties
Startdatum 17/10/2024Duur: 49.5 uur

Masterclass Trauma in Organisaties

Leer trauma's in organisaties herkennen, aanpak...

Lees meer