Opleiding tot loopbaancoach

Gecertificeerde opleiding erkend door ICF tot professioneel intern of extern loopbaancoach én loopbaanadviseur

De economische ontwikkelingen dwingen organisaties tot meer aandacht voor in- en externe mobiliteit en degelijke loopbaanbegeleiding. In de zevendaagse Opleiding tot loopbaancoach leer je loopbaanvraagstukken analyseren en oplossen. Je leert loopbaangesprekken voeren en een outplacement kandidaat van werk naar werk begeleiden.

Situering

Er is een groeiende behoefte aan degelijke loopbaanbegeleiding. Als HR (D) adviseur word je waarschijnlijk regelmatig benaderd met onderstaande vragen.


Vragen van medewerkers:

 • Ik ben niet gelukkig in mijn functie, maar ik wil niet bij de organisatie weg. Wat zijn mijn mogelijkheden?
 • Mijn afdeling krimpt in, misschien moet ik eens buiten de afdeling solliciteren, maar ik weet niet waar ik binnen onze organisatie passende banen vind.
 • Ik wil doorgroeien, maar ik weet niet precies wat bij mij past.
 • Bij de reorganisatie verdwijnt mijn functie mogelijk. Ik wil tijdig onderzoeken wat ik buiten ons bedrijf nog meer zou kunnen. Hoe pak ik dit aan?
 • Welke competenties moet ik ontwikkelen voor de door mij gewenste vervolgfunctie?


Vragen van managers:

 • Door een reorganisatie heb ik nu twee goede medewerkers op dezelfde functie. Ik wil ze niet kwijt. Wat kunnen ze nog meer, wat zouden ze willen en waar zouden ze kunnen passen?
 • Ik wil, als afdelingsmanager, de externe mobiliteit van een aantal medewerkers bevorderen. Hoe doe ik dat op een zorgvuldige manier?
 • Ik wil deze medewerker binden aan de organisatie, maar hij raakt snel verveeld en ik heb geen ruimte voor salarisverhoging. Hoe kan ik hem desondanks perspectief bieden?
 • Ik moet een medewerker ontslaan. Kan jij mij daarbij ondersteunen?
 • Hoe stimuleren we door- en uitstroom in de organisatie.
 • Hoe kies ik een goed outplacementbureau?
 • Hoe maak ik medewerkers zelf verantwoordelijk voor hun eigen employabiliteit?

Kortom: er wordt van de loopbaancoach of loopbaanadviseur verwacht dat hij specialist is op het gebied van carrière ontwikkeling. Dankzij de Opleiding tot loopbaancoach word je een professioneel loopbaanadviseur en loopbaancoach.

Doelgroep

Het leertraject richt zich zowel tot externe als interne loopbaancoaches en loopbaanconsultants.  We mikken op de junior of medior (met maximum enkele jaren ervaring) loopbaanprofessional.  

Volgende rollen komen zeker in aanmerking om het traject te volgen: HR adviseurs, HRD adviseurs, HR managers, HRD managers, P&O managers, personeelsverantwoordelijken, training & development managers, intercedent, re-integratieadviseur, arbeidsbemiddelaar, loopbaanbegeleiders, outplacementadviseurs, mobiliteitsconsulenten, carrièrebegeleiders, careermanagers, HR functionarissen, loopbaancoaches, loopbaanadviseurs.

Voorkennis

Je beschikt reeds over basiskennis op het gebied van personeel en organisatie, je hebt enige advieservaring of je volgde een opleiding op dit gebied en je bent bij voorkeur werkzaam in een (deels) adviserende functie.  Er is nog geen voorkennis vereist op het vlak van loopbaanadvies of -coaching.

Wat leer je in de opleiding tot loopbaancoach?

 • Na het succesvol volgen van deze opleiding kan je het beroep van intern of extern loopbaancoach en loopbaanadviseur uitoefenen.
 • Je kan de vraag van de cliënt en van de in- of externe opdrachtgever verhelderen.
 • Je kan de methodische stappen van een loopbaanadviesproces toepassen.
 • Je kan een analyse maken van een loopbaan, van competenties, van motivatie, van geschikte beroepen en van de in- of externe arbeidsmarkt.
 • Je kan een gefundeerde keuze maken uit de technieken en instrumenten die door een loopbaanprofessional gebruikt kunnen worden.
 • Je kan enkele belangrijke technieken/instrumenten/methodieken op een professionele manier gebruiken en interpreteren.  Voorbeelden van deze instrumenten: om functies te analyseren, om de arbeidsmarkt te analyseren, persoonlijkheidstesten, competentiescans, arbeidsmarktmogelijkheidstesten,...
 • Je bent flexibel in het hanteren van verschillende stijlen van invloed uitoefenen.
 • Je hebt de basiscompetenties van een loopbaanprofessional onder de knie: vertrouwen wekken, sensitiviteit, luisteren, analyseren, gespreksvaardigheden, resultaatgericht werken, faciliteren, activeren, omgaan met weerstand, beïnvloeden.
 • Je herkent en kan omgaan met de belangrijkste psychologische aspecten van mensen in  loopbaanbegeleiding of outplacement.
 • Je herkent psycho-sociale problematiek bij kandidaten in loopbaanadviestrajecten en je hebt geleerd wanneer en naar welke hulpverlening je kan doorverwijzen.
 • Je kan adviseren over gepaste sollicitatie- en presentatiemethoden.
 • Je kan ook de nazorg voor je rekening nemen: opvolgen, coaching  on the job, contact met de opdrachtgever.

Programma

Wat is loopbaanadvies?

 • Wat is intern en extern loopbaanadvies?
 • Wat is het doel van loopbaanbegeleiding?
 • Wanneer is loopbaanbegeleiding nodig?
 • Welke vormen zijn er?  Bijvoorbeeld: korte programma’s om sterkte en ontwikkeldoelen vast te stellen, programma’s gericht op interne functieverandering, individuele outplacement, groepsoutplacement, intern advies, ...
 • Wat zijn de meest voorkomende aanleidingen voor loopbaanadvies?
 • Welke loopbaanfasen en loopbaanstrategieën bestaan er?  Welke loopbaanvraagstukken horen hierbij?
 • Wie voert de begeleiding uit?  Hoe maak je een keuze tussen een interne of externe loopbaanprofessional?
 • Hoe kies je een goed bureau?


De rol van de loopbaanadviseur binnen en buiten de organisatie

 • Hoe past loopbaanadvisering bij de organisatiestrategie?
 • Bevorderen van mobiliteit  en employabiliteit (in de organisatie en daarbuiten).
 • Voorwaarden voor succes bij loopbaanbegeleiding.
 • Verhouding tussen cliënt / opdrachtgever / adviseur. Omgaan met opdrachtgevers.


Jij als loopbaanadviseur

Bij de start van deze module leg je zelf een test af over je loopbaanadviesvaardigheden.  Onder andere op basis hiervan krijg je een zicht op je individuele ontwikkeldoelen voor dit leertraject.

 • Rollen, beroepshouding en ethiek van de loopbaanadviseur.
 • Je reflecteert over een professionele beroepshouding (betrokkenheid versus afstand, helpen versus begeleiden tot zelfstandigheid, integriteit, omgaan met verschillende belangen, enz)
 • Eigen waarden en normen en de invloed daarvan op je advieshouding en begeleidingsstijl.
 • Hoe kan je effectief adviseren?
 • Deskundigheid opbouwen over loopbaan en arbeidsmarkt.
 • Het ontleden van beroepen en functies.
 • Media voor arbeidsmarktcommunicatie opvolgen.
 • De match tussen competenties en beroepen analyseren door gebruik te maken van geautomatiseerde systemen.


Tenslotte worden in deze module ook de competenties van de loopbaanprofessional geïntroduceerd:

 • sensitiviteit, rapport opbouwen, vertrouwen wekken.
 • analyseren, beoordelen, reflecteren.
 • gespreksvaardigheden, zich duidelijk uitdrukken op alle niveaus, luisteren.
 • kennis overdragen (individueel en de basis van groepsinstructie / training).
 • coachen, motiveren, faciliteren, activeren, omgaan met weerstand, ombuigen belemmerende overtuigingen.
 • beïnvloeden, waar nodig: sturen.
 • resultaatgericht- en planmatig werken.


De kandidaat

 • Psychologische aspecten bij de kandidaat: omgaan met emoties, omgaan met belemmerende overtuigingen van de kandidaat.
 • Welke vragen worden gesteld?
 • Werk en zingeving.
 • Type kandidaten, cliënthoudingen.
 • Enkele belangrijke psychologische aspecten van mensen in loopbaanbegeleiding of outplacement: rouwverwerking, activeren, omgaan met veranderingen, omgaan met weerstand, omgaan met slachtofferrol, omgaan met de “hulploze” kandidaat of de “help rejecting” kandidaat, ...
 • Psycho-sociale problematiek bij kandidaten in loopbaanadviestrajecten bvb: herkennen van de basissymptomen van alcohol of middelen misbruik, herkennen van de basissymptomen van een depressie
 • Wanneer doorverwijzen naar hulpverlening


Loopbaanadviesbegeleiding en het werkproces

 • Fasen van loopbaanadviesbegeleiding.
 • Structuur van het gesprek.
 • Voorlichting / oriënterend gesprek (optioneel).
 • Intake: verhelderen van de vraag, beoordelen, contractering.
 • Opstellen van een plan van aanpak.
 • Het belang van een vlotte en correcte administratieve afwikkeling en rapportage.


Het begeleidingstraject bijvoorbeeld bestaand uit:

 • Persoonsanalyse; ik ben, ik kan, ik ken, ik wil.
 • Toepassing van testen binnen loopbaanadvisering.
 • Marktanalyse; passende taken, functies, beroepen, opleidingen (basiskennis),  organisaties.
 • Sollicitatieadvies; netwerken, brieven, c.v., gesprek, follow - up.
 • Bemiddelingstraject: bemiddelen tussen vraag en aanbod, jobhunting (basiskennis).
 • Begeleiding bij uitvoeren van het actieplan; maken van keuzes, stimuleren en motiveren, dag tot dag begeleiding, toepassen van intervisie.
 • Tussentijdse evaluatie en - rapportage
 • Eindevaluatie en –rapportage


Taken en rollen van de loopbaanprofessional

 • Adviesaspecten binnen een organisatie (intern).
 • Adviesaspecten als extern loopbaanprofessional. Risico’s verbonden aan combineren van opdrachten en rollen.
 • Specialisaties binnen het vak: adviseur (specialisaties: uitvoerend niveau, middenkader, hoger kader, directie / bestuur), testpsycholoog of gecertificeerd testbespreker (niet – psycholoog), accountverantwoordelijke met commerciële taken, administratieve afhandeling.

Didactische aanpak

 • De opleiding volgt in grote lijnen de leercyclus van Kolb, waarbij theorie, praktijk en reflectie voortdurend op elkaar betrokken worden. 
 • Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats. Hierin worden je persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht.
 • De opleiding bestaat uit een traject van ongeveer 6 maanden, gemarkeerd door zeven workshops van een dag.
 • In de interactieve training ligt de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van loopbaanbegeleiding. Je oefent met cases.
 • De rode draad wordt gevormd door het werken aan een eigen loopbaanadviestraject, in of buiten de eigen organisatie. Je begeleidt gedurende deze periode minimaal 1 loopbaanadvies kandidaat. Dit mag bijvoorbeeld een outplacementkandidaat zijn of een medewerker in een intern adviestraject. Je voortgang wordt opgevolgd aan de hand van een procesverslag.
 • Gedurende het begeleiden van je eigen kandidaat kan je aanvullend hulp inroepen van je mededeelnemers en je trainers via email of telefonisch.
 • 1 dagdeel wordt besteed aan intervisie waarin je vragen of problemen kan inbrengen en waarbij “best practices“  worden uitgewisseld. In de namiddag heb je een individueel  coachingsgesprek n.a.v. de ervaringen met het loopbaanadviestraject dat je gedurende de opleiding uitvoert.
 • Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 15 personen (12 in Coronatijd), zodat individuele feedback mogelijk is.

Leermateriaal

 • Je ontvangt een uitgebreide syllabus met cursusmateriaal en oefeningen: een volwaardig naslagwerk, niet enkel de kopies van de handouts.
 • Je krijgt ook een werkboek dat je kan gebruiken bij het coachen en adviseren.
 • Je maakt kennis met de voornaamste tools die je kan gebruiken als loopbaanprofessional.
 • Met behulp van een (zelf-)test leer je meer over je eigen bekwaamheden en attitudes als loopbaanprofessional.
 • Je krijgt daarnaast gratis een tijdelijke login om enkele (loopbaanadvies)testen online uit te proberen.
 • Er is een lijst met aanbevolen literatuur, maar deze stof is niet verplicht.

Erkend door ICF voor Continuing Coach Education

De opleiding tot loopbaancoach is voor bijscholingsuren goedgekeurd door ICF (International Coaching Federation) als CCE (Continuing Coach Education). Dat wil zeggen dat deze training voldoet aan de hoge internationale kwaliteitsnormen van ICF. CCE programma's worden door ICF beschouwd als voortgezette vorming (nadat je een basisopleiding coaching volgde) voor wie zich verder wil verdiepen in het coachvak.

Deelname aan de opleiding tot loopbaancoach geeft recht op 40 Continuing Coach Education Units (32 CCEU's voor Core Competenties en 8 CCEU's voor Resource Development). Na het beëindigen van de opleiding, ontvang je dus een certificaat dat kan dienen als bewijs van bijscholing met vermelding van deze CCEU's, waardoor je je ICF certificaat kan verlengen.

Evaluatie

Je slaagt voor de opleiding als je een loopbaanadviestraject op een professionele manier uitwerkt.  Je krijgt hiervoor ondersteuning van de trainers en van je collega deelnemers.

De evaluatie gebeurt door volgende actoren:

 • zelfevaluatie door de kandidaat
 • evaluatie door collega deelnemer(s)
 • evaluatie door de trainers

Digitale leeromgeving boordevol extra leermateriaal

We gebruiken voor de Opleiding tot loopbaancoach een digitale leeromgeving waarop je een schat aan extra leermateriaal kan raadplegen: syllabi, handouts, achtergrondartikels, testen, vragenlijsten, video's, introductiefilmpjes per trainingsdag, toolboxen, praktijktips, testvragen en quizzen, literatuurlijsten, observatieformulieren, invulformulieren, uitleg over de certificering, voorbeeldverslagen voor het certificaat en een bibliotheek met naslagwerken.  Als deelnemer krijg je een login en paswoord toegestuurd.  Inloggen kan via deze link.  Via de leeromgeving heb je ook blijvend contact met je collega deelnemers en de trainer.

Volg je de opleiding tot loopbaancoach liever volledig online?

Werk je nog best van thuis vanwege hoog gezondheidsrisico voor jou of één van je naasten? Vind je files zonde van je tijd? Wil je vanuit het buitenland of juist vanuit je eigen tuin de opleiding volgen? Je kunt nu kwaliteitsvol de opleiding tot loopbaancoach online (en live) volgen. Met veel praktijkoefeningen, break-outrooms, quizzen, polls, filmpjes, webinars en observatie met persoonlijke feedback van je trainer en mededeelnemers.  

De online opleidingen worden zeer hoog - en minstens evenwaardig aan de klassikale opleidingen - gewaardeerd door deelnemers.  De online trainingsdagen starten om 9u en eindigen om 16u. Na 16u is er telkens tijd om indidivuele vragen en cases te bespreken. Er worden voldoende pauzemomenten ingelast en er is heel veel afwisseling in werkvormen zodat de training even leuk en boeiend is dan een klassikale training.

Hieronder, bij de praktische gegevens, kan je je inschrijven voor een online opleiding of de klassikale opleiding.

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

Wist je dat je als deelnemer wellicht recht hebt op één of meerdere opleidingssubsidies? Je leest er hier alles over.

Deze opleiding komt specifiek in aanmerking voor:

 Opmerking KMO Portefeuille: Vanaf januari 2023 komen opleidingen tot loopbaancoach bij geen enkele aanbieder nog in aanmerking voor de KMO portefeuille. Bij sommige opleidingsbureaus staat het nog verkeerdelijk geafficheerd op hun website.

Getuigenissen (74)

De opleiding tot loopbaancoach van Annita Rogier heeft mij opnieuw laten kennismaken met een boeiende mix van grondige theoretische kennis en talloze praktijkvoorbeelden. Er was ruimschoots gelegenheid voor eigen inbreng, overleg en oefeningen. Kortom, deze opleiding heeft me een solide basis geboden om op een goed onderbouwde manier mijn rol als loopbaancoach op te pakken.

- Hilde Denolf, Zaakvoerder , VERDEN BV

De manier waarop Annita haar uitgebreide expertise enthousiast en eenvoudig kan vertalen naar een zeer creatieve stijl van aanleren, werkt aanstekelijk.

- Virginie Parent, Loopbaancoach - Stress & BurnOutcoach, YugVie Yoga & Coaching

Heel waardevolle opleiding en heel enthousiaste bekwame trainer. Een aanrader!

- Krista Haegeman, Head of Organizational Development in Cyber Information Security Office, Euroclear SA/NV

Handige tools en tricks om meteen mee aan de slag te gaan. Annita past zich enorm goed aan aan de groep.

- Julie Verhesen, HR Consultant, clearxperts HR BV

Annita geeft op een originele, informele manier les zonder daarbij de theorie over het hoofd te zien. Fijne afwisseling in elke les, heel waardevolle opleiding. Zeker een aanrader!

- Nathalie Janssen, Consultant, Raido consulting

Een duidelijke hands-on opleiding die een brede kijk geeft op loopbaanbegeleiding. Door superdocent en enthousiaste collega-deelnemers positieve vibes en ontzettend veel zin om er verder mee aan de slag te blijven!

- Riet Bots, HR manager, Ernst & Young Core Business Services

Super leerrijke ervaring! Annita stelt je onmiddellijk op je gemak waardoor je geen drempels ervaart om actief te participeren. Daarenboven is Annita erg geduldig en neemt ze de tijd om in te gaan op al onze vragen. Ze deelt haar enthousiasme en kennis van het vak met veel plezier. Nooit gedacht dat ik zoveel ging leren op zo'n korte tijd. Ik heb echt het gevoel dat ik voldoende tools en methodieken geleerd heb om zelf als loopbaancoach aan de slag te gaan. Blij dat ik voor deze opleiding gekozen heb. Ze was dan wel online, maar ik heb nooit een afstand ervaren. KNAP!

- Stephanie Schuermans

Bedankt voor de inspirerende en verhelderende opleiding. Ik leer steeds opnieuw iets bij. De opleiding tot loopbaancoach heeft mij nieuwe tools bijgebracht en heeft geholpen bij het ontdekken wat ik nu echt graag wil doen!

- Lara De Groote, Freelance Loopbaancoach, LDG coaching

Zeer waardevolle en leerrijke opleiding!

- Miet De Schepper, Klinisch psycholoog en coach

Annita Rogier is een absolute expert in haar vak. Het was dan ook een echte eer om van haar les te krijgen. Ik heb heel veel tips en handige tools meegekregen om aan de slag te gaan.

- Marie Martens, Freelance HR Consultant, Karièra Consulting

Dit was een zeer degelijke en interessante opleiding. Prima lesgeefster!!

- Bernard Van Ooteghem, HR adviseur, Kamer van volksvertegenwoordigers

Van A - Z goed georganiseerde opleiding. Zeer kwalitatief met veel goeie oefenmomenten en veel interactie! Ik bewonder Annita hoe zij met alle verschillende soorten persoonlijkheden in een groep aan de slag kan gaan.

- Anneleen Mortier, Operationeel adjunct - Loopbaancoach - HR , Actiris

Na deze opleiding voel ik me volledig in het zadel zitten om op een professionele en inspirerende manier in te spelen op loopbaanvragen. Sprekende voorbeelden, leerrijke interacties, ruimte voor vragen, héél veel handige tools en inzichten.

- Nadia Bastanie, Stress-, Burn-out en loopbaancoach

Een waardevolle en degelijke opleiding gegeven door een zeer bekwame trainer. Annita inspireert, daagt uit en bouwt op. Je krijgt een toolbox aangereikt waarmee je onmiddellijk en in verschillende situaties aan de slag kan. Een aanrader voor iedereen die met loopbaanvragen geconfronteerd wordt, zowel intern bij bedrijven als extern als loopbaancoach.

- Kathleen De Swerdt, CLH bv

Deze opleiding heeft mij geholpen om een professionele aanpak van loopbaancoaching te kunnen aanbieden. Annita deelt haar kennis en expertise op een heldere en opbouwende wijze.

- Peter Dumon, HR-hero

Ik neem dankzij deze training een rugzak vol tools mee naar huis en een fantastische connectie met een onvergetelijke deelnemersgroep en een toptrainer.

- Maya Quirijnen, HR Business Partner training en ontwikkeling, Astra Sweets NV

Annita is duidelijk een experte in haar vak. Haar directe, heldere en enthousiaste stijl zorgt ervoor dat dingen blijven hangen.

- Charline Neyrinck, Advocaat, bemiddelaar, loopbaancoach

In de training zit er heel veel afwisseling in werkvormen waardoor het telkens boeiend blijft. De trainer slaagt erin om heel doorleefde en rake voorbeelden te geven. Heel leerrijk!

- Sophie Van der Beken, Hoofd Jobcenter, KBC

Dit is een fantastisch leerrijke opleiding! Aan te raden.

- Ruth Claeys, Senior HR Consultant

Dit was een heel boeiende training. Bedankt Annita voor je enthousiasme!

- Leen Vandenberk, HR, CM Limburg

Een heel praktische en informatieve opleiding. Een echte aanrader voor iedereen!

- Tatiana Ovchinnikova, Administration & Accounting, Echo Precast Engineering

Ik vond de opleiding zeer geslaagd, zowel naar inhoud als naar aangereikte tools. Een echte aanrader!

- Deborah Nuyts, Talent Acquisitie expert

Een kanjer van een trainer met bakken expertise. Een aanrader!

- Pascale Van Goethem, Information Specialist

Ik kan deze opleiding aanbevelen aan HR collega's! Annita is een experte in dit vakgebied. We hebben veel praktische hands on toepassingen meegekregen waarmee we onmiddellijk aan de slag kunnen in onze praktijk.

- Véronique De Schryver , HR Advisor

Praktische en 'hands-on' training. Het geleerde is meteen toepasbaar in je praktijk als loopbaancoach. Annita is een expert in haar vakgebied.

- Greet Roebben, Senior trainer / Erkend Stress & Burn-out Coach / Loopbaancoach, RBBN Training, Advies, Coaching

Top training met TOP trainer, brengt mensen in beweging!

- Marjan Dillen, Freelance HR Business Partner, CWS-boco BeLux NV

Annita is een zeer inspirerende trainer en coach. Ze zoomt heel goed in op vragen die leven in de groep waardoor het een zeer praktijkgerichte training wordt. Ik kijk al uit naar een volgende training!

- Chantal Hendrikse, Zaakvoerder | HR-Consultant | Trainer | Loopbaancoach, Hench Training & Consulting

Ik heb enorm veel nieuwe technieken geleerd, ondanks het feit dat ik al een hoge voorkennis had. Elke avond ging ik met 20 nieuwe ideetjes en concrete tools naar huis. Je kan alles ook gewoon meteen toepassen. Top ervaring!

- Caroline Claeys, Zaakvoerder, Daquam

Een zeer interactieve opleiding waar je veel en goede tools krijgt aangeleerd die je helpen om een goede loopbaancoach te worden. Ik raad deze opleiding zeker aan!

- Riet Vermeir, HR Business Partner, MLOZ

Na deze opleiding kan je concreet aan de slag als loopbaancoach. De opleiding heeft een duidelijke structuur en is 'hands on'! Bedankt.

- Annie Gay, Zaakvoerder, Anigee Communication bvba

Een opleiding die ik absoluut wil aanraden aan andere HR collega's! Gegeven door een zeer aangename en inspirerende trainer. Tot een volgende opleiding!

- Nathalie Derue, HR Manager, Boston Scientific

Ik heb me geen seconde verveeld in deze 6-daagse opleiding! Zeer leerrijk, praktijkgericht en zeer boeiend gegeven door een top-trainer! Bedankt!

- Lily Verbiest, Loopbaanbegeleiding, burn out coaching, opleidingen, Arbores Coaching Company

Een goede dosering en afwisseling tussen theorie en praktijkoefeningen, gegeven door een ervaren trainer die geanimeerd training geeft!

- Nele Grieten, HR manager, Sumitomo Bakelite Europe nv

Een super training. Annita weet waarover ze spreekt en kan boeiend training geven. De intervisie over de praktijk waarmee elke dag start maakt het heel erg praktisch en direct toepasbaar. Een topper!

- Sarah Butzen, Consultant, Berenschot

Deze opleiding is een absolute aanrader! Gegeven door een gedreven trainer die je laat proeven van haar ruime ervaring in het werkveld.

- Katty De Loof, Zelfstandig HR adviseur

Deze opleiding was voor mij een zeer inspirerende ervaring. Ik zou die aanraden voor elke coach!

- Marie-Paule Vandormael

Dit is een sterke praktijkgerichte opleidingen gegeven door een inspirerende trainer. Deze opleiding voor loopbaancoaches is voor mij dé referentie op de markt.

- Laura Hendrickx, Zelfstandig loopbaancoach

Deze opleiding brengt niet alleen inzichten bij m.b.t. competenties van de loopbaanprofessional, maar geeft daarnaast ook inzichten over hoe loopbaancoaching een toegevoegde waarde kan bieden aan maatschappelijke thema's.

- Caroline Vanherle, HR Officer, Borealis

We hebben veel tools ontvangen die we in de praktijk kunnen gebruiken! Het smaakt naar meer!

- Greet Kinne, Universiteit Antwerpen

Een zeer interactieve en duidelijk gestructureerde opleiding. Zeer goed onderbouwd met theorie én oefeningen. Kortom een leerrijke en boeiende ervaring!

- Tinneke Lauriks, Universiteit Antwerpe

Zeer interessante opleiding, heel praktijkgericht waarbij we een groot gamma aan tools gekregen hebben.

- Rob Peeters, Talent acquisition manager, Konato NV

De opleiding is een perfecte combinatie tussen theorie en praktijk met erg veel interactie. Je wordt persoonlijk en professioneel begeleid bij praktijkvragen of twijfels.

- Ilse Borgmans, Verantwoordelijke customer service, Onafhankelijk Ziekenfonds

Een zeer professionele en volledige opleiding met direct bruikbare tools, werkinstrumenten en oefeningen. Knap dat er zowel een werkboek is opgemaakt voor de coach als een werkboek voor de coachee. Dit leermateriaal kan ik direct gebruiken in mijn praktijk.

- Els Piron, Freelance people manager, Verkooijen Veem

De opleiding is een zeer praktijkgerichte, ervaringsgerichte en concrete training met handige tools en materiaal om zelf mee aan de slag te gaan. Er wordt sterk ingezet op je coachende vaardigheden!

- Anita Delafortry, Jobcoach, Levanto

De trainer is top! Zeer diepgaande kennis en tonnen enthousiasme!

- Nathalie Claes, Coach en zaakvoerder, Myrna coaching

De opleiding is goed gestructureerd. Je leert op een ervaringsgerichte manier verschillende tools kennen die je als loopbaanprofessional kan gebruiken.

- Mario Dekeyser, Deloitte Alumni Audit Partner

Deze opleiding zou ik aanraden aan elke HR professional!

- Tom Pans, Resource manager, Ordina Belgium NV

Een heel leerrijke opleiding, interessant zowel op professioneel - als al privé vlak.

- Jurgen Nauwelaers, Manager centrale planning, Neckermann

Ik voel mij nu beter gewapend om mensen te begeleiden in hun zoektocht naar een professionele uitdaging!

- Patrick Schatteman, HR business partner, VOLVO Group Belgium NV

Dynamiek en interactie zijn volop aanwezig waardoor je op weg gezet wordt om een professionele loopbaanadviseur te worden. Deze opleiding is een aanrader voor HR addicts!

- Koen van Der Schueren, HR consultant, Arnoko Consult

De opleiding tot loopbaanprofessional werd zeer professioneel gebracht! Gestructureerd met een gezonde balans tussen theorie en praktijkoefeningen. Een aanrader en je kan er meteen mee aan de slag!

- Geert Verhoeven, HR Benelux manager, CHEP

Zeer grondige opleiding die je van A-Z een loopbaancoach traject toelicht. Perfecte aanvulling op een coaching skills opleiding. De lesgever is een goede, ervaren trainer die spreekt vanuit haar rijke expertise.

- Marjolein Van der Weerden, product manager HRM, Vlerick Business School

Inspirerende, gepassioneerde trainer. Uit elke lesdag heb ik een aantal inzichten gehaald die ik niet snel zal vergeten. Fijn evenwicht tussen theorie en praktijk.

- Fien Raveschot, HR business partner, Bayer NV

Deze opleiding brengt niet alleen inzichten bij mbt competenties voor de loopbaancoach, maar geeft daarnaast ook inzichten over hoe loopbaancoaching een toegevoegde waarde kan zijn voor maatschappelijke thema's.

- Caroline Vanheele

Loopbaancoaching lijkt wel een tweede natuur voor de trainer. Ze brengt haar ervaring met veel enthousiasme en gedrevenheid over aan de deelnemers van de opleiding en kan zich heel goed inleven in de rollenspelen. Vanaf nu is het aan ons om haar passie in de praktijk te brengen.

- Nel Grillaert, domeincoördinator Loopbaanbeleid, Universiteit Antwerpen

Deze opleiding is zeker een absolute aanrader. Annita heeft zoveel ervaring dat ze makkelijk op elke situatie kan inspelen! Een van de beste opleidingen die ik al heb gevolgd met een goede afwisseling tussen theorie en oefeningen.

- Lotte Frans

Een opleiding die een goede en heldere omkadering biedt voor iedereen die op één of andere manier (intern/extern/…) bezig is met begeleiden van anderen in hun loopbaan.

- Sanne Frederickx, Psycholoog/Consultant, Runtime NV

Ik heb deze opleiding als heel leerrijk ervaren en zie dit als aanvulling op mijn taken en verantwoordelijkheden. Ik heb de tips & tricks en de inhoud van de training al meermaals kunnen toepassen bij selecties, interne loopbaanbegeleiding en advies naar leidinggevenden.

- Annelies De Pryck, HR manager, Combell Group

Ervaren en deskundige trainer die op een realistische wijze instrueert over loopbaanbegeleiding en coaching. Leercentrum Het Klooster is een aangename locatie, vlot bereikbaar en een aangenaam kader.

- Luc De Grave, HR Manager, DSV Solutions nv site Automotive

Het geleerde kan onmiddellijk in de job toegepast worden mits wat meer praktijkervaring. Mooi, deze training heeft mijn verwachtingen helemaal ingelost. Ik ben zeer tevreden over de inhoud van de training. Zeer leuke, aangename cursus met enthousiaste trainer!

- Sophie Corona, zaakvoerder, Bluesalt HR

Ik heb heel veel geleerd tijdens de opleiding, direct toepasbaar in mijn job met als resultaat een grotere tevredenheid in het uitoefenen van mijn functie. Bedankt!

- An Lissens, HR officer, PSS Belgium NV

De opleiding tot loopbaanprofessional is een totaalpakket waarin alle aspecten van loopbaanbegeleiding aan bod komen. Door de goede mix van theorie en praktijk is de opleiding geschikt voor beginners en ervaren loopbaancoaches. Ik heb erg genoten van de kennis en de manier waarop de trainster de opleiding gaf. Er was veel ruimte om met en van elkaar te leren. Een aanrader voor elke loopbaancoach!

- Annemie Peeters, loopbaancoach, Solluna

Absoluut goede opleiding, je krijgt een degelijke structuur waarmee je onmiddellijk aan de slag kan! Daarenboven was de diversiteit binnen de groep heel leerrijk en was er een goede dynamiek in de groep dankzij de expertise van de trainer. Deze training is een absolute aanrader!

- Ilse Verheyden, freelance HR consultant, VI Personeel & HR Advies

Deze opleiding brengt op een overzichtelijke manier alle stappen en aspecten van loopbaanbegeleiding aan. Het is vooral de uitgesproken expertise en ervaring van de trainer, zowel als lesgeefster als in de lesmaterie, die deze cursus uitermate boeiend en zelfs uniek maakt!

- Katrien T'Jonck, zelfstandig HR counselor

Zeer holistische opleiding met aandacht voor heel uiteenlopende aspecten van het loopbaancoachvak. Uitstekend evenwicht tussen theorie en praktijk, zeer interactief en motiverend. Een trainer met toptalent! Drijft op jarenlange ervaring in het vak. Heel stimulerend om van haar te mogen leren!

- Jasmien Van Daele, loopbaanbegeleider postdoctorale onderzoekers, Universiteit Gent

Deze opleiding is een echte aanrader voor iedere loopbaanadviseur die als externe of interne (outplacement/inplacement) begeleider werkt; van beginner tot ervaren adviseur. Zowel theorie als praktische oefeningen komen aan bod en laten voldoende ruimte om volledig op je eigen leerpunten in te gaan, in functie van je ervaring. Het cursusmateriaal is goed gestructureerd en uitgewerkt. De cursus wordt op een professionele en aangename manier gebracht door iemand met heel wat ervaring en kennis van de materie. Tegelijkertijd krijg je voldoende tijd om met je medestudenten te overleggen en van hun ervaring te leren. Als je beter wil presteren als loopbaanadviseur, volg dan deze opleiding! Ik kijk alvast uit naar vervolgsessies met intervisie en verdieping van de leerstof. Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik de opleiding niet vroeger gevolgd heb!

- Dirk Ghysens, Skill development centre manager Belux, IBM

Als je denkt dat je alles weet van loopbaanbegeleiding, think again !! Tijdens deze opleiding worden je ogen geopend voor de vele aspecten van loopbaanbegeleiding en krijgt de uitspraak van Socrates : “ik weet dat ik niet weet” opnieuw al zijn betekenis. Annita neemt je op een zeer interactieve manier mee doorheen alles wat je moet weten als je als professioneel loopbaanbegeleider van start wilt gaan. Voor mij was het een enorm inspirerende en boeiende ontdekkingsreis. Dank je daarvoor !!

- Caroline Rombaut, HR Business Analyst, Delhaize

Ik vind het een bijzonder goede opleiding. Vooral de ervaring en de inzet van de opleider om steeds mee te zoeken naar ondersteuning bij knelpunten was zeer leerrijk.

- Kristien Fostier, FOD Economie

Leerrijk, goede combinatie theorie en praktijk. De trainer is een experte en superenthousiast en gedreven in het overbrengen van haar kennis en praktijkervaring.

- Isabelle Dujardin, HR manager, Hilti

De trainer leeft en ademt de materie: heel leerrijk en inspirerend tegelijk! Ongelofelijke flair om elke case vast te pakken, te duiden en tips aan te reiken om ermee om te gaan in de toekomst.

- Hanne Moerman, hoofd recrutering en selectie, Eandis

Zeer enthousiaste en inspirerende trainer die op al je praktijkvragen een antwoord heeft.

- Sylvie Asselberghs, projectleider en loopbaanbegeleider

De trainer is een zeer inspirerende en ervaren coach. Ze biedt inzicht over loopbaanvraagstukken op een heel duidelijke en pragmatische manier. Vele eye-openers gedurende de opleiding. Just love it!

- Patty Peeters, HR business partner, Jacobs Douwe Egberts

De klantvriendelijkheid van de opleider en haar flexibiliteit heb ik uitermate kunnen waarderen en ervaren. Ik heb ze op een avond gebeld omdat ik tips nodig had bij een coachingsgesprek dat niet vlot verlopen was. Zij was zeer beschikbaar en geduldig en heeft mij toen echt geholpen. Deze trainer is goud waard!

- Tania Tattia, HR, FOD Economie

HRD Academy heeft de Opleiding tot loopbaanprofessional bij Brussels Airlines in company georganiseerd. Het is de beste training die ik in lange tijd heb gehad en ik kan met zekerheid zeggen dat het hele team deze mening deelt. De trainers zijn top professionals begeesterd door wat ze doen. We zijn ondertussen ook al goed opgestart met de interne career coachings en er is veel enthousiasme rond het initiatief. Dus echt super over heel de lijn.

- Diane Cauwenberghs, L&D Director, Brussels Airlines

Trainer

Annita Rogier

Annita Rogier

Annita Rogier  (1962) is als associated internationaal expert aan HRD Academy verbonden.  Ze is geaccrediteerd als Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie.  Als trainer, coach, assessor en psycholoog zet ze zich al 24 jaar gepassioneerd in voor de ontwikkeling van trainers, HR managers, coaches, consultants en managers.  Ze heeft ruime ervaring zowel in not-for profit als in profit organisaties.  Ze is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, van de Nederlandse Vereniging van personeelsmanagement & organisatieontwikkeling en van het netwerk van loopbaanadviseurs en assessment professionals.  Annita Rogier heeft 24 jaar ervaring met loopbaan/ en outplacementadvisering o.a. bij:  Raadgevend Bureau Claessens, CWI, The Human Capital Group van Deloitte & Touch en Character Concern.  Ze leidde zeer veel loopbaanprofessionals, outplacementadviseurs, re-integratieadviseurs en HR-D professionals op o.a. van Randstad, KPN, CWI, UWV, Bouwfonds, loopbaanadviseurs van diverse Gemeenten, PAC, Ideeënrijk, Transferpunt Zorg, REAX, enz.

Annita is bestuurslid van de Vereniging voor Erkende Stresscoaches en Burn-out coaches (VESB).

Prijs

Prijzen verschillen bij sommige edities.

Editie 33:

€ 3 120,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Editie 34:

€ 2 945,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Bij HRDA zijn de prijzen telkens alles inbegrepen, behalve BTW.

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 13.06.2024(A) 09:00 - 17:00
 • 17.09.2024(B) 09:00 - 17:00
 • 01.10.2024(A) 09:00 - 17:00
 • 24.10.2024(A) 09:00 - 17:00
 • 21.11.2024(A) 09:00 - 17:00
 • 19.12.2024(B) 09:00 - 17:00
Afstudeerdag
 • 16.01.2025(A) 09:00 - 17:00

Locaties

A: Kasteel Sint-Michiels
Groenstraat 11

2860 Sint-Katelijne-Waver
België
Bekijk locatie

B: Online

Trainer

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 3 120,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 18.11.202409:00 - 16:30
 • 02.12.202409:00 - 16:30
 • 06.01.202509:00 - 16:30
 • 20.01.202509:00 - 16:30
 • 03.02.202509:00 - 16:30
 • 24.02.202509:00 - 16:30
Afstudeerdag
 • 24.03.202509:00 - 16:30

Locatie

Online

Trainer

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 2 945,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Mogelijke vervolgopleidingen

Advanced career coaching: Future-proof Employability Designer (FED)
Startdatum 02/09/2024Duur: 16 uur

Advanced career coaching: Future-proof Employability Designer (FED)

Advanced career coaching. Het is tijd voor een ...

Lees meer

Gerelateerde opleidingen

Inspirerend coachen: Basis (niveau 1)
Startdatum 29/01/2024Duur: 40 uur

Inspirerend coachen: Basis (niveau 1)

Vroegere benaming: Opleiding inspirerend coachen

Lees meer
Opleiding tot stresscoach en burn-out coach
Startdatum 18/12/2023Duur: 56 uur

Opleiding tot stresscoach en burn-out coach

Gecertificeerde opleiding erkend door ICF, NOBC...

Lees meer
Duurzame inzetbaarheid en employabiliteit voor 45+ medewerkers
Startdatum 22/11/2024Duur: 8 uur

Duurzame inzetbaarheid en employabiliteit voor 45+ medewerkers

Met unieke test: test het 45+ work appeal van j...

Lees meer
Hoe kan je werkgeluk en betrokkenheid van medewerkers optimaliseren?
Startdatum 08/12/2023Duur: 8 uur

Hoe kan je werkgeluk en betrokkenheid van medewerkers optimaliseren?

De Chief Happiness Officer

Lees meer