schrijf je in op deze training Meer info over de training Offerte in company training
Share  

Contact

BE: +32 (0)9 336 31 64
info@hrdacademy.be

Startdata

Prijs

€ 4695, exclusief BTW


Vroegboekkorting
: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Trainersacademy

Coachen & adviseren

HRD management

Leeroplossingen

Deze 12-daagse gecertificeerde training is de meest complete train de trainer op de markt. Laat je inspireren door expert trainers die op internationaal niveau een jarenlange ervaring opgebouwd hebben met het opleiden van trainers. Ze gaan passioneel met jou aan de slag zodat je de basiscompetenties van een professioneel trainer onder de knie krijgt.

training

Opleiding tot professioneel trainer

De opleiding tot professioneel trainer is een leertraject van 12 dagen waar de nadruk ligt op de praktische inoefening van de voornaamste vaardigheden die een professioneel businesstrainer onder de knie moet hebben. 

Situering

Het leertraject bestaat uit volgende modules, waarvan sommigen ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden:

Doelgroep

Dit programma richt zich tot startende trainers en trainers met een aantal jaren ervaring die de ambitie hebben om te leren trainen als een professioneel trainer om op die manier meer uit hun deelnemers te halen.

Voorkennis

Er is voor dit opleidingstraject geen voorkennis nodig.  Tijdens het leertraject gaan we echt aan de slag om je trainerscompetenties aan te scherpen. 

Wat leer je in deze opleiding?
 • Je gaat beter om met onzekerheid en stress.
 • Je bent flexibel, maar houdt de touwtjes stevig in handen.
 • Je trainingen zijn boeiend, voor de deelnemers én voor uzelf.
 • Je hebt inzicht in het didactisch model en haar componenten: doelstellingen, beginsituatie, inhoud, werkvormen, evaluatie.
 • Je training wordt niet gekenmerkt door ‘eenrichtingsverkeer'.
 • Je hebt volgende basisvaardigheden onder de knie: een sessie met vaart starten, activerende werkvormen en middelen gebruiken, feedback geven, deelnemers activeren, opdrachten geven, denkvragen stellen, een veilig leerklimaat creëren
 • Je hebt sterk voeling met wat jou drijft om trainer te zijn of te worden.
 • Je begint jouw authenticiteit als trainer te ontdekken: wie ben je als trainer en hoe toon je wie je bent?
 • Je beheerst eenvoudige tools om geregeld aan zelfreflectie te doen.
 • Je kan je trainingsontwerp afstemmen op de vraag van de opdrachtgever en de vragen en de praktijk van de deelnemers (beginsituatie).
 • Je past een methodiek toe die je helpt om trainingen te ontwerpen met een hoge ROI.
 • Je neemt gerichte maatregelen voor, tijdens en na de training om de transfer van het geleerde te optimaliseren.
 • Je kiest op basis van de lesdoelstellingen en de beginsituatie voor gepaste werkvormen, media, inhoud en lesevaluatie.
 • Je kan professioneel cursusmateriaal opmaken ter ondersteuning van je training.
 • Je kan enkele digitale tools toepassen in je training, zoals bvb: OneNote, Socrates, Google docs, enz...
 • Je leert snel ideeën overbrengen met simpele, krachtige beelden.
 • Je creëert en maakt gebruik van beeldende sjablonen om je informatie te organiseren in een training.
 • Je maakt flipcharts, posters, sjablonen, schetsen, grafische voorstellingen die je de dag nadien als trainer in je praktijk kan gebruiken.
 • Je ontwikkelt een eigen authentieke stijl. Je overwint eigen drempels.
 • Je draagt uit wat jou bezielt in het trainersvak.
 • Je kunt interactie stimuleren, een groep activeren en enthousiasmeren.
 • Je creëert een uitdagend en toch voldoende veilig leerklimaat. Je gebruikt hierbij waarderende feedback.
 • Je kan door stemgebruik, beeldend taalgebruik, mimiek, non-verbaal gedrag en je persoonlijke presentatie de trainees nieuwsgierig en leergierig maken en houden.
 • Je leert creatieve werkvormen gebruiken om te boeien.
 • Je kunt de motivatie van deelnemers analyseren via het WISH model en op hun drijfveren inspelen.
 • Je hebt zicht op je eigen emoties bij kritiek en weerstand.
 • Je herkent ineffectieve deelnemersrollen en ineffectieve trainersrollen.
 • Je kunt omgaan met 'lastige' deelnemers, je weet je moet contracteren en escaleren als interventietechniek.
 • Je bent vaardiger in het omgaan met groepen: met onverwachte vragen, omgaan met onderlinge conflicten, met kritiek en weerstand.
 • Je kan beter balans houden tussen individuele aandacht en aandacht voor de groep.
 • Je kan weerstand tegen rollenspelen beter hanteren.
 • Je kan het rollenspel bewust als methodiek inzetten.
 • Je leert verschillende varianten van rollenspelen begeleiden.
 • Je kan de juiste setting creëren in een groep om met rollenspelen te starten.
Programma

INTRODUCTIEAVOND

Een eerste kennismaking met het leertraject, de trainers en coaches en de collega deelnemers.  Op de introductieavond wordt ook een groepsintake georganiseerd waarbij je persoonlijke doelstellingen en verwachtingen besproken worden.  Op die manier kan het leertraject afgestemd worden op je persoonlijke doelen.


MODULE 1: BASISVAARDIGHEDEN VOOR TRAINERS

 • hoe leren volwassenen?
 • opleiden van volwassenen
 • hanteren van spanning bij het spreken voor een groep
 • werken met het didactisch model en haar componenten: doelstellingen, beginsituatie, inhoud, werkvormen, evaluatie
 • basisaspecten van het hanteren van een efficiënte programmaopbouw en de keuze van de juiste werkvormen en middelen (wordt verder uitgediept in de training Ontwerpen van een training)
 • een veilig leerklimaat creëren
 • aandacht krijgen, richten en vasthouden
 • op een structurele manier kennis delen met een groep
 • als trainer de touwtjes in handen houden
 • basisvaardigheden groepsdynamica: contact kunnen maken met een groep
 • tips en trics om boeiend training te geven
 • tips en trics bij het starten van een training
 • tips en trics over interactief trainen en het gebruiken van activerende werkvormen
 • heldere uitleg of instructies geven
 • een groepsgesprek faciliteren
 • feedback geven
 • effectieve (denk)vragen stellen


MODULE 2: DE TRAINER ALS PERSOON: JE EIGEN ONTWIKKELING CENTRAAL

 • We onderzoeken je drijfveren en welke invloed die hebben op je trainerschap. Dit helpt je om een passende rol in te nemen en om richting te geven aan je trainingen.
 • Je reflecteert over wie je als trainer bent en hoe je dit toont voor de groep. Er wordt een begin gemaakt met het ontdekken van je authenticiteit als trainer. 
 • Je doet onderzoek naar je basiswaarden en bespreekt hoe je deze bewaakt. Hierdoor zal je sneller en effectiever inspelen op incidenten of normoverschrijdingen in je leergroepen en zal (eventuele) stress afnemen.
 • Je formuleert (een eerste) visie op leren en trainen. 
 • We onderzoeken bewuste of onbewuste gedachten over deelnemers en de invloed daarvan op je effectiviteit als trainer.
 • We onderzoeken jouw energielekken en energiegevers m.b.t. trainen. We bediscussiëren hoe je als trainer je energie en werkplezier kan behouden.
 • We maken een start met leren omgaan met onzekerheid en leren luisteren naar je lichaam. 


MODULE 3: ONTWERPEN VAN EEN TRAINING

 • bepalen van het doel van de training
 • op basis van dit opleidingsdoel de gepaste lesdoelstellingen formuleren
 • de valkuil van een overdosis lesdoelstellingen
 • de taxonomie van doelstellingen van Bloom: verschillende niveaus van doelstellingen
 • het vertalen van de lesdoelstellingen in subdoelen
 • het bepalen van de lesinhoud in functie van de lesdoelen en de beginsituatie
 • bepalen van gepaste werkvormen en media in functie van de doelstellingen
 • het kiezen van een goede evaluatievorm in functie van de doelstellingen.
 • het kiezen en opbouwen van gepast 'cursusmateriaal' (handouts, syllabus, ...)
 • aandachtstrekkers inbouwen in het trainingsontwerp: op een verstandige manier een opleiding opbouwen zodat de deelnemers geboeid blijven
 • in het trainingsontwerp inspelen op de verschillende leerstijlen
 • methodieken/technieken om je deelnemers in 'leermodus' te brengen en te houden
 • een duidelijke structuur en fasering brengen in je ontwerp
 • het opmaken van een draaiboek van de training als ondersteuning bij de voorbereiding en de uitvoering van de training
 • moeilijke en vervelende situaties in een training vermijden door een professioneel trainingsontwerp

 

MODULE 4: HET GEBRUIK VAN DIGITALE TOOLS IN TRAININGEN

 • digitale tools gebruiken in trainingen, zoals bvb: OneNote, Google docs, Socrates, ...
 • het gebruik van smartphones in trainingen

 

MODULE 5: HET GEBRUIK VAN TEKENINGEN EN FLIPCHART IN EEN TRAINING

 • het visuele alfabet en visuele grammatica
 • plezier met markers: enthousiasmerende en motiverende flipcharts
 • gebruik van tekeningen in groepsprocessen: werken met sjablonen en metaforen
 • uitbreiden van je beeldende toolbox als trainer

 

MODULE 6: INSPIREREND TRAINEN: VANUIT JE AUTHENTIEKE TRAINERSSTIJL MENSEN BEZIELEN TOT ONTWIKKELING

 • creatief en spannend starten
 • aandacht trekken en vasthouden met een authentieke trainersstijl
 • stemgebruik, beeldend taalgebruik, mimiek, non-verbaal gedrag van de trainer 
 • persoonlijke presentatie van de trainer.
 • motiveren en inspireren: aansluiten bij de drijfveren van trainees (WISH model)
 • creëren van een uitdagend maar toch veilig leerklimaat
 • paradoxaal reageren, overwinnen van drempels, waarderend feedback geven
 • creatieve werkvormen hanteren


PRAKTIJKBLOK

Je geeft zelf een deel van een training en krijgt feedback van de collega's en de trainer. 


MODULE 7: ALS TRAINER OMGAAN MET LASTIGE SITUATIES, UITDAGEND GEDRAG EN WEERSTAND

 • eigen emoties bij onverwachte gebeurtenissen, kritiek en weerstand.
 • ineffectieve deelnemersrollen (de dominante, de stille, de lolbroek, de criticus, enz)
 • omgaan met conflicten of wrijving in de groep
 • contracteren, escalerend corrigeren
 • omgaan met weerstand (bijvoorbeeld tegen nieuwe werkwijze, theorie of rollenspel)


MODULE 8: BEGELEIDEN VAN ROLLENSPELEN

 • rollenspelen: wat is het wel en wat niet?
 • verschillende varianten van rollenspelen
 • inschatten wanneer rollenspelen een geschikte methodiek is
 • het opzetten van een rollenspel
 • het begeleiden van een rollenspel
 • het oogsten vanuit een rollenspel
 • werken met acteurs in een rollenspel


AFSTUDEERDAG

De afstudeerdag bestaat uit volgende onderdelen:

 1. bespreking van het portfolio waarin bewijsmateriaal verzameld is dat aantoont dat er een duidelijke leerevolutie is op het vlak van enkele trainerscompetenties uit de lijst ‘Competenties van een professioneel trainer’ (de HRDA competenties van een professioneel trainer staan opgelijst in het vademecum van de opleiding)
 2. het geven van een minitraining
Didactische aanpak
 • Het uitgangspunt is leren van en met elkaar.  Volwassenen leren vanuit hun ervaring.  Dat houdt in dat je praktijk altijd begin en eind is van elk leerproces.  Stapsgewijs worden kennis en vaardigheden aan het bestaande repertoire toegevoegd.
 • Het zelf uitvoeren van diverse opdrachten, gevolgd door feedback die weer leidt tot bijsturing, is de rode draad in deze training. 
 • Er worden methodieken gebruikt die door hun opeenvolging en samenhang ervoor zorgen dat er écht geleerd wordt en dat je stilaan groeit naar het niveau van een professioneel trainer: reflectie, observatie, intervisie, praktijkopdrachten, individuele coaching, peer training en peer coaching, werken met een portfolio.
 • Observatie en stage bij een ervaren HRDA trainer: je loopt 1 dag mee met een HRDA trainer.  Tijdens die dag krijg je gerichte observatie-opdrachten en geef je ook een beperkt deel van die training.
 • Praktijkdag: je geeft zelf een (deel van een) training en krijgt feedback van de collega's en de trainer. 
 • Een digitaal leerplatform versterkt het leren en de interactie met andere deelnemers en trainers.  Je kan inloggen op de elektronische leeromgeving van HRD Academy (www.elohrdacademy.eu).  Je hebt op die manier toegang tot het leermateriaal van deze training en je kan via deze leeromgeving in contact komen en blijven met alle (ex-) deelnemers.
 • Alumniwerking HRD Academy: na het beëindigen van de opleiding worden ex-deelnemers uitgenodigd voor alumni-activiteiten van HRDA.
 • Reflectie: een heel belangrijke werkvorm om tot diepgaand leren te komen is het reflecteren op het eigen leerproces.  Bij het portfolio wordt trouwens ook een reflectieverslag verwacht van de vorderingen die je in je leerproces gemaakt hebt.
 • Je krijgt als deelnemer een gratis individuele coachingsessie over je vorderingen als trainer bij een HRDA coach naar keuze.  
 • Maximum aantal deelnemers: 10
Cursusmateriaal
 • HRDA syllabus opleiding tot professioneel trainer
 • HRDA handouts opleiding tot professioneel trainer
 • HRDA Vademecum van de opleiding met meer gedetailleerde informatie over de HRDA competenties van de professioneel trainer, de inhoud en doelstellingen van het programma, de gebruikte methodieken en de afstudeerdag.
Evaluatie

De afstudeerdag bestaat uit volgende onderdelen:

 1. Het portfolio
 2. Het geven van een (deel van) een training.

Als deelnemer verzamel je in je portfolio bewijsmateriaal waarmee je kan aantonen dat je op het einde van het leertraject enkele belangrijke basiscompetenties van de trainer onder de knie hebt.  Op de laatste dag wordt het portfolio in dialoog besproken en geef je een minitraining.  Wie slaagt voor deze afstudeerdag (portfolio + training), ontvangt het diploma van Professioneel Trainer.

Getuigenissen en referenties
 • De Opleiding tot professioneel trainer heeft me niet alleen geholpen om te groeien op vlak van trainingsvaardigheden, didactiek, trainingsstructuur en werkvormen, maar ook in mijn eigen rol als trainer (en de persoon erachter).  De begeleiding en opvolging zorgen ervoor dat je ook de juiste stappen kan zetten gedurende de 10 maanden.  Een aanrader deze opleiding!  (Bert Bleyen, Recruitment and Training Manager, ORMIT Belgium)
 • Of je nu professioneel trainer wil worden of niet, deze opleiding is een aanrader voor al wie op professioneel vlak met training en ontwikkeling bezig is. Dankzij het niveau van de trainers en de goede opbouw, verwierf ik in sneltempo een set van inzichten en vaardigheden die ik meteen in allerlei situaties toepas – en niet alleen in een training room. Qua ‘return on investment’ kan ik deze opleiding alleen maar warm aanbevelen!  (Tessa Lagey, Interim HR Manager, AstraZeneca)
 • Toen ik mijn omgeving vertelde dat ik de opleiding tot professioneel trainer ging volgen, zeiden de meesten dat dat verloren geld was, omdat ik volgens hen alle trainingscompetenties al bezat. Ik gaf inderdaad al jaren training in verschillende vormen, deed dat vanuit mijn buik. Bij mezelf voelde ik echter wel een gemis aan … ja, waaraan eigenlijk? Ik kon er moeilijk de vinger op leggen. Tijdens de opleiding bij HRD Academy werd het me snel duidelijk: ik had een kapstok nodig, waar ik al mijn ervaringen kon aan ophangen. Daar bovenop kreeg ik massa’s tips. De wisselwerking met medecursisten deed me mijn blik verruimen. Kortom, mijn opleidingen vandaag staan werkelijk een niveautje hoger. Deze opleiding heeft me een robuuster trainer gemaakt!  (Lieve Smekens, zaakvoerder en trainer LSC bvba)
 • Jarenlang gaf ik reeds training over inhoudelijke onderwerpen. Maar ik wilde beter worden en vooral zelfzekerder met moeilijkere deelnemers omgaan. Ik koos voor het lange traject omdat het complete pakket mij aansprak omdat training geven ook meer is dan een presentatie ontwerpen of enkel omgaan met lastige deelnemers. Om goed training te geven moet je immers over verschillende vaardigheden beschikken. Al snel kwam ik er achter dat ik eigenlijk geen training gaf maar eerder een geanimeerde half interactieve presentatie. Door de verschillende modules heen is mijn kijk en aanpak van trainen veranderd. Zelfs in die mate dat ik uit mijn comfortzone kwam en me zelfs aan soft skill training heb gewaagd. Nu de opleiding achter de rug is durf ik mezelf echt een trainer te noemen en heb ik zeker het gevoel om stevig in mijn schoenen te staan. Laat maar komen die trainingen! (Ilse Segers, Medical Affairs Manager, Grünenthal NV)
Trainers
Annita Rogier
Annita Rogier

Annita Rogier  (1962) is als associated internationaal expert aan HRD Academy verbonden.  Ze is geaccrediteerd als Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie.  Als trainer, coach, assessor en psycholoog zet ze zich al 24 jaar gepassioneerd in voor de ontwikkeling van trainers, HR managers, coaches, consultants en managers.  Ze heeft ruime ervaring zowel in not-for profit als in profit organisaties.  Ze is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, van de Nederlandse Vereniging van personeelsmanagement & organisatieontwikkeling en van het netwerk van loopbaanadviseurs en assessment professionals.  Annita Rogier heeft 24 jaar ervaring met loopbaan/ en outplacementadvisering o.a. bij:  Raadgevend Bureau Claessens, CWI, The Human Capital Group van Deloitte & Touch en Character Concern.  Ze leidde zeer veel loopbaanprofessionals, outplacementadviseurs, re-integratieadviseurs en HR-D professionals op o.a. van Randstad, KPN, CWI, UWV, Bouwfonds, loopbaanadviseurs van diverse Gemeenten, PAC, Ideeënrijk, Transferpunt Zorg, REAX, enz.

Annita is voorzitter van de Vereniging voor Erkende Stresscoaches en Burn-out coaches (VESB).

Meer informatie over Annita vind je op www.annitarogier.com

Francis Laleman
Francis Laleman

Francis Laleman  verkende eerst India en de wereld als academisch onderzoeker en radioreporter, vooraleer hij 25 jaar geleden overstak naar een ander perron, om er mee te sporen met de trein van de wereldwijde telecom boom.

Vandaag reist hij opnieuw de wereld rond als senior consultant, procesanalyst, interculturele blikopener, Corporate Learning & Development Expert, Instructional Design Architect en specialist in het trainers- en train-the-trainers-vak. Met dat alles heeft hij een indrukwekkende en wereldomvattende track record opgebouwd in diverse sectoren, van universiteiten en hogescholen, over ngo's en overheidsinstellingen, tot pharma, manufacturing, ICT en telecom.

Met Francis wordt een training vaak anders. Al is het maar omdat training altijd zit ingebed in een leerproces. Of omdat werkvormen, modellen en metaforen uit de wereldwijde vijver zijn gevist - en vaak niet uit het traditionele trainershandboek, maar uit kunst, geschiedenis, natuur, tuinieren, ecologie, wetenschap en engineering. Francis traint met vissen in bokalen, Chinese penselen, Japanse manga, Arabische reukwaren, digital trash, cello's en violen.

Met en van Francis hebben ondertussen al vele honderden aspirant bedrijfstrainers het trainersvak geleerd, van Yokohama tot Shangai, van Delhi tot Bangalore, van Dubai tot Muscat en van London, Rotterdam, Brussel en Parijs tot San Diego.

Tamara Lenaerts
Tamara Lenaerts

Tamara Lenaerts is handelsingenieur en theaterregisseur. Zij behaalde een aggregaatsdiploma, volgde de VTLG (voortgezette training in het leiden van groepen en teams) en een opleiding tot organisatieopsteller. Ze verdiept zich daarnaast al jaren in groepsdynamica, mindfulness en lichaamswerk.

Tamara werkte de voorbije 20 jaar in de trainingswereld; een 7-tal daarvan als verantwoordelijke training and development (bij de federale overheid en bij de Colruyt-group) en een 9-tal jaar als medebestuurder en coach-trainster bij een bureau voor training, coaching en consulting. Wat leidde tot een uitgebreide expertise in het ontwikkelen en geven van trainingen rond leidinggeven en communicatie, in het werken met teams en in het uittekenen van een trainingsbeleid binnen organisaties.

Momenteel richt zij zich voornamelijk op de procesmatige kant van het werken met groepen, op dat wat speelt onder de oppervlakte. Daarnaast coacht zij sprekers naar meer authenticiteit en bezieling en draagt ze haar steentje bij aan een vrouwelijker wereld door het organiseren van vrouwenfestivals en 'women only' gatherings op maat in een heerlijck kasteel. Haar manier van werken is intens, intuïtief, speels, al doende en constructief spiegelend.

En last but not least: ze is getrouwd met een bevlogen, intuïtieve man, heeft twee eigenwijze, ondernemende dochters en een dito hond.

Martine Vanremoortele
Martine Vanremoortele

Martine Vanremoortele heeft meer dan 15 jaar ervaring in bedrijfscommunicatie en marketing.  Daarna verschoof ze haar loopbaan in de richting van kwaliteitsmanagement, later aangevuld met coaching, creatief denken en innovatie. Nu heeft ze een manier gevonden om haar ervaring in management, creatief denken en liefde voor kleuren en tekenen te verenigen in het werken met beelden en visual harvesting.  Ze legt zich toe op het geven van opleidingen, visuele verslaggeving en het helder maken van ideeën en concepten aan de hand van beelden.

Prijs

€ 4695, exclusief BTW


Vroegboekkorting
: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.KMO Portefeuille

HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 30 tot 40% van het bedrag van de training.  Het cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.  Meer informatie: klik hier, bel naar 1700 of contacteer HRDA op +32 (0) 9 336 31 64.

 

 

Opleidingscheques voor werknemers

HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB.  Klik hier voor meer informatie.

 


Subsidie Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Geest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest.  De subsidie bedraagt 50% van de opleidingskost.  De aanvraag moet binnen de 30 kalenderdagen vanaf de startdatum van de opleiding aangevraagd worden.  Meer informatie vind je hier.  Om van deze subsidie te kunnen genieten heb je van ons volgende documenten nodig: een kopie van de offerte, een kopie van de factuur of het inschrijvingsbewijs, de programmafolder, het CV van de trainer en een lijst van referenties.  Op eenvoudige vraag, sturen we je deze documenten.

 

Inschrijven
Locatie Data & uren Inschrijven

Domein Martinus
Sniederspad 133
2980 Halle-Zoersel

Bekijk een plannetje
Info- en introductieavond op 26 april 2018 vanaf 17u30.
Opleidingsdagen op 7 juni, 14 juni, 28 juni, 27 september, 25 oktober, 20 november, 6 december 2018, 22 januari, 21 februari, 28 maart en 25 april 2019 telkens van 9u tot 17u.
Afstudeerdag op 27 juni 2019.
» Inschrijven

Huis Vanstraelen

Koningin Astridlaan 35

3500 Hasselt

Bekijk een plannetje
Info- en introductieavond op 23 oktober 2018 vanaf 17u30.
Opleidingsdagen op 4 december, 14 december 2018, 15 januari, 5 februari, 26 februari, 19 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 10 september en 8 oktober 2019 telkens van 9u tot 17u.
Afstudeerdag op 10 december 2019.
» Inschrijven
Contactgegevens

Domein Martinus
Sniederspad 133
2980 Halle-Zoersel

Contactgegevens

Huis Vanstraelen

Koningin Astridlaan 35

3500 Hasselt

Schrijf je in op de nieuwsbrief