i.s.m.Partner logo 1Partner logo 2

Faciliteren en begeleiden van effectieve verandering

Jouw persoonlijke ontwikkeling als hefboom voor stevig vakmanschap

In dit jaartraject zien we persoonlijke ontwikkeling als hefboom om jouw vakmanschap te versterken. We reiken deelnemers nieuwe taal, theorieën en ervaringen aan om met meer zelfbewustzijn en autonomie, teams en organisaties te leiden en te begeleiden. De groep biedt hierbij een veilige en uitdagende context om te experimenteren en vertrouwen te bouwen om het geleerde in de praktijk te brengen. Want als jij jouw unieke kracht echt kent en toont aan de wereld, dan creëer je wezenlijke impact.

Situering

Jij bent zelf het belangrijkste instrument om verandering te brengen. In deze ervaringsgerichte ontwikkelingsreis ontdek en finetune jij jouw essentie als professional. We reiken een divers palet van methodieken en theorieën rond leren en ontwikkeling aan en je leert krachtige interventies te ontwerpen en te begeleiden - dicht bij jezelf en in verbinding met de ander. We benadering leren en verandering eveneens vanuit een holistisch perspectief.  Naast groei in je cognitieve en relationele intelligentie, zetten we ook in op de ontwikkeling van het fysiek én spiritueel bewustzijn in het (bege)leiden van groepen en organisaties. Tot slot besteden we veel aandacht aan de vertaling naar de praktijk, enerzijds door de groep als experimenteerplek, en anderzijds door deelnemers aan te moedigen het geleerde toe te passen in hun dagelijks werk of organisatie.  

Doelgroep

Diversiteit binnen de deelnemersgroep is één van de instrumenten om een rijke leerervaring te creëren voor de deelnemers. We kiezen er bovendien bewust voor om het aantal deelnemers te beperken tot 12. We verwelkomen enerzijds mensen die in een organisatie werken en met leren en ontwikkeling bezig zijn (bv. interne leeradviseurs, leidinggevenden en HRD-professionals) en anderzijds ook mensen die teams of organisaties begeleiden of ondersteunen (in een rol als organisatieadviseur, procesbegeleider of coach). Deze opleiding was in het verleden ook al zeer relevant voor mensen die de overstap willen maken van een interne rol naar een job of als zelfstandig adviseur of externe procesbegeleider.

Wat leer je in de opleiding? Faciliteren en begeleiden vanuit jouw uniciteit

Tijdens deze opleiding focussen we op de ontwikkeling van zeven bekwaamheden die essentieel zijn in het faciliteren en (bege)leiden vanuit jouw uniciteit. Deelnemers kunnen zelf hun leerfocus kiezen en accenten leggen om hun ontwikkeling te sturen.

 1. Creëren van jouw eigenheid als professional: je onderzoekt jouw eigen talenten en waarden zodat je ze als kracht kunt inzetten in jouw werk. Op basis van kaders zoals de talentenbenadering, voice dialogue en paradoxen reflecteer je op jouw eigen rol en werk en leer je jouw eigen (veer)kracht (her)kennen.
 2. Vormgeven van jouw persoonlijke ontwikkeling en eigen leeromgeving: je reflecteert op jezelf als professional en doorbreekt en verandert bestaande patronen wanneer nodig, zowel bij jezelf als bij anderen.
 3. Opbouwen van constructieve en warme samenwerkings- en klantrelaties: je kan vanuit jouw eigenheid op een verbindende manier contact maken, contracteren op jouw rol en leer- en ondersteuningsvragen op een oplossingsgerichte manier bevragen, onderzoeken en analyseren.
 4. Ontwerpen van effectieve leer- en veranderinterventies: Je kiest de voor jou passende en inspirerende kaders en methodieken om in co-creatie effectieve interventies of verandertrajecten te ontwerpen.
 5. Leer-of ontwikkelvraagstukken benaderen vanuit een holistisch perspectief: je bent je bewust van de mentale, emotionele, fysieke, spirituele en relationele dimensies in leer- en/of ontwikkelingsvraagstukken en kan hierrond specifieke interventies ontwerpen.
 6. Begeleiden en faciliteren van leer- en veranderprocessen: Je bent je bewust van het effect van jouw interventies en je kunt vanuit een eigen stijl gericht bijsturen en invloed nemen. Via concrete experimenten in de eigen praktijk en interventies bij andere organisaties geef je jouw eigen vakmanschap vorm.
 7. Leren en ontwikkeling in een organisatie stimuleren: We beschouwen een organisatie als een voortdurend organiseren, een systeem en veranderingsproces waarbij je als facilitator en ondersteuner in staat bent om vanuit een eigen visie interventies en trajecten te ontwerpen, te begeleiden en te ondersteunen met een duurzaam effect.


Aan het eind van deze leergang:

 • Bezit je nieuwe vaardigheden, inzichten en bewustzijn om in jouw eigen of andere organisaties, ongeacht de complexiteit of spanning, in je kracht te blijven staan.
 • Heb je nieuwe praktische tools en inhoudelijke kaders  rond leren en ontwikkelen die je concreet toepasbaar kunt maken in leer- en verandervraagstukken binnen teams en organisaties.
 • Zie je nieuwe mogelijkheden om binnen jouw eigen organisatie en praktijk een impactvolle en zichtbare verandering te realiseren.
 • Maak je deel uit van een lerend netwerk van collega-professionals waarmee je ook na de leergang vraagstukken kunt toetsen en met en van elkaar kunt leren.

Programma

Module 1: Bouwen van een veilige context (driedaagse)

De eerste dag van deze module staat volledig in het teken van ontmoeting met de plek, met elkaar en met deze opleiding. We bouwen samen aan een veilige en creatieve leercontext met aandacht voor de fysieke, mentale, relationele en sprituele dimensies. We introduceren o.a. begrippen als ‘dual awareness’, psychologische veiligheid, holding space en persoonlijke en onpersoonlijke energie.

Op dag twee duiken we helemaal in ons vakmanschap als ‘veranderaar/facilitator’. Hoe definiëren we het vak van het faciliteren en begeleiden van individuen en groepen? Welke bekwaamheden kunnen ondersteunend zijn in de ontwikkeling ervan? Van hieruit introduceren we onze ervaringsgerichte benadering en de 7 bekwaamheden als kader van dit leertraject en opbouw van deze leergang.

Op de derde dag zakken we dieper in onze persoonlijke ontwikkelingsreis als hefboom voor ons vakmanschap. Vanuit een waarderend perspectief helpen we jou vorm geven aan jouw provocatieve intentie voor dit leertraject, een leidraad doorheen het hele leertraject.


Module 2: Plek nemen in de complexiteit (tweedaagse)

Op de eerste dag van deze module verkennen we hoe je in het contracteren of verkennen van een leer- of verandervraagstuk structuur en beweging kunt brengen. We introduceren theoretische modellen zoals het 8-veldenmodel en de interactiedriehoek als leidraad voor een intakegesprek. Deze helpen om transparantie te brengen bij aanvang van een nieuw project en/of om de voorwaarden voor een effectieve samenwerking te scheppen. Aan de hand van eigen cases ontwarren we de complexiteit in de eigen projecten en samenwerkingen.

Op dag twee verwelkomen we Peter Beschuyt, organisatieadviseur en coach bij Kessels & Smit, en eveneens orthomoleculair therapeut. Hij geeft ons een kader en holistische kijk op energie en welzijn en we onderzoeken samen met hem wat ieder van ons helpt om fysiek en mentaal in onze kracht te staan. Peter is mede-auteur van het boek: 'Waarom ben ik zo moe?’ en ‘Mijn baas kiest voor mijn talent.’ Vanuit deze achtergronden zal Peter handvaten bieden om het kijken vanuit talent te koppelen aan een holistisch perspectief op welzijn en hoe je dit in één-op-één coaching en in een organisatiecontext kunt inzetten.


Module 3: Invloed nemen vanuit jouw uniciteit (tweedaagse)

De eerste dag van deze module staat in het teken van omgaan met weerstand tegen verandering. We bieden concrete perspectieven en kaders aan om invloed te nemen en beweging te creëren daar waar het lijkt vast te lopen in een project, een team of een organisatie. We bouwen verder op de interactiedriehoek van module twee en introduceren o.a. het werken met paradoxen als een manier om complexe vraagstukken hanteerbaar te maken en datgene wat tegenstrijdig voelt om te vormen naar elkaar versterkende krachten.

Op dag twee focussen we op effectieve communicatie in spannende momenten. We creëren onder begeleiding van trainingsacteur Henk Elich een veilige context om te leren, om te experimenteren met invloed nemen en om effectieve interventies uit te voeren. Daarbij hebben we, geïnspireerd op module 1 en 2, steeds aandacht voor het blijven in jouw eigen kracht, voor jouw valkuilen en uniciteit. We reiken hier verschillende theorieën aan zoals de communicatiepiramide, invloedstijlen, transactionele analyse en kernkwadranten.


Module 4: Kwetsbaarheid als kracht (tweedaagse)

In deze module dompelen we ons twee dagen onder in een fascinerende innerlijke reis. We introduceren Voice Dialogue als een methode en perspectief om jouw verschillende ‘ikken’ te verkennen die je, tijdens leer- of veranderinterventies, in groepen of op andere momenten in je leven, ervaart. Je krijgt meer zelfkennis en inzicht in je eigen patronen in die situaties die je spannend of lastig vindt.

Op dag twee bouwen we hierop verder. Welke rol spelen de verschillende ‘ikken’ in ons werk en leven en op welke manier beschermt elk van deze kanten jouw kwetsbaarheid? We focussen ook op de groepsdynamiek en wat er gebeurt als jouw verschillende stukken in contact komen met de verschillende kanten van een ander.


Module 5: Instrumenten voor leren en verandering (tweedaagse)

Op de eerste dag verwelkomen we Luc Verheijen, organisatieadviseur en medeoprichter van Kessels & Smit België en tevens auteur van verschillende boeken rond ‘Appreciative Inquiry’, waarderend en verhalend veranderen. Hij neemt ons mee in de wereld van organisatieontwikkeling en laat ons ervaren hoe de keuze voor een specfieke verandervisie of -theorie nauw gelinkt is met jouw eigen visie en voorkeur voor verandering. We reiken actuele verandertheorieën aan en passen ze toe op leer- en verandervraagstukken die we tegenkomen in de eigen werkpraktijk of organisatie.

Op dag twee focussen we op het ontwerpen van creatieve en effectieve veranderinterventies. Deze dag brengt een integratie van de vorige modules: vanuit een heldere contractering en een duidelijke leer- en verandervisie ontwerpen we effectieve interventies voor concrete vraagstukken. We gaan creatief ontwerpen, spelen en experimenteren met eigen cases en vraagstukken.


Module 6: De wereld in - Praktijkinterventie (driedaagse)
 

In deze module duiken we de echte praktijk in door zelf aan de slag te gaan met een organistievraagstuk. In trio’s en onder begeleiding van een ervaren organisatieadviseur gaan we gedurende de tweede dag aan de slag met een reëel organisatievraagstuk: intake, analyseren van de leer- en/of ondersteuningsvraag en het maken en presenteren van een effectief ontwerp aan de opdrachtgever. De feedback van de opdrachtgever en mededeelnemers zorgt voor unieke leermomenten.

Op dag één van deze module bereiden we deze praktijkinterventie voor. We focussen hierbij niet enkel op de inhoud van het vraagstuk, maar vooral ook op hoe we ‘presentie’ en ‘kwaliteit van aandacht’ brengen in het contact met een persoon met een hulpvraag. Op dag drie nemen we de tijd voor reflectie en de integratie van de leerervaringen tijdens de praktijkinterventie. We verwelkomen Movement Medicine docent Chris Camp die ons meeneemt op een belichaamde dansreis waarin we het geleerde verder integreren voorbij de woorden.


Module 7: Stem geven aan jouw vakmanschap (tweedaagse)
 

Met het oog op het ‘showing up-moment’ krijgen verschillende deelnemers deze tweedaagse het podium om, gelinkt aan hun provocatieve intentie, een workshop of een groepsinterventie te begeleiden. Naast de praktijkinterventie in module 6 is dit opnieuw een moment om de theorieën, tips en tricks uit de eerdere modules om te zetten in de praktijk. De waarderende en kritische feedback van de groep zorgt vervolgens weer voor een volgende stap in jouw groeiproces.

Op de tweede dag van deze module verdiepen we de integratie van alle input uit de voorbije blokken verder onder begeleiding van theaterschrijver en -docent Pieter Delfosse (geschoold in het RITCS en de toneelacademie van Maastricht). Vanuit het idee: ‘words create worlds’ helpt hij jou je ‘eigen stem’ te vinden om je ontwikkelings- en leerproces taal en kleur te geven.


Module 8: Showing up (tweedaagse)

Tijdens de laatste module krijgt elke deelnemer het podium om collega-leergangers en de begeleiders mee te nemen in de ontwikkelingsreis die ze doorgemaakt hebben. Als deelnemer kies je zelf de vorm waarin je presenteert hoe je tijdens dit leertraject een ontwikkeling doorgemaakt hebt in de richting van je provocatieve intentie. Het is een moment van showing up in jouw vakmanschap in het faciliteren en begeleiden vanuit jouw uniciteit.

Dit is tevens een moment van afronden als groep, waarderen wat we samen gerealiseerd hebben en plannen maken voor de toekomst. We sluiten de leergang officieel af met een passend afscheidsritueel.

In de leergang wordt leren en ontwikkeling gestimuleerd

We werken in twee- of driedaagses met een diverse groep van 12 professionals. Binnen elke twee- of driedaagse creëren we een intieme ruimte waar leren en ontwikkeling gestimuleerd wordt:

 • Een plek waar mentale ruimte en rust ontstaat om persoonlijke groei en verdieping in het eigen vakmanschap mogelijk te maken.
 • Een voedingsbron waarbij begeleiders Sofie en Kris en gastdocenten (experten in het vak van leren en ontwikkeling) praktische tools, inhoudelijke kaders en expertise aanreiken die we relevant achten voor het vak vandaag en morgen.
 • Een werkpraktijk waarbij we vertrekken vanuit de leer- en ontwikkelvragen die deelnemers inbrengen en samen zoeken hoe we inspirerende tools en inhoudelijke kaders toepasbaar kunnen maken in de eigen praktijk.
 • Een experimenteerruimte waarbij je specifieke interventies ontwerpt en uitprobeert in jouw eigen werkpraktijk. We gaan tijdens het leertraject concreet interventies uitproberen en oefenen in de eigen en/of ander organisaties.
 • Een reflectiemoment waarbij je leert van opgedane ervaringen of experimenten en uitgedaagd wordt door de begeleiders of mededeelnemers om deze verder te verdiepen.
 • Een inspiratieplek waarbij we telkens verschillende perspectieven aanreiken om te kijken naar een bepaald vraagstuk en jou uitdagen om jouw persoonlijke visie en vakmanschap te ontwikkelen.

Didactische aanpak

Zeven bekwaamheden als rode draad: Tijdens deze leergang zullen we rond zeven bekwaamheden (cfr: wat leer je in de opleiding) werken en verwachten we gedurende het leertraject ook een ontwikkeling hierrond waar te nemen bij elk van de deelnemers.

Begeleiding door duo: Elke tweedaagse wordt begeleid door Sofie Hendrikx en Kris Snick. We spiegelen als duo hoe je een groepsdynamiek bouwt, begeleidt en faciliteert vanuit je persoonlijk vakmanschap. Zelf reiken we ook enkele theorieën, concepten en perspectieven rond leren en verandering aan die wezenlijk zijn in ons werk als organisatieadviseurs en procesbegeleiders.

Gastdocenten en experten: We nodigen tijdens het traject een aantal gastdocenten en experten uit voor een sessie rond specifieke thema’s (bv. waarderende benadering, talentgericht werken, …).

Holistisch: We bouwen een programma dat zowel qua inhoud als vorm aandacht heeft voor de mentale, relationele, fysieke en spirituele dimensies van leren en ontwikkeling. Dat betekent dat deelnemers naast theorie, interactie en reflectie ook kennismaken met systemische oefeningen, meditaties en lichaamswerk.  

Ervaringsgericht: We zetten in op de transfer naar de praktijk door deelnemers op het einde van elke sessie experimenten te laten ontwerpen over hoe ze het geleerde in hun werk zullen integreren, door aan de slag te gaan met cases uit het werk en via een praktijkinterventie waarbij we in groepjes aan de slag gaan met een reëel vraagstuk in een organisatie.

Showing-up moment: Op het einde van dit leertraject organiseren we een ‘showing-up’ moment waarbij elke deelnemer op een eigen manier aantoont hoe men gegroeid is in zijn/haar persoonlijk vakmanschap. Dit creëert een leerspanning en de zeven bekwaamheden gelden hierin als leidraad en bieden nieuwe taal.

Subsidiemogelijkheden voor deze opleiding

Wist je dat je als deelnemer wellicht recht hebt op één of meerdere opleidingssubsidies? Je leest er hier alles over.

Deze opleiding komt specifiek in aanmerking voor:

Getuigenissen (7)

Deze leergang helpt je om naast de juiste tools ook de juiste mindset in te zetten om je professionele ambities waar te maken. Je leert wat er nodig is om goede samenwerkingsverbanden te maken en hoe kleine subtiele veranderingen een grote impact kunnen hebben voor jezelf en voor jouw organisatie.

- Nele Bracke, DSM

Deze leergang legt patronen bloot en zorgt voor metgezellen, zodat je niet de enige getuige bent van jouw persoonlijke groeiproces. Je verdiept je in jezelf waardoor je een schoner mens wordt en een krachtigere professional.

- Axel Boven, Axel Boven coaching

Als je je eigen plek als facilitator, leider, consultant, professional wil leren kennen, tijd wil nemen en krijgen om te landen in je heel eigen expertise, dan is dit een opleiding voor jou. Wees bereid om de blik naar binnen te richten en aan jezelf te werken. Sofie en Kris bewaken heel erg dat er altijd een link blijft met je professionele pad. Je krijgt nuttige kaders en een ton aan interessante inzichten.

- Sabine Craenen, Strategy and Leaders

Je krijgt handvaten waarvan je dacht dat dit niets voor jou zou zijn. Je leert geen methode, je doorleeft ze. Je krijgt niet alleen een bredere horizon, je leert ook je eigen karakter te kennen en te waarderen. De groep wordt tenvolle benut als leerplek en het samenspel tussen de twee complementaire begeleiders is fascinerend en inspirerend.

- Truus Roesems , Wijkgezondheidscentrum Medikuregem

Leren, in vertrouwen groepen be-ge-leiden begint bij jezelf. Deze leergang biedt je de mogelijkheid zeer diverse tools te beleven en te doorleven zodat je nieuwe facetten in jezelf kan ontdekken en bestaande diepgaand leert waarderen. Zo kom je tot wie je bent en wat echt bij je past. Daarin zit de grote meerwaarde. Helderheid voor jezelf en zo voor anderen.

- Heinrike Bergmans, Sarafijn

Dankbaar voor deze intense leerreis met een goede balans tussen inhoud, toepassing ervan en wat jij daarin te doen hebt. Ik ben me nu meer bewust van mijn persoonlijke kwaliteiten en ik zet mijn kwetsbaarheid veel meer in als kracht, meer dan ik ooit had kunnen denken. Het is een leergang die veel nieuwe inhoud brengt, maar bovenal een bijzondere ervaring met een leergroep die ik niet snel zal vergeten.

- Marleen Brouwer, Reklassering Nederland

Dit leertraject is een ontdekkingsreis naar jezelf. Je leert en je ontdekt hoe je jezelf als een krachtiger ik in de wereld zet. Begeleid door twee sjerpa’s die, elk vanuit hun eigenheid, ieder van de groep laten groeien vanuit een zachte en complementaire kracht.

- Sofie Verdonck, Pfizer

Trainers

Kris Snick

Kris Snick

Kris is partner bij Kessels & Smit, the Learning Company. Hij werkt sinds 2014 als zelfstandig organisatieadviseur, procesbegeleider en facilitator van ontwikkel- en veranderprocessen in teams en organisaties. Zijn vakmanschap heeft zich naast zijn opleiding als sociaal pedagoog ontwikkeld door zijn ervaring als animator in het jeugdwerk en zijn rol als coördinator van participatieve projecten binnen de jeugdsector. Humor, spel en beweging zijn onmisbare elementen in zijn begeleidingswerk. Net door het alledaagse te doorbreken en inspirerende ervaringen te creëren voor mensen, ontstaan er nieuwe inzichten, perspectieven en gesprekken tussen mensen. Als Brusselaar met West-Vlaamse roots en lid van een generatie die permanent verbonden is met de wereld om zich heen, zoekt hij steeds naar nieuwe rollen en contexten om zijn vakmanschap te blijven ontwikkelen. Zo is hij docent van het vak ‘facilitation skills’ in een innovatieopleiding, werkt hij geregeld voor internationale organisaties en komt hij als consultant in talrijke organisaties, van een kleine non-profitorganisaties tot multinationals. Samen met Sofie Hendrikx start hij in 2023 met de vierde editie van de leergang: 'Faciliteren en begeleiden van effectieve verandering'.

Sofie Hendrikx

Sofie Hendrikx

Sofie Hendrikx is partner bij Kessels & Smit, The Learning Company. Als executive coach en procesbegeleider ondersteunt ze individuen en teams naar een hoger niveau van bewust professioneel functioneren.

“Sofie is yin en yang, methodisch en spontaan, flexibel en standvastig. Als coach is ze de perfecte balans van kracht en zacht. Met natuurlijk enthousiasme zoekt ze professioneel en intuïtief naar de juiste benadering op maat van elke vraag, elke persoon, elk team. Sofie daagt uit en confronteert zoveel als ze expliciet waardeert en bekrachtigt. Met een duidelijk doel voor ogen helpt ze eenieder sprongen maken in hun ontwikkeling.”

Sofie werkte zelf jarenlang als leidinggevende in de communicatie- en cultuursector en heeft een grote affiniteit met de ondersteuningsvraagstukken die in deze contexten leven. Liefst gaat ze aan de slag met stevige vraagstukken rond bewustwording en zingeving. Wie ben ik als mens? Wat belemmert ons als team om ons volle potentieel te bereiken? Wat is mijn unieke kracht als professional en hoe kan ik hier steviger in staan? Ze ondersteunt executives om radicaal te kiezen voor authentiek leiderschap: “Clean up, grow up, show up.” Ze begeleidt mensen en teams op zo’n manier dat hun zelf-leiderschap of “agency” vergroot waardoor ze zelf het stuur van hun leven in handen nemen in plaats van geleefd te worden.

Sofie begeleidt ook met veel passie coaches in hun groeiproces. Zo ondersteunt ze de loopbaancoaches in het loopbaancentrum van Kessels&Smit en geeft ze al jarenlang de opleiding ‘Waarderend Coachen’ in tal van organisaties.

Naast het creëren van veilige plekken waar moedige en generatieve gesprekken kunnen plaatsvinden, gelooft Sofie dat er ook veel wijsheid te vinden is voorbij woorden. Ze integreert o.a. mindfulness, voice dialogue, embodied coaching, systemisch werken en elementen uit sjamanisme in haar aanpak. Ze ontwerpt en faciliteert tal van open aanbod trajecten rond (lichaams)bewustzijn zoals ‘The Body Talks’ en ‘Umami’ waar ze met haar speelse diepgang anderen begeleidt naar een authentieker en gezonder leven.

Prijs

€ 8 250,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Bij HRDA zijn de prijzen telkens alles inbegrepen, behalve BTW.

Inschrijven

Data

 • 24.01.202409:30 - 18:30
 • 25.01.202409:00 - 18:30
 • 26.01.202409:00 - 17:00
 • 29.02.202409:30 - 18:30
 • 01.03.202409:00 - 17:00
 • 21.03.202409:30 - 18:30
 • 22.03.202409:00 - 17:00
 • 25.04.202409:30 - 18:30
 • 26.04.202409:00 - 17:00
 • 23.05.202409:30 - 18:30
 • 24.05.202409:00 - 17:00
 • 26.06.202409:30 - 18:30
 • 27.06.202409:00 - 18:30
 • 28.06.202409:00 - 17:00
 • 05.09.202409:30 - 18:30
 • 06.09.202409:00 - 17:00
 • 10.10.202409:30 - 18:30
 • 11.10.202409:00 - 17:00

Locatie

Heerlijckyt Van Elsmeren
Weg op Halen 2

3450 Geetbets
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Kris SnickKris Snick
 • Sofie HendrikxSofie Hendrikx

Prijs

€ 8 250,00 excl. BTW

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

De corporate activist: change professional van de 21ste eeuw
Startdatum 11/03/2024Duur: 37.5 uur

De corporate activist: change professional van de 21ste eeuw

Tools voor change makers, systeemveranderaars e...

Lees meer
Deep Democracy voor leiders
Startdatum 04/03/2024Duur: 19 uur

Deep Democracy voor leiders

Co-Resolve: op weg naar inclusief en participer...

Lees meer
Masterclass Systemic Presence
Startdatum 16/05/2024Duur: 85 uur

Masterclass Systemic Presence

Ontdek en ontwikkel je systemisch meesterschap ...

Lees meer
Apollo's Quest
Startdatum 14/05/2024Duur: 80 uur

Apollo's Quest

The essence of leadership, een leiderschapstraj...

Lees meer