Nieuw!

Persoonlijk vakmanschap in ontwikkeling

Faciliteren en (bege)leiden vanuit jouw uniciteit

In dit jaartraject zien we persoonlijke ontwikkeling als hefboom om jouw vakmanschap te versterken. We reiken deelnemers nieuwe taal, theorieën en ervaringen aan om met meer zelfbewustzijn en autonomie, teams en organisaties te leiden en te begeleiden. De groep biedt hierbij een veilige en uitdagende context om te experimenteren en vertrouwen te bouwen om het geleerde in de praktijk te brengen. Want als jij jouw unieke kracht echt kent en toont aan de wereld, dan creëer je wezenlijke impact.

Situering

Jij bent zelf het belangrijkste instrument om verandering te brengen. In deze ervaringsgerichte ontwikkelingsreis ontdek en finetune jij jouw essentie als professional. We reiken een divers palet van methodieken en theorieën rond leren en ontwikkeling aan en je leert krachtige interventies te ontwerpen en te begeleiden - dicht bij jezelf en in verbinding met de ander. We benadering leren en verandering eveneens vanuit een holistisch perspectief.  Naast groei in je cognitieve en relationele intelligentie, zetten we ook in op de ontwikkeling van het fysiek én spiritueel bewustzijn in het (bege)leiden van groepen en organisaties. Tot slot besteden we veel aandacht aan de vertaling naar de praktijk, enerzijds door de groep als experimenteerplek, en anderzijds door deelnemers aan te moedigen het geleerde toe te passen in hun dagelijks werk of organisatie.  

Doelgroep

Diversiteit binnen de deelnemersgroep is één van de instrumenten om een rijke leerervaring te creëren voor de deelnemers. We kiezen er bovendien bewust voor om het aantal deelnemers te beperken tot 12. We verwelkomen enerzijds mensen die in een organisatie werken en met leren en ontwikkeling bezig zijn (bv. interne leeradviseurs, leidinggevenden en HRD-professionals) en anderzijds ook mensen die teams of organisaties begeleiden of ondersteunen (in een rol als organisatieadviseur, procesbegeleider of coach). Deze opleiding was in het verleden ook al zeer relevant voor mensen die de overstap willen maken van een interne rol naar een job of als zelfstandig adviseur of externe procesbegeleider.

Wat leer je in de opleiding? Faciliteren en begeleiden vanuit jouw uniciteit

Tijdens deze opleiding focussen we op de ontwikkeling van zeven bekwaamheden die essentieel zijn in het faciliteren en (bege)leiden vanuit jouw uniciteit. Deelnemers kunnen zelf hun leerfocus kiezen en accenten leggen om hun ontwikkeling te sturen.

 1. Creëren van jouw eigenheid als professional: je onderzoekt jouw eigen talenten en waarden zodat je ze als kracht kunt inzetten in jouw werk. Op basis van kaders zoals de talentenbenadering, voice dialogue en paradoxen reflecteer je op jouw eigen rol en werk en leer je jouw eigen (veer)kracht (her)kennen.
 2. Vormgeven van jouw persoonlijke ontwikkeling en eigen leeromgeving: je reflecteert op jezelf als professional en doorbreekt en verandert bestaande patronen wanneer nodig, zowel bij jezelf als bij anderen.
 3. Opbouwen van constructieve en warme samenwerkings- en klantrelaties: je kan vanuit jouw eigenheid op een verbindende manier contact maken, contracteren op jouw rol en leer- en ondersteuningsvragen op een oplossingsgerichte manier bevragen, onderzoeken en analyseren.
 4. Ontwerpen van effectieve leer- en veranderinterventies: Je kiest de voor jou passende en inspirerende kaders en methodieken om in co-creatie effectieve interventies of verandertrajecten te ontwerpen.
 5. Leer-of ontwikkelvraagstukken benaderen vanuit een holistisch perspectief: je bent je bewust van de mentale, emotionele, fysieke, spirituele en relationele dimensies in leer- en/of ontwikkelingsvraagstukken en kan hierrond specifieke interventies ontwerpen.
 6. Begeleiden en faciliteren van leer- en veranderprocessen: Je bent je bewust van het effect van jouw interventies en je kunt vanuit een eigen stijl gericht bijsturen en invloed nemen. Via concrete experimenten in de eigen praktijk en interventies bij andere organisaties geef je jouw eigen vakmanschap vorm.
 7. Leren en ontwikkeling in een organisatie stimuleren: We beschouwen een organisatie als een voortdurend organiseren, een systeem en veranderingsproces waarbij je als facilitator en ondersteuner in staat bent om vanuit een eigen visie interventies en trajecten te ontwerpen, te begeleiden en te ondersteunen met een duurzaam effect.


Aan het eind van deze leergang:

 • Bezit je nieuwe vaardigheden, inzichten en bewustzijn om in jouw eigen of andere organisaties, ongeacht de complexiteit of spanning, in je kracht te blijven staan.
 • Heb je nieuwe praktische tools en inhoudelijke kaders  rond leren en ontwikkelen die je concreet toepasbaar kunt maken in leer- en verandervraagstukken binnen teams en organisaties.
 • Zie je nieuwe mogelijkheden om binnen jouw eigen organisatie en praktijk een impactvolle en zichtbare verandering te realiseren.
 • Maak je deel uit van een lerend netwerk van collega-professionals waarmee je ook na de leergang vraagstukken kunt toetsen en met en van elkaar kunt leren.

Programma

We werken in twee- of driedaagses met een diverse groep van 12 professionals. Binnen elke twee- of driedaagse creëren we een intieme ruimte waar leren en ontwikkeling gestimuleerd wordt:

 • Een plek waar mentale ruimte en rust ontstaat om persoonlijke groei en verdieping in het eigen vakmanschap mogelijk te maken.
 • Een voedingsbron waarbij begeleiders Sofie en Kris en gastdocenten (experten in het vak van leren en ontwikkeling) praktische tools, inhoudelijke kaders en expertise aanreiken die we relevant achten voor het vak vandaag en morgen.
 • Een werkpraktijk waarbij we vertrekken vanuit de leer- en ontwikkelvragen die deelnemers inbrengen en samen zoeken hoe we inspirerende tools en inhoudelijke kaders toepasbaar kunnen maken in de eigen praktijk.
 • Een experimenteerruimte waarbij je specifieke interventies ontwerpt en uitprobeert in jouw eigen werkpraktijk. We gaan tijdens het leertraject concreet interventies uitproberen en oefenen in de eigen en/of ander organisaties.
 • Een reflectiemoment waarbij je leert van opgedane ervaringen of experimenten en uitgedaagd wordt door de begeleiders of mededeelnemers om deze verder te verdiepen.
 • Een inspiratieplek waarbij we telkens verschillende perspectieven aanreiken om te kijken naar een bepaald vraagstuk en jou uitdagen om jouw persoonlijke visie en vakmanschap te ontwikkelen.

Didactische aanpak

Zeven bekwaamheden als rode draad: Tijdens deze leergang zullen we rond zeven bekwaamheden (cfr: wat leer je in de opleiding) werken en verwachten we gedurende het leertraject ook een ontwikkeling hierrond waar te nemen bij elk van de deelnemers.

Begeleiding door duo: Elke tweedaagse wordt begeleid door Sofie Hendrikx en Kris Snick. We spiegelen als duo hoe je een groepsdynamiek bouwt, begeleidt en faciliteert vanuit je persoonlijk vakmanschap. Zelf reiken we ook enkele theorieën, concepten en perspectieven rond leren en verandering aan die wezenlijk zijn in ons werk als organisatieadviseurs en procesbegeleiders.

Gastdocenten en experten: We nodigen tijdens het traject een aantal gastdocenten en experten uit voor een sessie rond specifieke thema’s (bv. waarderende benadering, talentgericht werken, …).

Holistisch: We bouwen een programma dat zowel qua inhoud als vorm aandacht heeft voor de mentale, relationele, fysieke en spirituele dimensies van leren en ontwikkeling. Dat betekent dat deelnemers naast theorie, interactie en reflectie ook kennismaken met systemische oefeningen, meditaties en lichaamswerk.  

Ervaringsgericht: We zetten in op de transfer naar de praktijk door deelnemers op het einde van elke sessie experimenten te laten ontwerpen over hoe ze het geleerde in hun werk zullen integreren, door aan de slag te gaan met cases uit het werk en via een praktijkinterventie waarbij we in groepjes aan de slag gaan met een reëel vraagstuk in een organisatie.

Showing-up moment: Op het einde van dit leertraject organiseren we een ‘showing-up’ moment waarbij elke deelnemer op een eigen manier aantoont hoe men gegroeid is in zijn/haar persoonlijk vakmanschap. Dit creëert een leerspanning en de zeven bekwaamheden gelden hierin als leidraad en bieden nieuwe taal.

Getuigenissen (3)

De leergang was niet zomaar een opleiding: de diepgang en brede waaier aan leerinhoud, de ruimte voor reflectie en intervisie, de plek voor rust en bezinning, ontmoetingen met experten en soortgenoten… Een kleine fractie van wat zo betekenisvol was. En wat mij de moed heeft gegeven om mijn loopbaan en leven meer zin te geven. Niet alleen ben ik mij meer bewust geworden van mijn eigen talenten, maar is mijn passie rond leren en ontwikkelen zo helder geworden, dat ik gestart ben als zelfstandig leeradviseur. Dank je wel!

- Marc Van den Broeck, Leeradviseur

De leergang ‘ontwikkelen van effectieve leerinterventies’ betekent 2 jaar na datum nog steeds heel veel voor mij. Deze leergang heeft richting gegeven aan mijn professioneel leven en netwerk. De combinatie van nieuwe kaders en kennis, voldoende aandacht voor groepsdynamica en je individueel leertraject maken deze leergang zeer waardevol. Bovendien vond ik het een grote meerwaarde dat er ruimte was voor leren en oefenen op het terrein en dat we zo inkijk kregen in de professionele context van de andere deelnemers. Door dit alles kreeg ik een beter beeld van mijn eigen kwaliteiten en unieke sterktes en ontwikkelde ik het vertrouwen deze voluit in te zetten in mijn professionele praktijk. Ik durf te zeggen dat ik zonder deze opleiding en al de mooie mensen die ik hierdoor leerde kennen, vandaag niet zou staan waar ik nu sta als zelfstandig procesbegeleider, coach en adviseur.

- Siska Hoebeeck, Procesbegeleider, organisatieadviseur en coach

De leergang is een basis waar ik wekelijks naar teruggrijp. Het gaf me een kader dat blijft inspireren! Dankzij de leergang ben ik me, meer dan voorheen, bewust van mijn talenten en valkuilen. Hierdoor heb ik een beter zicht op wat ik nog verder wil ontwikkelen waardoor ik mijn eigen groeiproces beter kan sturen. Het hielp ook sterk om me te verzoenen met mijn rol als adviseur vorming en organisatie-ontwikkeling: ik heb nu een helder beeld van wat die rol wel en niet inhoudt en dat helpt me om mijn positie in een bepaald vraagstuk te bepalen. Mede daardoor ben ik de begeleiding van processen fundamenteel anders gaan aanpakken: meer vanuit een onderzoekende dan vanuit een expertrol.

- Jacqueline van Leeuwen, Adviseur vorming en organisatieontwikkeling

Trainers

Kris Snick

Kris Snick

Kris is partner bij Kessels & Smit, the Learning Company. Hij werkt sinds 2014 als zelfstandig organisatieadviseur, procesbegeleider en facilitator van ontwikkel- en veranderprocessen in teams en organisaties. Zijn vakmanschap heeft zich naast zijn opleiding als sociaal pedagoog ontwikkeld door zijn ervaring als animator in het jeugdwerk en zijn rol als coördinator van participatieve projecten binnen de jeugdsector. Humor, spel en beweging zijn onmisbare elementen in zijn begeleidingswerk. Net door het alledaagse te doorbreken en inspirerende ervaringen te creëren voor mensen, ontstaan er nieuwe inzichten, perspectieven en gesprekken tussen mensen. Als Brusselaar met West-Vlaamse roots en lid van een generatie die permanent verbonden is met de wereld om zich heen, zoekt hij steeds naar nieuwe rollen en contexten om zijn vakmanschap te blijven ontwikkelen. Zo is hij docent van het vak ‘facilitation skills’ in een innovatieopleiding, werkt hij geregeld voor internationale organisaties en komt hij als consultant in talrijke organisaties, van een kleine non-profitorganisaties tot multinationals. Samen met Sofie Hendrikx start hij in 2023 met de vierde editie van de leergang: ‘Persoonlijk vakmanschap in ontwikkeling’.

Sofie Hendrikx

Sofie Hendrikx

Sofie werkt als procesbegeleider en coach bij Kessels & Smit. Ze ondersteunt individuen, organisaties, bedrijven en de overheid bij hun leer- en ontwikkelvraagstukken. Hen begeleiden om bewuste en gezonde keuzes te maken is een rode draad door haar werk. Dit doet ze door met nieuwsgierigheid, mildheid en aandacht te kijken naar wat aanwezig is, om van daaruit op een waarderende en oplossingsgerichte manier beweging te creëren.

Subsidiemogelijkheden

 • KMO Portefeuille: HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald. 

  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.
 • Opleidingscheques voor werknemers: Je kan opleidingscheques aanvragen voor opleidingen van HRD Academy die geregistreerd zijn in de Opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid. Opgelet, niet elke HRDA opleiding komt hiervoor in aanmerking, kijk op de individuele opleidingsfiches op de website of de betrokken opleiding erkend is.  De opleidingen die erkend zijn, hebben een eigen erkenningsnummer dat start met ODB-...
 • Werkbaarheidscheque: Eenmanszaken, KMO's en grote ondernemingen kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.  Nav de Coronacrisis worden deze werkbaarheidscheques tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding waarbij aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers.
 • Opleidingspremie Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Ben je zelfstandig, of werk je voor een KMO in Brussel? Dan maak je onder bepaalde voorwaarden aanspraak op de Opleidingspremie. Opgelet deze premie moet minstens een maand voor aanvang van de opleiding aangevraagd worden.
 • Vlaams OpleidingsVerlof: HRD Academy heeft een kwaliteitsregistratie behaald voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.  Dat wil zeggen dat werknemers uit de privésector onder bepaalde voorwaarden recht hebben op het Vlaams Opleidingsverlof (vroegere Betaald Educatief Verlof).  Opgelet, niet elke HRDA opleiding komt in aanmerking voor het VOV, kijk op de individuele opleidingsfiches op de website of de betrokken opleiding erkend is voor VOV.  De opleidingen die erkend zijn, hebben een eigen erkenningsnummer dat start met ODB-...
 • Brussels Educatief Verlof: Naast het Vlaams Opleidingsverlof heeft HRDA ook een kwaliteitsregistratie behaald bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Werknemers uit de privésector met hoofdkantoor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben onder bepaalde voorwaarden recht op educatief verlof. Opgelet, niet elke HRDA opleiding komt in aanmerking voor het BEV, kijk op de individuele opleidingsfiches op de website of de betrokken opleiding erkend is voor BEV.  De opleidingen die erkend zijn, hebben een eigen erkenningsnummer dat start met BR-...

Prijs

€ 7 900,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Bij HRDA zijn de prijzen telkens alles inbegrepen, behalve BTW.

Inschrijven

Data

 • 01.02.202309:00 - 17:00
 • 02.02.202309:00 - 17:00
 • 03.02.202309:00 - 17:00
 • 09.03.202309:00 - 17:00
 • 10.03.202309:00 - 17:00
 • 20.04.202309:00 - 17:00
 • 21.04.202309:00 - 17:00
 • 25.05.202309:00 - 17:00
 • 26.05.202309:00 - 17:00
 • 22.06.202309:00 - 17:00
 • 23.06.202309:00 - 17:00
 • 06.09.202309:00 - 17:00
 • 07.09.202309:00 - 17:00
 • 08.09.202309:00 - 17:00
 • 19.10.202309:00 - 17:00
 • 20.10.202309:00 - 17:00
 • 07.12.202309:00 - 17:00
 • 08.12.202309:00 - 17:00

Locatie

Heerlijckyt Van Elsmeren
Weg op Halen 2

3450 Geetbets
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Kris SnickKris Snick
 • Sofie HendrikxSofie Hendrikx

Prijs

€ 7 900,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Opleiding inspirerend coachen
Startdatum 12/09/2022

Opleiding inspirerend coachen

Opleiding tot intervisiecoach
Startdatum 03/10/2022

Opleiding tot intervisiecoach