Opleiding tot loopbaanprofessional

Nieuw: je kan deze training nu ook volledig online volgen

De economische ontwikkelingen dwingen organisaties tot meer aandacht voor in- en externe mobiliteit en degelijke loopbaanbegeleiding. In deze zevendaagse opleiding leer je loopbaanvraagstukken analyseren en oplossen. Je leert loopbaangesprekken voeren en een outplacementkandidaat van werk naar werk begeleiden.

Situering

Er is een groeiende behoefte aan degelijke loopbaanbegeleiding. Als HR (D) adviseur word je waarschijnlijk regelmatig benaderd met onderstaande vragen.


Vragen van medewerkers:

 • Ik ben niet gelukkig in mijn functie, maar ik wil niet bij de organisatie weg. Wat zijn mijn mogelijkheden?
 • Mijn afdeling krimpt in, misschien moet ik eens buiten de afdeling solliciteren, maar ik weet niet waar ik binnen onze organisatie passende banen vind.
 • Ik wil doorgroeien, maar ik weet niet precies wat bij mij past.
 • Bij de reorganisatie verdwijnt mijn functie mogelijk. Ik wil tijdig onderzoeken wat ik buiten ons bedrijf nog meer zou kunnen. Hoe pak ik dit aan?
 • Welke competenties moet ik ontwikkelen voor de door mij gewenste vervolgfunctie?


Vragen van managers:

 • Door een reorganisatie heb ik nu twee goede medewerkers op dezelfde functie. Ik wil ze niet kwijt. Wat kunnen ze nog meer, wat zouden ze willen en waar zouden ze kunnen passen?
 • Ik wil, als afdelingsmanager, de externe mobiliteit van een aantal medewerkers bevorderen. Hoe doe ik dat op een zorgvuldige manier?
 • Ik wil deze medewerker binden aan de organisatie, maar hij raakt snel verveeld en ik heb geen ruimte voor salarisverhoging. Hoe kan ik hem desondanks perspectief bieden?
 • Ik moet een medewerker ontslaan. Kan jij mij daarbij ondersteunen?
 • Hoe stimuleren we door- en uitstroom in de organisatie.
 • Hoe kies ik een goed outplacementbureau?
 • Hoe maak ik medewerkers zelf verantwoordelijk voor hun eigen employabiliteit?

Kortom: er wordt van de loopbaancoach of loopbaanadviseur verwacht dat hij specialist is op het gebied van carrière ontwikkeling. Dankzij deze opleiding word je een professioneel loopbaanadviseur en loopbaancoach.

Doelgroep

Het leertraject richt zich zowel tot externe als interne loopbaancoaches en loopbaanconsultants.  We mikken op de junior of medior (met maximum enkele jaren ervaring) loopbaanprofessional.  

Volgende rollen komen zeker in aanmerking om het traject te volgen: HR adviseurs, HRD adviseurs, HR managers, HRD managers, P&O managers, personeelsverantwoordelijken, training & development managers, intercedent, re-integratieadviseur, arbeidsbemiddelaar, loopbaanbegeleiders, outplacementadviseurs, mobiliteitsconsulenten, carrièrebegeleiders, careermanagers, HR functionarissen, loopbaancoaches, loopbaanadviseurs.

Voorkennis

Je beschikt reeds over basiskennis op het gebied van personeel en organisatie, je hebt enige advieservaring of je volgde een opleiding op dit gebied en je bent bij voorkeur werkzaam in een (deels) adviserende functie.  Er is nog geen voorkennis vereist op het vlak van loopbaanadvies of -coaching.

Wat leer je in de opleiding?

 • Na het succesvol volgen van deze opleiding kan je het beroep van intern of extern loopbaancoach en loopbaanadviseur uitoefenen.
 • Je kan de vraag van de cliënt en van de in- of externe opdrachtgever verhelderen.
 • Je kan de methodische stappen van een loopbaanadviesproces toepassen.
 • Je kan een analyse maken van een loopbaan, van competenties, van motivatie, van geschikte beroepen en van de in- of externe arbeidsmarkt.
 • Je kan een gefundeerde keuze maken uit de technieken en instrumenten die door een loopbaanprofessional gebruikt kunnen worden.
 • Je kan enkele belangrijke technieken/instrumenten/methodieken op een professionele manier gebruiken en interpreteren.  Voorbeelden van deze instrumenten: om functies te analyseren, om de arbeidsmarkt te analyseren, persoonlijkheidstesten, competentiescans, arbeidsmarktmogelijkheidstesten,...
 • Je bent flexibel in het hanteren van verschillende stijlen van invloed uitoefenen.
 • Je hebt de basiscompetenties van een loopbaanprofessional onder de knie: vertrouwen wekken, sensitiviteit, luisteren, analyseren, gespreksvaardigheden, resultaatgericht werken, faciliteren, activeren, omgaan met weerstand, beïnvloeden.
 • Je herkent en kan omgaan met de belangrijkste psychologische aspecten van mensen in  loopbaanbegeleiding of outplacement.
 • Je herkent psycho-sociale problematiek bij kandidaten in loopbaanadviestrajecten en je hebt geleerd wanneer en naar welke hulpverlening je kan doorverwijzen.
 • Je kan adviseren over gepaste sollicitatie- en presentatiemethoden.
 • Je kan ook de nazorg voor je rekening nemen: opvolgen, coaching  on the job, contact met de opdrachtgever.

Programma

Wat is loopbaanadvies?

 • Wat is intern en extern loopbaanadvies?
 • Wat is het doel van loopbaanbegeleiding?
 • Wanneer is loopbaanbegeleiding nodig?
 • Welke vormen zijn er?  Bijvoorbeeld: korte programma’s om sterkte en ontwikkeldoelen vast te stellen, programma’s gericht op interne functieverandering, individuele outplacement, groepsoutplacement, intern advies, ...
 • Wat zijn de meest voorkomende aanleidingen voor loopbaanadvies?
 • Welke loopbaanfasen en loopbaanstrategieën bestaan er?  Welke loopbaanvraagstukken horen hierbij?
 • Wie voert de begeleiding uit?  Hoe maak je een keuze tussen een interne of externe loopbaanprofessional?
 • Hoe kies je een goed bureau?


De rol van de loopbaanadviseur binnen en buiten de organisatie

 • Hoe past loopbaanadvisering bij de organisatiestrategie?
 • Bevorderen van mobiliteit  en employabiliteit (in de organisatie en daarbuiten).
 • Voorwaarden voor succes bij loopbaanbegeleiding.
 • Verhouding tussen cliënt / opdrachtgever / adviseur. Omgaan met opdrachtgevers.


Jij als loopbaanadviseur

Bij de start van deze module leg je zelf een test af over je loopbaanadviesvaardigheden.  Onder andere op basis hiervan krijg je een zicht op je individuele ontwikkeldoelen voor dit leertraject.

 • Rollen, beroepshouding en ethiek van de loopbaanadviseur.
 • Je reflecteert over een professionele beroepshouding (betrokkenheid versus afstand, helpen versus begeleiden tot zelfstandigheid, integriteit, omgaan met verschillende belangen, enz)
 • Eigen waarden en normen en de invloed daarvan op je advieshouding en begeleidingsstijl.
 • Hoe kan je effectief adviseren?
 • Deskundigheid opbouwen over loopbaan en arbeidsmarkt.
 • Het ontleden van beroepen en functies.
 • Media voor arbeidsmarktcommunicatie opvolgen.
 • De match tussen competenties en beroepen analyseren door gebruik te maken van geautomatiseerde systemen.


Tenslotte worden in deze module ook de competenties van de loopbaanprofessional geïntroduceerd:

 • sensitiviteit, rapport opbouwen, vertrouwen wekken.
 • analyseren, beoordelen, reflecteren.
 • gespreksvaardigheden, zich duidelijk uitdrukken op alle niveaus, luisteren.
 • kennis overdragen (individueel en de basis van groepsinstructie / training).
 • coachen, motiveren, faciliteren, activeren, omgaan met weerstand, ombuigen belemmerende overtuigingen.
 • beïnvloeden, waar nodig: sturen.
 • resultaatgericht- en planmatig werken.


De kandidaat

 • Psychologische aspecten bij de kandidaat: omgaan met emoties, omgaan met belemmerende overtuigingen van de kandidaat.
 • Welke vragen worden gesteld?
 • Werk en zingeving.
 • Type kandidaten, cliënthoudingen.
 • Enkele belangrijke psychologische aspecten van mensen in loopbaanbegeleiding of outplacement: rouwverwerking, activeren, omgaan met veranderingen, omgaan met weerstand, omgaan met slachtofferrol, omgaan met de “hulploze” kandidaat of de “help rejecting” kandidaat, ...
 • Psycho-sociale problematiek bij kandidaten in loopbaanadviestrajecten bvb: herkennen van de basissymptomen van alcohol of middelen misbruik, herkennen van de basissymptomen van een depressie
 • Wanneer doorverwijzen naar hulpverlening


Loopbaanadviesbegeleiding en het werkproces

 • Fasen van loopbaanadviesbegeleiding.
 • Structuur van het gesprek.
 • Voorlichting / oriënterend gesprek (optioneel).
 • Intake: verhelderen van de vraag, beoordelen, contractering.
 • Opstellen van een plan van aanpak.
 • Het belang van een vlotte en correcte administratieve afwikkeling en rapportage.


Het begeleidingstraject bijvoorbeeld bestaand uit:

 • Persoonsanalyse; ik ben, ik kan, ik ken, ik wil.
 • Toepassing van testen binnen loopbaanadvisering.
 • Marktanalyse; passende taken, functies, beroepen, opleidingen (basiskennis),  organisaties.
 • Sollicitatieadvies; netwerken, brieven, c.v., gesprek, follow - up.
 • Bemiddelingstraject: bemiddelen tussen vraag en aanbod, jobhunting (basiskennis).
 • Begeleiding bij uitvoeren van het actieplan; maken van keuzes, stimuleren en motiveren, dag tot dag begeleiding, toepassen van intervisie.
 • Tussentijdse evaluatie en - rapportage
 • Eindevaluatie en –rapportage


Taken en rollen van de loopbaanprofessional

 • Adviesaspecten binnen een organisatie (intern).
 • Adviesaspecten als extern loopbaanprofessional. Risico’s verbonden aan combineren van opdrachten en rollen.
 • Specialisaties binnen het vak: adviseur (specialisaties: uitvoerend niveau, middenkader, hoger kader, directie / bestuur), testpsycholoog of gecertificeerd testbespreker (niet – psycholoog), accountverantwoordelijke met commerciële taken, administratieve afhandeling.

Didactische aanpak

 • De opleiding volgt in grote lijnen de leercyclus van Kolb, waarbij theorie, praktijk en reflectie voortdurend op elkaar betrokken worden. 
 • Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats. Hierin worden je persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht.
 • De opleiding bestaat uit een traject van ongeveer 6 maanden, gemarkeerd door zeven workshops van een dag.
 • In de interactieve training ligt de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van loopbaanbegeleiding. Je oefent met cases.
 • De rode draad wordt gevormd door het werken aan een eigen loopbaanadviestraject, in of buiten de eigen organisatie. Je begeleidt gedurende deze periode minimaal 1 loopbaanadvies kandidaat. Dit mag bijvoorbeeld een outplacementkandidaat zijn of een medewerker in een intern adviestraject. Je voortgang wordt opgevolgd aan de hand van een procesverslag.
 • Gedurende het begeleiden van je eigen kandidaat kan je aanvullend hulp inroepen van je mededeelnemers en je trainers via email of telefonisch.
 • 1 dagdeel wordt besteed aan intervisie waarin je vragen of problemen kan inbrengen en waarbij “best practices“  worden uitgewisseld. In de namiddag heb je een individueel  coachingsgesprek n.a.v. de ervaringen met het loopbaanadviestraject dat je gedurende de opleiding uitvoert.
 • Je kan inloggen op de elektronische leeromgeving van HRD Academy (www.elohrdacademy.eu).  Je hebt op die manier toegang tot het leermateriaal van deze training en je kan via deze leeromgeving in contact komen en blijven met alle (ex-) deelnemers.
 • Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 15 personen, zodat individuele feedback mogelijk is.

Leermateriaal

 • Je ontvangt een uitgebreide syllabus met cursusmateriaal en oefeningen: een volwaardig naslagwerk, niet enkel de kopies van de handouts.
 • Je krijgt ook een werkboek dat je kan gebruiken bij het coachen en adviseren.
 • Je maakt kennis met de voornaamste tools die je kan gebruiken als loopbaanprofessional.
 • Met behulp van een (zelf-)test leer je meer over je eigen bekwaamheden en attitudes als loopbaanprofessional.
 • Je krijgt daarnaast gratis een tijdelijke login om enkele (loopbaanadvies)testen online uit te proberen.
 • Er is een lijst met aanbevolen literatuur, maar deze stof is niet verplicht.

Evaluatie

Je slaagt voor de opleiding als je een loopbaanadviestraject op een professionele manier uitwerkt.  Je krijgt hiervoor ondersteuning van de trainers en van je collega deelnemers.

De evaluatie gebeurt door volgende actoren:

 • zelfevaluatie door de kandidaat
 • evaluatie door collega deelnemer(s)
 • evaluatie door de trainers

Volg je deze opleiding liever volledig online?

Werk je nog best van thuis vanwege hoog gezondheidsrisico voor jou of één van je naasten? Vind je files zonde van je tijd? Wil je vanuit het buitenland of juist vanuit je eigen tuin de opleiding volgen? Je kunt nu kwaliteitsvol de opleiding tot loopbaancoach online (en live) volgen. Met veel praktijkoefeningen, break-outrooms, quizzen, polls, filmpjes, webinars en observatie met persoonlijke feedback van je trainer en mededeelnemers.  

De online opleidingen worden zeer hoog - en minstens evenwaardig aan de klassikale opleidingen - gewaardeerd door deelnemers.  De online trainingsdagen starten om 9u en eindigen om 16u. Na 16u is er telkens tijd om indidivuele vragen en cases te bespreken. Er worden voldoende pauzemomenten ingelast en er is heel veel afwisseling in werkvormen zodat de training even leuk en boeiend is dan een klassikale training.

Hieronder, bij de praktische gegevens, kan je je inschrijven voor een online opleiding of de klassikale opleiding.

Getuigenissen (38)

We hebben veel tools ontvangen die we in de praktijk kunnen gebruiken! Het smaakt naar meer!

- Greet Kinne, Universiteit Antwerpen

Annita is een échte expert in loopbaancoaching die met haar geslaagde interventies en gesprekstechnieken mij heel veel geleerd heeft.

- Deelnemer mei 2018, Universiteit Antwerpen

Een zeer interactieve en duidelijk gestructureerde opleiding. Zeer goed onderbouwd met theorie én oefeningen. Kortom een leerrijke en boeiende ervaring!

- Tinneke Lauriks, Universiteit Antwerpe

Zeer interessante opleiding, heel praktijkgericht waarbij we een groot gamma aan tools gekregen hebben.

- Rob Peeters, Talent acquisition manager, Konato NV

De opleiding is een perfecte combinatie tussen theorie en praktijk met erg veel interactie. Je wordt persoonlijk en professioneel begeleid bij praktijkvragen of twijfels.

- Ilse Borgmans, Verantwoordelijke customer service, Onafhankelijk Ziekenfonds

Een zeer professionele en volledige opleiding met direct bruikbare tools, werkinstrumenten en oefeningen. Knap dat er zowel een werkboek is opgemaakt voor de coach als een werkboek voor de coachee. Dit leermateriaal kan ik direct gebruiken in mijn praktijk.

- Els Piron, Freelance people manager, Verkooijen Veem

De opleiding is een zeer praktijkgerichte, ervaringsgerichte en concrete training met handige tools en materiaal om zelf mee aan de slag te gaan. Er wordt sterk ingezet op je coachende vaardigheden!

- Anita Delafortry, Jobcoach, Levanto

De trainer is top! Zeer diepgaande kennis en tonnen enthousiasme!

- Nathalie Claes, Coach en zaakvoerder, Myrna coaching

De opleiding is goed gestructureerd. Je leert op een ervaringsgerichte manier verschillende tools kennen die je als loopbaanprofessional kan gebruiken.

- Mario Dekeyser, Deloitte Alumni Audit Partner

Deze opleiding zou ik aanraden aan elke HR professional!

- Tom Pans, Resource manager, Ordina Belgium NV

Een heel leerrijke opleiding, interessant zowel op professioneel - als al privé vlak.

- Jurgen Nauwelaers, Manager centrale planning, Neckermann

Ik voel mij nu beter gewapend om mensen te begeleiden in hun zoektocht naar een professionele uitdaging!

- Patrick Schatteman, HR business partner, VOLVO Group Belgium NV

Dynamiek en interactie zijn volop aanwezig waardoor je op weg gezet wordt om een professionele loopbaanadviseur te worden. Deze opleiding is een aanrader voor HR addicts!

- Koen van Der Schueren, HR consultant, Arnoko Consult

De opleiding tot loopbaanprofessional werd zeer professioneel gebracht! Gestructureerd met een gezonde balans tussen theorie en praktijkoefeningen. Een aanrader en je kan er meteen mee aan de slag!

- Geert Verhoeven, HR Benelux manager, CHEP

Zeer grondige opleiding die je van A-Z een loopbaancoach traject toelicht. Perfecte aanvulling op een coaching skills opleiding. De lesgever is een goede, ervaren trainer die spreekt vanuit haar rijke expertise.

- Marjolein Van der Weerden, product manager HRM, Vlerick Business School

Inspirerende, gepassioneerde trainer. Uit elke lesdag heb ik een aantal inzichten gehaald die ik niet snel zal vergeten. Fijn evenwicht tussen theorie en praktijk.

- Fien Raveschot, HR business partner, Bayer NV

Deze opleiding brengt niet alleen inzichten bij mbt competenties voor de loopbaancoach, maar geeft daarnaast ook inzichten over hoe loopbaancoaching een toegevoegde waarde kan zijn voor maatschappelijke thema's.

- Caroline Vanheele

Loopbaancoaching lijkt wel een tweede natuur voor de trainer. Ze brengt haar ervaring met veel enthousiasme en gedrevenheid over aan de deelnemers van de opleiding en kan zich heel goed inleven in de rollenspelen. Vanaf nu is het aan ons om haar passie in de praktijk te brengen.

- Nel Grillaert, domeincoördinator Loopbaanbeleid, Universiteit Antwerpen

Deze opleiding is zeker een absolute aanrader. Annita heeft zoveel ervaring dat ze makkelijk op elke situatie kan inspelen! Een van de beste opleidingen die ik al heb gevolgd met een goede afwisseling tussen theorie en oefeningen.

- Lotte Frans

Een opleiding die een goede en heldere omkadering biedt voor iedereen die op één of andere manier (intern/extern/…) bezig is met begeleiden van anderen in hun loopbaan.

- Sanne Frederickx, Psycholoog/Consultant, Runtime NV

Ik heb deze opleiding als heel leerrijk ervaren en zie dit als aanvulling op mijn taken en verantwoordelijkheden. Ik heb de tips & tricks en de inhoud van de training al meermaals kunnen toepassen bij selecties, interne loopbaanbegeleiding en advies naar leidinggevenden.

- Annelies De Pryck, HR manager, Combell Group

Ervaren en deskundige trainer die op een realistische wijze instrueert over loopbaanbegeleiding en coaching. Leercentrum Het Klooster is een aangename locatie, vlot bereikbaar en een aangenaam kader.

- Luc De Grave, HR Manager, DSV Solutions nv site Automotive

Het geleerde kan onmiddellijk in de job toegepast worden mits wat meer praktijkervaring. Mooi, deze training heeft mijn verwachtingen helemaal ingelost. Ik ben zeer tevreden over de inhoud van de training. Zeer leuke, aangename cursus met enthousiaste trainer!

- Sophie Corona, zaakvoerder, Bluesalt HR

Ik heb heel veel geleerd tijdens de opleiding, direct toepasbaar in mijn job met als resultaat een grotere tevredenheid in het uitoefenen van mijn functie. Bedankt!

- An Lissens, HR officer, PSS Belgium NV

De opleiding tot loopbaanprofessional is een totaalpakket waarin alle aspecten van loopbaanbegeleiding aan bod komen. Door de goede mix van theorie en praktijk is de opleiding geschikt voor beginners en ervaren loopbaancoaches. Ik heb erg genoten van de kennis en de manier waarop de trainster de opleiding gaf. Er was veel ruimte om met en van elkaar te leren. Een aanrader voor elke loopbaancoach!

- Annemie Peeters, loopbaancoach, Solluna

Absoluut goede opleiding, je krijgt een degelijke structuur waarmee je onmiddellijk aan de slag kan! Daarenboven was de diversiteit binnen de groep heel leerrijk en was er een goede dynamiek in de groep dankzij de expertise van de trainer. Deze training is een absolute aanrader!

- Ilse Verheyden, freelance HR consultant, VI Personeel & HR Advies

Deze opleiding brengt op een overzichtelijke manier alle stappen en aspecten van loopbaanbegeleiding aan. Het is vooral de uitgesproken expertise en ervaring van de trainer, zowel als lesgeefster als in de lesmaterie, die deze cursus uitermate boeiend en zelfs uniek maakt!

- Katrien T'Jonck, zelfstandig HR counselor

Zeer holistische opleiding met aandacht voor heel uiteenlopende aspecten van het loopbaancoachvak. Uitstekend evenwicht tussen theorie en praktijk, zeer interactief en motiverend. Een trainer met toptalent! Drijft op jarenlange ervaring in het vak. Heel stimulerend om van haar te mogen leren!

- Jasmien Van Daele, loopbaanbegeleider postdoctorale onderzoekers, Universiteit Gent

Deze opleiding is een echte aanrader voor iedere loopbaanadviseur die als externe of interne (outplacement/inplacement) begeleider werkt; van beginner tot ervaren adviseur. Zowel theorie als praktische oefeningen komen aan bod en laten voldoende ruimte om volledig op je eigen leerpunten in te gaan, in functie van je ervaring. Het cursusmateriaal is goed gestructureerd en uitgewerkt. De cursus wordt op een professionele en aangename manier gebracht door iemand met heel wat ervaring en kennis van de materie. Tegelijkertijd krijg je voldoende tijd om met je medestudenten te overleggen en van hun ervaring te leren. Als je beter wil presteren als loopbaanadviseur, volg dan deze opleiding! Ik kijk alvast uit naar vervolgsessies met intervisie en verdieping van de leerstof. Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik de opleiding niet vroeger gevolgd heb!

- Dirk Ghysens, Skill development centre manager Belux, IBM

Als je denkt dat je alles weet van loopbaanbegeleiding, think again !! Tijdens deze opleiding worden je ogen geopend voor de vele aspecten van loopbaanbegeleiding en krijgt de uitspraak van Socrates : “ik weet dat ik niet weet” opnieuw al zijn betekenis. Annita neemt je op een zeer interactieve manier mee doorheen alles wat je moet weten als je als professioneel loopbaanbegeleider van start wilt gaan. Voor mij was het een enorm inspirerende en boeiende ontdekkingsreis. Dank je daarvoor !!

- Caroline Rombaut, HR Business Analyst, Delhaize

Ik vind het een bijzonder goede opleiding. Vooral de ervaring en de inzet van de opleider om steeds mee te zoeken naar ondersteuning bij knelpunten was zeer leerrijk.

- Kristien Fostier, FOD Economie

Leerrijk, goede combinatie theorie en praktijk. De trainer is een experte en superenthousiast en gedreven in het overbrengen van haar kennis en praktijkervaring.

- Isabelle Dujardin, HR manager, Hilti

De trainer leeft en ademt de materie: heel leerrijk en inspirerend tegelijk! Ongelofelijke flair om elke case vast te pakken, te duiden en tips aan te reiken om ermee om te gaan in de toekomst.

- Hanne Moerman, hoofd recrutering en selectie, Eandis

Zeer enthousiaste en inspirerende trainer die op al je praktijkvragen een antwoord heeft.

- Sylvie Asselberghs, projectleider en loopbaanbegeleider

De trainer is een zeer inspirerende en ervaren coach. Ze biedt inzicht over loopbaanvraagstukken op een heel duidelijke en pragmatische manier. Vele eye-openers gedurende de opleiding. Just love it!

- Patty Peeters, HR business partner, Jacobs Douwe Egberts

Deze opleiding heeft mij, naast nuttige toepassingen in de werkcontext, ook geholpen mezelf beter te leren kennen en verder te ontwikkelen, wat ook bijdraagt om zelf een goede coach te worden voor anderen.

- Deelnemer 2015

De klantvriendelijkheid van de opleider en haar flexibiliteit heb ik uitermate kunnen waarderen en ervaren. Ik heb ze op een avond gebeld omdat ik tips nodig had bij een coachingsgesprek dat niet vlot verlopen was. Zij was zeer beschikbaar en geduldig en heeft mij toen echt geholpen. Deze trainer is goud waard!

- Tania Tattia, HR, FOD Economie

HRD Academy heeft de Opleiding tot loopbaanprofessional bij Brussels Airlines in company georganiseerd. Het is de beste training die ik in lange tijd heb gehad en ik kan met zekerheid zeggen dat het hele team deze mening deelt. De trainers zijn top professionals begeesterd door wat ze doen. We zijn ondertussen ook al goed opgestart met de interne career coachings en er is veel enthousiasme rond het initiatief. Dus echt super over heel de lijn.

- Diane Cauwenberghs, L&D Director, Brussels Airlines

Trainers

Annita Rogier

Annita Rogier

Annita Rogier  (1962) is als associated internationaal expert aan HRD Academy verbonden.  Ze is geaccrediteerd als Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie.  Als trainer, coach, assessor en psycholoog zet ze zich al 24 jaar gepassioneerd in voor de ontwikkeling van trainers, HR managers, coaches, consultants en managers.  Ze heeft ruime ervaring zowel in not-for profit als in profit organisaties.  Ze is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, van de Nederlandse Vereniging van personeelsmanagement & organisatieontwikkeling en van het netwerk van loopbaanadviseurs en assessment professionals.  Annita Rogier heeft 24 jaar ervaring met loopbaan/ en outplacementadvisering o.a. bij:  Raadgevend Bureau Claessens, CWI, The Human Capital Group van Deloitte & Touch en Character Concern.  Ze leidde zeer veel loopbaanprofessionals, outplacementadviseurs, re-integratieadviseurs en HR-D professionals op o.a. van Randstad, KPN, CWI, UWV, Bouwfonds, loopbaanadviseurs van diverse Gemeenten, PAC, Ideeënrijk, Transferpunt Zorg, REAX, enz.

Annita is voorzitter van de Vereniging voor Erkende Stresscoaches en Burn-out coaches (VESB).

Subsidiemogelijkheden

KMO Portefeuille
HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.  Meer informatie: klik hier, bel naar 1700 of contacteer HRDA op +32 (0) 9 336 31 64.  
 
Opleidingscheques voor werknemers
HRD Academy is ook erkend voor de opleidingscheques voor werknemers via VDAB. Klik hier voor meer informatie.  
 
Subsidie Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest.  U krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed. Opgelet, u moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.  Meer informatie vind je hier.

Waalse opleidingscheques
Voor meer informatie: klik hier.

Prijs

€ 2 900,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 13.10.202009:00 - 16:00
 • 12.11.202009:00 - 16:00
 • 03.12.202009:00 - 16:00
 • 14.01.202109:00 - 16:00
 • 26.02.202109:00 - 16:00
 • 12.03.202109:00 - 16:00
Afstudeerdag
 • 22.04.202109:00 - 16:00

Locatie

Online event

Trainers

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 2 900,00 excl. BTW

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 23.11.202009:00 - 17:00
 • 10.12.202009:00 - 17:00
 • 07.01.202109:00 - 17:00
 • 28.01.202109:00 - 17:00
 • 04.03.202109:00 - 17:00
 • 29.03.202109:00 - 17:00
Afstudeerdag
 • 03.05.202109:00 - 17:00

Locatie

Baarbeekhoeve
Baarbeekstraat 24

2800 Mechelen
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 2 900,00 excl. BTW

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 11.03.202109:00 - 17:00
 • 22.03.202109:00 - 17:00
 • 19.04.202109:00 - 17:00
 • 10.05.202109:00 - 17:00
 • 03.06.202109:00 - 17:00
 • 21.06.202109:00 - 17:00
Afstudeerdag
 • 02.09.202109:00 - 17:00

Locatie

Het Leerklooster
Kloosterstraat 29

9080 Beervelde
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 2 900,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 07.05.202109:00 - 17:00
 • 04.06.202109:00 - 17:00
 • 25.06.202109:00 - 17:00
 • 03.09.202109:00 - 17:00
 • 24.09.202109:00 - 17:00
 • 15.10.202109:00 - 17:00
Afstudeerdag
 • 19.11.202109:00 - 17:00

Locatie

Domein Martinus
Sniederspad 133

2980 Zoersel
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 2 900,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

Opleidingsdagen
 • 02.12.202109:00 - 17:00
 • 20.12.202109:00 - 17:00
 • 11.01.202209:00 - 17:00
 • 14.02.202209:00 - 17:00
 • 07.03.202209:00 - 17:00
 • 28.03.202209:00 - 17:00
Afstudeerdag
 • 25.04.202209:00 - 17:00

Locatie

Hotel Abbey
Kerkeblokstraat 5

1850 Grimbergen
België
Bekijk locatie

Trainers

 • Annita RogierAnnita Rogier

Prijs

€ 2 900,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven