i.s.m.Partner logo 1

Wicked Skills Lab®

Mindset en competenties voor de professional van de 21ste eeuw. Neem een voorsprong!

Wicked times call for wicked professionals! In de training ontwikkel je een krachtige mindset, een set van 21ste eeuwse vaardigheden en zelfvertrouwen om als professional een voorsprong te nemen in het leren omgaan met complexe situaties. De Wicked Professional is immers eigenzinnig, bekwaam en dé partner bij uitstek om in deze complexe omgevingen succesvol te opereren.

Situering

Generieke vaardigheden worden de toekomst, maar niet gelijk welke skills. De bestaande lijst van 21ste eeuwse vaardigheden die rond 2000 werd bedacht, is bedroevend vaag en weinig aangepast aan de wicked situaties waar professionals mee te maken hebben. Die professionals worden uitgedaagd om hun weg te vinden in steeds veranderende omgevingen. 

De toekomst is voor die professional die goed op glad ijs kan schaatsen en daar nog plezier in vindt ook.

Generieke vaardigheden voor de 21ste eeuw hebben een mindset nodig. Het is niet langer voldoende om getraind te zijn in vergadertechnieken, onderhandelingstechnieken of geweldloze communicatie. Hoe je met je waarden en overtuigingen aan de slag gaat, is al even belangrijk. Je persoonlijkheid is je instrument. Mindset gaat over je fundamentele ingesteldheid om constructief, creatief, spelend, lerend en zinvol bezig te zijn. Voor alle duidelijkheid: wicked skills leren we graag aan, niet om te manipuleren, maar om samen een betere wereld te scheppen.

Managementgoeroe Tom Peters zei in 1994 ‘crazy times call for crazy organizations’. Wij hebben het nu over: ‘wicked times call for wicked professionals’. Voor de professional die in complexe omgevingen werkt, daagt er een nieuw profiel op: de Wicked Professional. Hij of zij is eigenzinnig, bekwaam en de partner bij uitstek om in complexe omgevingen succesvol te opereren. Kaders uit het complexiteitsdenken helpen om dat profiel inhoud te geven. Onderzoeksresultaten uit de neurosciences leveren inzichten op. De vertaalslag is voor velen echter nog een raadsel.

Er is een reden waarom we dit programma aanbieden. Keer op keer stellen we vast dat beroepsopleidingen in human resources, psychologie, pedagogiek, management en begeleidingskunde de toekomstige professionals niet wapenen om met de complexiteit van uitdagingen heel praktisch om te gaan. De meeste opleidingen draaien rond denkkaders en casussen maar ze integreren geen training van competenties, laat staan dat ze deelnemers coachen om een mindset te verwerven. Ze pakken ook de totaliteit niet van het professioneel profiel.

We hebben de ambitie om dit programma onder alle andere opleidingen te schuiven. Het fundament van je professioneel werk dat je vooraf volgt of die je nadien helpt om abstractere ideeën handen en voeten te geven.

Doelgroep

 • Veranderaars die gevraagd worden om fundamentele change in de organisatie te faciliteren.

 • HR professionals, interne opleiders en leidinggevenden die effectiever met situaties en medewerkers willen werken.
 • Experten, ingenieurs, technici en economen die de menselijke en systemische kant van hun werk willen beter doen.
 • Externe organisatiecoaches en consultants die effectiever veranderingsprocessen willen begeleiden in organisaties.
 • Millennials die zich willen wapenen voor hogere functies.
 • Alle mensen die een mensgerichte beroepsopleiding willen volgen maar eerst een fundament van beton willen gieten, in deze eeuw van complexe uitdagingen.
 • Mensen die beseffen dat ze toe zijn aan een update van hun mindset.
 • Sociale werkers, overheidsmedewerkers en veranderaars die met complexe problematieken werken.
 • Professionals die een loopbaanswitch maken naar een functie waarin ze met mensen werken.
 • Docenten uit hogescholen die gebeten zijn om hun studenten beter te wapenen voor een snel veranderende wereld waarin persoonlijkheid en communicatie succesfactoren zijn.
 • Trainers die de leerinhouden willen verwerven om zelf verder door te geven, nemen vooraf contact op voor afspraken rond intellectueel eigendomsrecht.

Je hebt minstens een minimale ervaring in werksituaties en in het reflecteren over je eigen functioneren.

Wat leer je in de opleiding?

 • Je leert je strategisch bewegen door krachtenvelden.
 • Je leert zelfsturingsvaardigheden om met verschillende rollen om te gaan.
 • Je verwerft een voorsprong als professional ten opzichte van leeftijdsgenoten en collega’s op het vlak van maturiteit en bekwaamheid.
 • Je leert weerstand van systemen en medemensen ombuigen.
 • Je ontwikkelt je leiderschapsvaardigheden.
 • Je onderzoekt hoe wicked skills de essentie van je beroepsrol (leiderschap, consultancy, coachen of trainen) verandert.
 • Je verwerft een mindset waar je de volgende fase van je leven op kan bouwen.
 • Je leert vaardigheden en principes die je helpen je circle of influence beter te benutten.
 • Je werkt aan je eigen patronen en persoonlijkheid.
 • Je leert hoe je draagvlak creëert voor je ideeën en hoe je mensen kan meekrijgen met je idee.
 • Je leert dialogen en groepsgesprekken faciliteren.
 • Je bent niet meer bang voor verschillen; je weet hoe je verschillen kunt benutten voor hogere doelen.
 • Je leert zowel personen, groepen als organisatiedynamiek lezen.
 • Je verwerft een mindset om levenslang te leren.
 • Je leert om vanuit een underdog positie invloed verwerven.
 • Je leert werken met multi-partij samenwerking.
 • Je leert mensen aansturen waar je geen hiërarchische bevoegdheid over hebt.
 • Je leert authenticiteit en menselijkheid in je werkomgeving inbrengen.
 • Je leert alternatieven kennen voor top down en bottom up.
 • Je leert aan jezelf trouw te blijven doorheen alle veranderingen.

Programma

Dag 1: Hack the system

In complexe gehelen, zoals organisaties, netwerken, markten, stakeholders heb je geen volledig zicht op alle factoren. Bovendien weet je niet aan welke knoppen je moet draaien om het geheel in een bepaalde richting te beïnvloeden.  De tijd dat we controle hebben op oorzaak en gevolg is voorbij.  Je bewegen in complexe gehelen vraagt dat je vaardig wordt om krachtenvelden, fractalen, patronen en attractors te zien. Deze systeemkenmerken leren zien en benutten is een wicked skill. 

Wat leer je in deze trainingsdag?

 • Patroontaal om de eigenheid van een systeem te beschrijven.
 • De methodiek om cultuurpatronen in je organisatie op te sporen.
 • Worldview intelligence als bouwstenen van je mindset.
 • Voorbeelden en casussen van organisatiepatronen.

Dag 2: Merging minds®

Merging minds of tegenwoordig ook ‘in sync’ genoemd, is de kwaliteit van samenwerking die maakt dat er iets ontstaat of niet ontstaat in duo’s, groepen, presentaties en vergaderingen. De klassieke zittende vergadering met zijn overvolle agenda heeft zijn tijd gehad.  Je ziet merging minds goed werken in scrum bijeenkomsten en in co-creatieve sessies. Het is ook het succeskenmerk van innovators: 1 + 1 wordt drie. Geesten versmelten zich. Deze wicked skill bestaat erin een bepaald soort contact op te bouwen met elkaar dat je helpt om fun te beleven en emergentie te laten werken. Merging minds is een mooi voorbeeld van hoe complexiteit in menselijke interacties gebruikt kan worden om schitterende resultaten te halen.

Wat leer je in deze trainingsdag?

 • De succesfactoren uit innovatieonderzoek.
 • De basisvaardigheden voor clean language.
 • Stage setting in een triadische dialoog.
 • Snelle communicatieve agile loops leren maken.
 • Kunnen werken met een veld van stilte en ruimte.

Dag 3: Meerstemmig communiceren

Dat je als professional slechts één rol vervult, is al lang verleden tijd. In veel situaties is het vaak niet meer duidelijk vanuit welke positie de ander praat. En voor de ander is het vaak niet duidelijk vanuit welke positie je zelf praat. Ben je bijvoorbeeld aan het coachen, aan het adviseren of was het de bedoeling om authentiek te zijn? Kun je als leraar of leidinggevende die beoordeelt ook echt gaan coachen?  We ontwikkelden oefeningen om meerstemmig te leren communiceren en aan ‘rollen management’ te doen. Deze wicked skill is een succesvaardigheid in het managen van samenwerking en beïnvloeding.

Wat leer je in deze trainingsdag?

 • Je innerlijke complexiteit van rollen hanteren.
 • Het meerstemmig structureren van gesprekken.
 • Een meerstemmige interventie om zelfsturing te bevorderen bij je collega’s.
 • Dankzij meerstemmig communiceren situaties depolariseren.

Dag 4: De purpose navigator®

De gedachte dat je dertig jaar in één team of één afdeling werkt, is ook verleden tijd. Meer en meer professionals bewegen zich doorheen verschillende projecten, afdelingen en werkcontexten. Ze zijn eenlingen die geacht worden met heel veel mensen goed samen te werken. In plaats van overal met de wind mee te waaien, wordt het belangrijk om een innerlijke navigator te hebben, een innerlijk kompas. Je waarden en visies bieden houvast voor jezelf. Deze wicked skill zorgt voor de alignering binnen jezelf en helpt je ook minder de speelbal te zijn van beïnvloeding, wat een preventief effect heeft op stress en burn-out. Je blijft overal dezelfde en kunt daardoor de vele fragmenten van je werk integreren.

Wat leer je in deze trainingsdag?

 • Je stokpaardjes en purpose kennen.
 • Je sociaal kapitaal binnen de organisatie opbouwen.
 • Op de plek der moeite blijven staan met je eigen visie.

Dag 5: Wholarchic thinking®

Het begint meer en meer organisaties en professionals te dagen dat ze deel zijn van een groter verhaal. Professionals in gelijk welke branche worden verwacht niet alleen goed werk te doen in hun bubbel, maar een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling in die grotere gehelen. Deze wicked skill noemen we schakelen tussen lagen. Het bestaat uit beeldvorming van de ontwikkeling op de verschillende lagen, het opzetten van parallelle processen en in het beste geval komen tot gelijklopendheid tussen lagen van ontwikkeling.

Wat leer je in deze trainingsdag?

 • Het holarchisch denkmodel.
 • Bewustzijn van lagen uitbreiden.
 • Ontwikkeling per laag in beeld brengen.
 • Schakelen tussen lagen om ontwikkeling te faciliteren.

Dag 6: Bemiddel verschillen

De meeste mensen houden niet van verschillen. We zijn bang om verschillen te benoemen. Liever de status quo dan in conflict te gaan. De wicked skill is om te beginnen de mindset om verschillen en weerstand leuk te vinden. Ze zijn namelijk de bron van creativiteit. Dankzij de transparantie in verschillen kan een team of organisatie een rijk pallet aanbieden. Een stap verder is te zien hoe verschillen in een groter plaatje samenkomen en zo een gezamenlijke identiteit vormen.

Wat leer je in deze trainingsdag?

 • Meerzijdige partijdigheid.
 • Het verbinden van mensen in een groter geheel.
 • Bemiddelingsmethodiek om verschillen te benutten in identiteitsvorming van groepen.
 • Verschillen in jezelf tot eenheid smeden.

Dag 7: Ontwikkelen van zelfsturingsgevoel

Vaak zeggen mensen achteraf: ‘Ik had het voorgevoel al, ik wist dat dit niet zou werken’. Toch hebben ze hun gevoel vooraf niet gevolgd. Velen vinden intuïtie niet betrouwbaar en geen goede basis voor beslissingen. De wicked skill bestaat erin een combinatie te maken van feiten, logica en gevoel. Er is ondertussen een schat aan neuropsychologische inzichten die leert hoe we beter kunnen waarnemen, oordelen en beslissen.  Tijd om de mentale valkuilen te omzeilen.  

Wat leer je in deze trainingsdag?

 • Oefeningen om je buikgevoel te activeren.
 • Fractioneren als manier om je onbewust weten te katalyseren.
 • Systemisch voelen.
 • Hooggevoelige sensitiviteit en ecotuning onder zelfsturing brengen.

Dag 8: De Fun-factor

Lachen, spelen en verhaaltjes vertellen, het lijkt op het eerste zicht geen wicked skill. Als je echter duikt in de literatuur van krachtige leiders, dan merk je dat deze mindset één van de meest essentiële kenmerken is van het omgaan met onzekerheid, paradoxen en onoplosbare problemen. De wicked skill bestaat erin je te ontspannen en ongerijmdheden te relativeren. “I don't trust anyone who doesn't laugh.” (Maya Angelou)

Wat leer je in deze trainingsdag?

 • Framen en meervoudige beschrijving.
 • Agile mindset.
 • Milton taalpatronen en metaforen.
 • Humoristische ‘re-framing’.

Dag 9: Leven brengen in structuren

In de hedendaagse maatschappij zijn veel rituelen verloren gegaan. Het gevolg is dat werken ontzield is; er steekt geen spirit meer in. Werken verliest zijn gemeenschapsgrond en levensgrond. In bureaucratische stabiele systemen wordt de organisatie een machine waar mensen contractueel hun arbeid verkopen. De afwezigheid van leven wordt in complexe systemen pas echt problematisch. Rituelen zijn juist in complexe situaties een belangrijke bron van ordening. De wicked skill bestaat erin markeringspunten aan te brengen in tijd en ruimte. Het zijn soms kleine zaken die je toevoegt bij het openen en sluiten van een vergadering, bij het personeelsfeest, aan de ingang van het bedrijf. Daarnaast kan het ook groter door HR processen te bekijken op hun rituele kracht.

Wat leer je in deze trainingsdag?

 • Leren contextualiseren en situeren.
 • Je leert bestaande symbolen en rituelen observeren.
 • Je leert zelf een ritueel inbouwen in een complexe situatie in je eigen leven, of organisatie.
 • Je leert coachen en faciliteren als een ritueel master.
 • Je leert vergaderingen en bijeenkomsten dragen door rituelen.
 • Je zoekt waar binnen de systeemwereld, de leefwereld, markeringselementen zijn.

Dag 10: De Wicked Professional

Wicked skills vormen één geheel, één mindset en één competentieprofiel om succesvol te floreren in complexe, onzekere en lastige situaties. In deze laatste dag brengen we alles samen en consolideren je ontwikkeling. Je toont je werkstuk dat gaat over je eigen leerproces en de toepassingen in je werk- of levenssituatie. We maken er een ‘rite de passage’ van zodat je er sterk uitkomt. We horen graag wat het met je gedaan heeft. We leggen de brug met je zelfkennis. De oeroude Griekse deugd ‘Ken jezelf’ is in de 21ste eeuw meer dan nodig. Het gaat dan niet over je diploma of je competentieprofiel, maar vooral over je vermogen om bewust te zijn van je gevoelens, gedachten, gedrag en alles wat er rond je gebeurt.

 • Welk soort verhaal ben je in de wereld aan het zetten? Wat is je volgende stap?
 • Wat wordt de lijn van je levenslang leren?
 • Hoe heb je de aangeleerde vaardigheden persoonlijk verwerkt?
 • Waar heb je ze toegepast en wat heb je er uit geleerd?

Didactische aanpak

 • Korte inspirerende uitleg per topic met verwijzing naar wetenschappelijk onderzoek, theoretische kaders en boeken.
 • Demonstratie van een wicked skill met een deelnemer, gevolgd door veelvuldige inoefening.
 • Je krijgt maximale feedback, zowel individueel als in groep, zowel van collega deelnemers als van begeleiders.
 • De begeleiders zijn coachend ingesteld en stellen vragen over je levenspad.
 • In het Wicked Skills Lab is het fun. Typisch voor een lab is dat je mag experimenteren met nieuw gedrag. Als er iets ontploft, dan is er altijd EHBO bij de hand. De begeleiders zorgen voor een plezante, veilige leeromgeving met veel afwisseling. De wicked skills zullen je in staat stellen complexe situaties te ‘hacken’. 
 • Je verdient, na aangetoonde integratie van de leerinhouden, het certificaat ‘Wicked Professional’. Daarna houden we een feestje.

Erkend voor Vlaams Opleidingsverlof en Opleidingscheques voor werknemers

Deze opleiding is erkend voor het Vlaams Opleidingsverlof (het vroegere Educatief Verlof).  Als je als werknemer de opleiding volgt, mag je afwezig zijn op het werk, terwijl je loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.  Erkenningsnummer: ODB-1001478.  Aantal uren: 80.  De opleiding is ook erkend voor de Opleidingscheques voor werknemers.

Trainer

Rudy Vandamme

Rudy Vandamme

Rudy Vandamme (1958) is doctor in de psychologie en senior trainer en docent. In zijn trainingen beroept hij zich op dertig jaar ervaring als psychotherapeut en coach én twintig jaar ervaring als trainer van de coachopleiding ontwikkelingsgericht coachen aan het Ontwikkelingsinstituut.  Op basis van zijn studies psychologie, filosofie, antropologie, NLP en bemiddeling formuleert hij methodieken die professionals kunnen inzetten om ontwikkeling vorm te geven. Hij is de bedenker van de Deep Evolvement benadering en methoden. Rudy schreef meer dan 15 boeken, waaronder longsellers: 'Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen voor individuen', 'Handboek Ontwikkelingsgericht coachen van teams', 'Handboek Coachend Leiderschap' en 'Zinzoekers'. Rudy heeft een talent om actuele wetenschappelijke inzichten te verbinden met concrete methodiek.

Subsidiemogelijkheden

 • KMO Portefeuille: HRD Academy is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 20 tot 30% van het bedrag van de training.  Het (eventuele) cateringbedrag tot 25 euro per dag per persoon komt ook in aanmerking.  Het BTW bedrag niet, dat wordt rechtstreeks aan HRDA betaald.  Erkenningsnummer van HRD Academy: DV.O202520.

 • Vlaams OpleidingsVerlof: HRD Academy heeft een kwaliteitsregistratie behaald voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie.  Dat wil zeggen dat werknemers uit de privésector onder bepaalde voorwaarden recht hebben op het Vlaams Opleidingsverlof (vroegere Betaald Educatief Verlof).  Opgelet, niet elke HRDA opleiding is erkend voor het VOV, kijk op de individuele opleidingsfiches op de website of de betrokken opleiding erkend is voor VOV.  De opleidingen die erkend zijn, hebben een eigen erkenningsnummer dat start met ODB-...
 • Opleidingscheques voor werknemers: je kan opleidingscheques aanvragen voor opleidingen van HRD Academy die geregistreerd zijn in de Opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid.  Op de individuele webfiches van elke HRD Academy staat vermeld indien de opleiding hiervoor erkend is.
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Als de KMO of je zelfstandige zaak gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan je voor het volgen van de training een subsidie aanvragen aan dit Gewest. Je krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed.  Opgelet: je moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.
 • Opleidingscheques Wallonië
 • Werkbaarheidscheque: Eenmanszaken, KMO's en grote ondernemingen kunnen tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.  Nav de Coronacrisis worden deze werkbaarheidscheques tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding waarbij aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers.
 • Liberform: Vormingsfonds voor de vrije beroepen
 • Educam: Sectorfonds voor de automotive sector en aanverwante sectoren
 • Co-valent: Vormingsfonds van de sectoren chemie, kunststoffen en life sciences.
 • Logos: Vormingsfonds voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226)

Prijs

€ 4 395,00 excl. BTW

Vroegboekkorting: € 250 korting bij inschrijving ten minste 2 maand voor de startdatum van de training.

Inschrijven

Data

 • 14.02.202209:30 - 17:00
 • 15.02.202209:30 - 17:00
 • 07.03.202209:30 - 17:00
 • 08.03.202209:30 - 17:00
 • 25.04.202209:30 - 17:00
 • 26.04.202209:30 - 17:00
 • 16.05.202209:30 - 17:00
 • 17.05.202209:30 - 17:00
 • 20.06.202209:30 - 17:00
 • 21.06.202209:30 - 17:00

Locatie

Het Leerklooster
Kloosterstraat 29

9080 Beervelde
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Rudy VandammeRudy Vandamme

Prijs

€ 4 395,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Data

 • 22.09.202209:30 - 17:00
 • 23.09.202209:30 - 17:00
 • 06.10.202209:30 - 17:00
 • 07.10.202209:30 - 17:00
 • 27.10.202209:30 - 17:00
 • 28.10.202209:30 - 17:00
 • 17.11.202209:30 - 17:00
 • 18.11.202209:30 - 17:00
 • 15.12.202209:30 - 17:00
 • 16.12.202209:30 - 17:00

Locatie

De Montil
Moortelstraat 8

1790 Affligem
België
Bekijk locatie

Trainer

 • Rudy VandammeRudy Vandamme

Prijs

€ 4 395,00 excl. BTW

- € 250Vroegboekkorting

Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Omgaan met stress
Startdatum 20/05/2022

Omgaan met stress

Stilte en leiderschap 1
Startdatum 02/05/2022

Stilte en leiderschap 1